Vallas uus jäätmevedaja OÜ Prügimees

Jäätmeseaduse 4. peatüki kohaselt on kohalik omavalitsus kohustatud korraldama olmejäätmete vedu, viies läbi teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust.

Lääne-Saare vallavalitsus kuulutas 7. juunil 2016. aastal välja riigihanke “Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Lääne-Saare valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks”, viitenumber 174411.

Riigihankele laekus kaks pakkumist: OÜ-lt Prügimees ja AS-ilt Ragn Sells.

20. septembril tunnistas Lääne-Saare vallavalitsus korraldusega edukaks OÜ Prügimees pakkumuse.

Korraldatud jäätmeveo uued tingimused

Vastavalt eelpool nimetatud riigihankedokumentidele ja hanke tulemustele kestab järgmine korraldatud jäätmeveo periood 1.01.2017. aastal kuni 31.12.2019. aastal (ja 3 kuud lisaks) ja uus prügivedaja on OÜ Prügimees.

Vastavalt jäätmeseadusele on kõik Lääne-Saare valla majapidamised automaatselt liidetud korraldatud jäätmeveoga (jäätmeseaduse § 69 lõige 1 kuni 2: Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest või käesoleva seaduse § 66 lõikes 4 nimetatud määruse jõustumisest (Lääne-Saare vallas vastavalt Lääne-Saare jäätmehoolduseeskiri). Liitumisajaks loetakse antud loa või määruse jõustumise ajast hilisemat aega. Jäätmevaldaja jäätmeseaduse tähenduses on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum.

Eelnevaga seonduvalt ei ole vajalik paberlepingute sõlmimine, sest jäätmeveo hankelepingus sätestatud piirkonna majapidamised on korraldatud jäätmeveoga juba automaatselt liidetud. Kuid paberlepingu sõlmimine on soovituslik ja annab jäätmevaldajale (majapidamisele) kindluse, kuna ta teab siis täpselt oma õigusi ja kohustusi ning samas ka jäätmevedaja õigusi ja kohustusi.

Kui te ikkagi otsustate paberlepingu kasuks, siis teadmiseks see, et seoses uue jäätmeveo perioodi ja hankelepingu kehtima hakkamisega on uus leping jäätmevedajaga vaja sõlmida ka seal, kus OÜ Prügimees on siiani juba vedanud ehk lisaks Kaarma piirkonna inimestele ka Lümanda ja Kärla piirkonna inimestel. Põhjuseks see, et nüüdsest kehtivad uued hankelepingu nõuded ja hinnakiri.

Jäätmevedajaga saab lepinguid sõlmida detsembris ja jaanuaris. Seda on võimalik teha piirkonniti, kui valla teeninduskeskustes (Lümanda ja Kärla) luuakse OÜ Prügimees ajutised teeninduspunktid. Kaarma piirkonna inimestel on võimalik lepinguid sõlmida Kuressaares. Täpsemat infot teeninduspunktide lahtioleku aegade ja tingimuste kohta saab järgnevatest Põhjatähe numbritest.

Lääne-Saare valla korraldatud jäätmeveo teenusega on kogu Lääne-Saare valla territoorium hõlmatud ühesugustel tingimustel (vastavalt hankelepingus ja Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirjas sätestatule) järgmiste jäätmeliikide osas:

20 01 01 paberi- ja kartongijäätmed

20 01 08 ja 20 02 01 biojäätmed

20 03 01    segaolmejäätmed

* jäätmekood

* jäätmeliik

Biojäätmete kogumisest ja äraandmisest

Biojäätmete kogumiseks peab olema eraldi konteiner ja biojäätmed tuleb üle anda jäätmevedajale.

Biojäätmete eraldi  kogumise kohustus on vastavalt Lääne-Saaremaa kehtiva jäätmehoolduseeskirja Lääne-Saare valla eritingimustele:

1) Lääne-Saare vallas elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on 10 ja enama korteriga elamu, ja mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus biojäätmeid tekib üle 80 liitri nädalas;

2) kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 25 kg või kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool või haigla, v.a juhul, kui jäätmevaldaja kasutab toidujääkide purustamisseadet ja saadav suspensioon juhitakse ühiskanalisatsiooni;

3) sagedusega, mis väldib mahuti ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid vähemalt kord nädalas 11 ja enama korteriga elamu kinnistul ning vähemalt kord kahe nädala jooksul 5–10 korteriga elamu kinnistul.

