VALLAVALITSUSES

Lääne-Saare vallavalitsuse 15. novembri istungi materjalid

Maakorralduslikud toimingud

 • Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks 11 m² ulatuses valla omandis olevale Unimäe– Munesoo teele.
 • Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks 33 maaüksuse osas valla territooriumil.

Haridusküsimused

 • Kinnitati Kärla põhikooli hoolekogu koosseis.

Muud küsimused

 • Esitati täiendavad andmed riiklikusse teeregistrisse.
 • Vabastati ajutiselt korraldatud jäätmeveost Lepiku majapidamine Parila külas.
 • Otsustati tagastada mõtteline osa õigusvastaselt võõrandatud varast.
 • Arutati Aste põhikooli taotlust tahvelarvutite edasiseks kasutamiseks.
 • Vaadati läbi vaie.
 • Otsustati moodustada vallavanema käskkirjaga projektimeeskond Lümanda põhikooli projekti elluviimiseks.
 • Otsustati hoonestusõiguse objektiks olevate kinnistute kasutusse andmine.
 • Otsustati esitada volikogule eelnõudena: Lilbi küla Moto, Laise, Mora ja Jurna detailplaneeringu kehtestamine; asustusjaotuse muutmise algatamine; nõusoleku andmine munitsipaalmaa sihtotstarbe muutmiseks; küsitlustulemuste kinnitamine; ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine; taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks; sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine ja Lääne-Saare valla 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine.
 • Arutati MTÜ Õnneonn taotlust ja otsustati kohtuda MTÜ esindajatega taotluse täpsustamiseks.

Andrus Lulla, vallasekretär


Lääne-Saare vallavalitsuse 22. novembri istungi materjalid

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Pärdimetsa katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele Kaubi külas.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Rauna-Männiku katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Muratsi külas.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Sake katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Koimla külas.
 • Määrati sihtotstarve Spordiväljaku maaüksusele Lümanda külas.
 • Määrati sihtotstarve Kooli maaüksusele Lümanda külas.

Sotsiaaltoetused

 • Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 28-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele.
 • Nõustuti täiendavate sotsiaaltoetuste maksmisega 11-le puudega isikule.
 • Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 4-le puudega lapse perele.

Muud küsimused

 • Muudeti valla kriisikomisjoni koosseisu seoses ametnike vahetusega.
 • Otsustati toetada FIE Toomas Nurja kauplusauto teenuse osutamist 2017. a valla hajaasustuspiirkondades.
 • Kinnitati vallavalitsuse nimel väärteomenetluses väärteoprotokolli koostajana ja väärteoasja lahendajana pädevust omav ametikoht.
 • Arutati Lümanda lasteaia taotlust ruumide akustika parandamiseks lasteaias.

Andrus Lulla, vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 12 korda, sh täna 1)