ELL: vald loomaomaniku kassi hukata ei saa (1)

“Omavalitsus saab küll kontrollida kasside ja koerte pidamise eeskirja täitmist ja juhtida loomapidaja tähelepanu kehtivatele nõuetele, kuid sunni rakendamise võimalus puudub,” kirjutab Eestimaa loomakaitseliidu juhatuse liige Pille Tees liidu pöördumises Pöide vallavalitsuse poole seoses Puka küla kortermaja ümber hulkuvate kassidega. “Väärteo korras karistamine on võimalik vaid rikkumisega kaasneva varalise kahju või tervisekahjustuse tekitamise korral.”

Eestimaa loomakaitse liidule (ELL) teatati, et Pöide vallas Puka külas on kortermaja ümber palju hulkuvaid kasse. Kassidel on küll omanikud, kuid teadaolevalt on kassid järelevalveta ja hulguvad väljaspool loomapidajale kuuluvat territooriumi.

Meedia vahendusel teab ELL, et vald on teinud hulkuva kassikarja omanikele ettekirjutuse, mille täitmata jätmisel ootab kasse hukkamine. Ettekirjutuse saanud loomaomanikele on kasside äraviimiseks aega antud 12. detsembrini.

Saarte Hääle andmetel (“Vallavalitsus: kassikari peab kortermaja ümbert kaduma”, SH 1.12) on kassid vaktsineerimata ning rikutakse ka Pöide valla koerte ja kasside pidamise eeskirja punkti, mille järgi ei tohi kasside pidamine häirida avalikku korda ning teiste inimeste rahu ja turvalisust, ning ka punkti, mille järgi tuleb korterelamutes loomapidamiseks sõlmida majanaabritega eelnev kirjalik kokkulepe. Vastavalt Saarte Hääles kajastatule on Pöide vallavanem andnud järgmise kommetaari: “Kui loomi tähtajaks minema ei toimetata, laseb vald loomad kinni püüda ja hukata ning kasside omanikud maksavad selle omast taskust kinni.”

Kasside kohene hukkamine pärast nende kinnipüüdmist ei ole kooskõlas loomakaitseseadusega, on lubamatu ja ka karistatav. Seejuures puudub omavalitsusel õigus ja pädevus loomi omanikult ära võtta või rakendada eeskirja alusel sundi.

Kohalikul omavalitsusel on aga seadusest tulenev kohustus korraldada esimesel võimalusel pärast teate saamist hulkuvate loomade (sh loomapidaja juurest lahtipääsenud loomade) kinnipüüdmine ning kui neid ei õnnestu omanikule tagastada, siis tuleb korraldada nende toimetamine varjupaika.

Kuna kasside omanik/omanikud on Pöide vallavalitsusele teada, ei saa kohalik omavalitsus loomaomaniku kindlakstegemise ja uue omaniku leidmise võimatusele tuginedes kasse hukata ka kahe nädala möödumisel varjupaika toimetamise hetkest.

Küll aga saab kohalik omavalitsus kasside omanikult sisse nõuda varjupaika viidud kasside kinnipüüdmise ja varjupaigas pidamise kulud ning on kohustatud kassid omanikule tagastama. Kui kasside omanikega ei ole võimalik kiirele ja rahumeelsele ning kasside heaolu arvestavale kokkuleppele jõuda, siis tuleb probleemi lahendamisel juhinduda eelnevalt viidatud õigusnormidest – teavitada vajadusel veterinaar- ja toiduametit, kes kontrollib kasside tingimusi ja otsustab loomade äravõtmise vajaduse üle ja/või korraldab kasside kinnipüüdmise kooskõlas hulkuvate loomade püüdmist ja pidamist reguleerivate normidega.

Kohaliku omavalitsuse pädevuses ei ole sätestada looma pidamise tingimusena kortermajades majanaabri nõusolek. Omandit puudutavad kitsendused saab sätestada vaid seadusega, üheski seaduses aga vastavaid kitsendusi ei ole.  ELL palub kasside ja koerte pidamise eeskirja täitmise kontrollimisel, samuti eeskirja muutmisel arvestada inimeste põhiõigustega.

Lühendatult ELL-i pöördumisest Pöide vallavalitsuse poole seoses Pöide vallas Puka külas olevate kassidega ning kasside ja koerte pidamise eeskirjaga.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 289 korda, sh täna 1)