VALLAVALITSUSES

Lääne- Saare vallavalitsuse 1. novembri istungi materjalid

Hajaasustuse projekti tähtaja pikendamine

 • Pikendati hajaasustuse projekti “Käänu talu kanalisatsioon” tähtaega.

Sundvalduse seadmine

 • Seati sundvaldus Kudjape aleviku Mereranna tee 2, 4, 6, 8, 10 ja 12 korteriomanikele AS-i Kuressaare Soojus kasuks kohustusega taluda koormatavatel maaüksustel soojustorustiku ehitamist, remontimist ja hooldamist.

Riigihanke küsimused

 • Otsustati korraldada riigihange “Lumetõrje Lääne-Saare valla teedel 1.12.2016 kuni 30.04.2019”.
 • Anti volitused Pihtla vallale korraldada riigihange “Lääne-Saaremaa elanike poolt üleantavate ohtlike jäätmete kogumine ja vedu”.

Muud küsimused

 • Muudeti vallavalitsuse 20.01.2016 korraldust nr 2-3/16/26.
 • Määrati vallavalitsuse volitatud esindajad katastriüksuste moodustamiseks plaani- ja kaardimaterjali alusel.
 • Kinnitati Lümanda ja Taritu raamatukogu uued lahtiolekuajad.
 • Tehti ettekirjutus-hoiatus Kudjape alevikus Mündi tänaval asuvate vee- ja kanalisatsioonitorustike vastavusse viimiseks ehitisele esitatavatele nõuetele.
 • Otsustati toetada Saare maakonna puuetega laste jõulupidu.

Andrus Lulla, vallasekretär


Lääne-Saare vallavalitsuse 8. novembri istungi materjalid

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Pargi katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Lümanda külas.
 • Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks 30 maaüksuse osas valla territooriumil.

Haridusküsimused

 • Anti nõusolek väikeklassi moodustamiseks Aste põhikoolis.
 • Kinnitati Lümanda põhikooli hoolekogu koosseis.

Muud küsimused

 • Otsustati muuta Kaarma raamatukogu töökorraldust alates 1.01.2017.
 • Määrati korteriomandite müügitingimused avalikuks kirjalikuks enampakkumiseks.
 • Arutati Aste lasteaia spordiväljaku rajamise küsimust.
 • Arutati haridusasutuste struktuuri ja koosseisude ühtlustamise teemat.
 • Otsustati korraldada koostöös valla lasteaedadega peod kodustele lastele jõulupakkide andmiseks.
 • Otsustati esitada volikogule eelnõudena: nõusoleku andmine, rahaliste kohustuste võtmine, Lääne-Saare valla 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine.

Andrus Lulla, vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 16 korda, sh täna 1)