VALLAVALITSUSE JA VALLAVOLIKOGU ISTUNGID OKTOOBRIS

Lääne-Saare vallavalitsuse 18. oktoobri istungi materjalid

Maakorralduslikud toimingud

 • Uus lähiaadress määrati kümnele maaüksusele.

Muud küsimused

 • Moodustati kuueliikmeline sporditoetuste määramise komisjon.
 • Reservfondist eraldati raha Taritu raamatukogule täiendava õhksoojuspumba paigaldamiseks ja Taritu Rahvamaja veranda remondi lisakuludeks.
 • Sotsiaalosakonna ettepanekul otsustati kavandada laste turvakodu teenuse osutamist 2017. aastast koostöös Saaremaa omavalitsuste liidu ja Kuressaare linnavalitsusega valla hooldekodu Saaremaa Valss ruumide baasil.
 • Otsustati sõlmida Omnivaga koostööleping postipunktide avamiseks alates 1. novembrist Aste, Kärla  ja Lümanda raamatukogu baasil.

Andrus Lulla, vallasekretär


Volikogu 26. oktoobri istungil otsustati:

 1. Lõpetada Kotlandi külas Hannusemetsa detailplaneeringu koostamine, planeeringuala suurus on ca 2,6 ha.
 2. Lõpetada Koovi külas Koovilahe detailplaneeringu koostamine, planeeringuala suurus on ca 10,3 ha.
 3. Algatada Atla külas Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu koostamine.
 4. Taotleda Lääne-Saare vallas Taritu ja Koimla küla lahkmejoonte muutmist selliselt, et praegu Koimla külas asuvad Rahvamaja katastriüksus 44001:004:0725, Aaviku-Pärna katastriüksus 44001:004:0464, Kaju katastriüksus 44001:004:0378 ja Aaviku katastriüksus 44001:004:0314 ning Taritu–Kotlandi tee algus 4400018 jääksid edaspidi Taritu külla.
 5. Omandada tasuta maaüksus Männi tee, katastritunnus 34801:008:0270, suurus 2706 m², sihtotstarve transpordimaa.
 6. Kehtestada alates  1.01.2017 maa maksumääraks 2,0% maa maksustamishinnast aastas. Maa maksumäär on 0,5% maa maksustamishinnast aastas katastriüksustel, mis on koormatud valla kasuks isikliku kasutusõigusega kergliiklusteede talumiseks.
 7. Lubada Lääne-Saare vallavalitsusel korraldada lumetõrje teenuse osutaja leidmiseks vajalik hange ja sõlmida vastavad lepingud.
 8. Kehtestada “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord”.
 9. Nõustuda ESF-i projekti “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” raames koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamise teostamiseks aastatel 2017–2018 projektis osalemisega.
 10. Võõrandada enampakkumisel Lääne-Saare vallale kuuluvad korteriomandid (endised sotsiaalkorterid).
 11. Suunata Lääne-Saare valla 2016. aasta II lisaeelarve II lugemisele.
 12. Muuta Lääne-Saare vallavolikogu 12.10.2015 määruse nr 54 “Lääne-Saare valla arengukava 2015–2023 (2030)” investeeringukava.
 13. Kinnitada Lääne-Saare valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2020.
 14. Kehtestada Lääne-Saare vallavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis.
 15. Kinnitada ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ning õiend volikogus läbivaatamise kohta.
Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 12 korda, sh täna 1)