Orissaare vallas osutatavad sotsiaalteenused ja makstavad sotsiaaltoetused

Algus 3. novembri lehes.

Mis on sotsiaaltoetus­? Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetulemist soodustav rahaline toetus või teenuse eest tasumine. Sotsiaaltoetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada sotsiaaltoetuse avaldus.

Orissaare valla sotsiaaltoetused jagunevad kaheks: sissetulekutest sõltuvad toetused ja sissetulekutest mittesõltuvad toetused. Siinkohal räägime esimesest toetuste liigist.

Sissetulekutest sõltuvad toetused riigi eelarvest

Toimetulekutoetus on toetus vähekindlustatud üksikisikutele või perekondadele juhul, kui eelmise kuu netosissetulek on pärast eluasemekulude mahaarvamist väiksem kui kehtiv riiklik toimetulekupiir (130 € kuus pere esimese liikme ja lapse kohta ning 104 € teise ja iga järgneva täiskasvanud liikme kohta).

Vajaduspõhist peretoetust on õigus taotleda isikul, kelle perekonnaliige on laps/lapsed, kes saavad riiklikku lapsetoetust ja kelle perekonna netosissetulekud on taotlusele eelnenud 3 kuul olnud väiksemad kui vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir. Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele on 358 eurot kuus, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele 179 eurot kuus ja igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,4 eurot kuus.

Näide: 4-liikmeline perekond ema, isa, 10-a ja 15-a lapsega: 823,4 eurot (358 + 179 + 107,4 + 179); 3-liikmeline perekond üksik­ema 3-a ja 4-a lapsega: 572,8 eurot (358 + 107,4 + 107,4).

Selgituseks: kui perekonna kolme eelneva kuu keskmine sissetulek jääb esimese näite puhul väiksemaks kui 823,4 € või teise näite puhul väiksemaks kui 572,8 €, on perel õigus toetusele.

Vajaduspõhine peretoetus määratakse kolmeks kuuks ning toetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsega perele ja 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele.

Sissetulekutest sõltuvad toetused kohaliku omavalitsuse eelarvest

Ühekordne sotsiaaltoetus on mõeldud vähekindlustatud isiku või perekonna konkreetse olukorra leevendamiseks (kuni kolme kuu vanuste kuludokumentide alusel – küttepuud, prillid, sõit, laste huviringid vms), vajalikeks kulutusteks või ajutiste majandusraskuste ületamiseks. Üldjuhul makstakse toetust siis, kui perekonna kuu netosissetulek iga perekonnaliikme kohta on väiksem kui kahekordne toimetulekupiir (260 €) ja üksikisikul 2,5-kordne toimetulekupiir (325 €).

Toidutoetus on vähekindlustatud pere eelkooliealise lapse või õpilase toidupäeva maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks ettenähtud toetus.

Puudega inimese toetus on ühekordne toetus kehtiva puude raskusastmega isiku puudest tingitud lisakulutuste hüvitamiseks (kuni kolme kuu vanuste kuludokumentide alusel –retseptiravimid, sõidukulud, abivahendid jms), kui selleks ettenähtud riiklikest sotsiaalkindlustuse vahenditest ei piisa.

Sotsiaalteenuste ja -toetuste taotlemise ja võimaldamise aluseks on vallavolikogu vastuvõetud määrused, milles kirjeldatakse teenuste ja toetuste taotlemist, tingimusi ja menetlemist. Määrused on saadaval valla kodulehel.

Täiendavate küsimuste ja selgituste saamiseks pöörduge julgelt sotsiaaltöötajate poole, üheskoos püüame teie küsimustele ja probleemidele sobiva lahenduse leida.

Head vallainimesed! Kui märkate, et teie naaber on üksik inimene või lastega pere, kelle toimetulek on raskendatud haiguse, töötuse või muude sotsiaalsete probleemide tõttu või te teate selliseid inimesi ja perekondi, siis palun teatage sellest vallamajja. Selgitame välja, kuidas neid inimesi toetada ja milliste teenustega toimetulekut parandada.

Märkame ja hoolime!

Aina Sepp-Teevet, sotsiaalnõunik
(tel 45 45 536)

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 14 korda, sh täna 1)