Biojäätmed tuleb biojäätmete konteinerisse panna lahtiselt, paberkottides või täielikult biolagunevates ja komposteeruvates kilekottides. Täielikult biolagunevad ja komposteeruvad on sellised kilekotid, mis vastavad standardile EN13432. Sellised kotid on enamasti märgistatud idumärgiga.

Biolagunevate prügikottide ostmisel palun rangelt kinni pidada ülaltoodud juhistest!

Kui biojäätmete konteineris kasutatakse vooderduskotti, siis peab ka see olema biolagunev. Biolagunevaid vooderduskotte saab suurematest kaubanduskeskustest või vooderduskoti vahetab soovi korral ära ka prügivedaja ise lisatasu eest (vt tabelist).

Lisateenused

Lisateenusena on võimalik pakendijäätmete sorteerimine ja äravedu jäätmetekke kohalt ehk majapidamisest.

Teadmiseks see, et jätkuvalt on võimalik kasutada ka avalikke tasuta pakendikogumispunkte. Lihtsalt korraldatud jäätmeveoga on soodustatud jäätmete liigiti kogumist nende tekkekohal ja antud valla kodanikele võimalus pakendijäätmed ära anda koduses majapidamises, kasutades selleks eraldi konteinerit. Seda küll väikese tasu eest (vt tabelist Pakendijäätmed).

Prügiveo teenuse hinnad

Täpsemat infot uuest aastast kehtima hakkavate hindade kohta saate artiklile lisatud tabelist.

Kõik jäätmeveo teenustasud (tabelis) on otseselt seotud segaolmejäätmete 1m³ teenustasu suurusega 20,95 eurot.

Pakendijäätmete äraveo teenustasu on arvestatud selliselt, et see jääks alla 25% segaolmejäätmete äraveo teenuse hinnast.

Jäätmeveo teenuse osutamise minimaalne tühjendamise sagedus on:

tiheasustusalal vähemalt 1 kord 4 nädala jooksul

hajaasustusalal vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul.

Prügikonteinerite tühjendamise sagedust on võimalik tihedamaks muuta vastavalt oma majapidamise vajadustele ning eelneval kokkuleppel prügivedajaga.

Liigiti kogutud jäätmed ei või nende veol seguneda teist liiki jäätmetega. Vajadusel on jäätmevedaja kohustatud teenuse osutamisel nimetatud nõuet igal ajal tõendama. Nt juhul kui jäätmeid veetakse jäätmeveokitega, mis on mitmekambrilised ja erinevat liiki jäätmeid korjatakse ühte ja samasse veokisse samaaegselt, kuid eemalt võib jääda mulje, et liigiti kogutud jäätmed nende kokkukorjamisel siiski segunevad. Segaduste vältimiseks tuleb eriti just tiheasutusalal teenuse osutamisel kodanikke vajadusel eelnevalt teavitada. Jäätmevedaja peab ennetama jäätmevaldajatel valeinfo tekkimist (nt teavitama eelnevalt e-kirjaga või korterühistute esindajaid, et eri liiki jäätmeid kogutakse jäätmeveokiga, mis on mitmekambriline ja eri liiki jäätmete segunemine on välistatud).

Korraldatud jäätmeveo raames kogutud jäätmed viiakse käitlemiseks Kudjape jäätmejaama, mida käitab Kudjape Ümberlaadimisjaam OÜ.

Seoses uue korraldatud jäätmeveo perioodiga vaadatakse üle ka jäätmevaldajate register.

Sellega seoses palun ka teil, kallid vallaelanikud, korrastada oma jäätmealane paberimajandus järgnevalt:

1)      Vastavalt jäätmeseaduse paragrahvile 69 kui maaüksust, kus asub majapidamine, milles ei elata või mida ei kasutata mingi teatud aja jooksul, võib jäätmevaldaja tema taotluse alusel erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada. Tähtaja määramiseks peab kohaliku omavalitsuse üksus eelnevalt kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

2)      Kui mitu majapidamist kasutab ühte ja sama jäätmekonteinerit, peab vallale tegema ühismahuti avalduse.

NB! Eriti tähelepanelikult peavad selles osas oma jäätmeveoga seonduva paberimajanduse üle vaatama elanikud, kellel on suvilad, ja need, kes omavad tühjalt seisvat(id) korterit(eid) Lääne-Saare vallas.

Seoses sellega, et Lümanda piirkond ei olnud siiani korraldatud jäätmeveoga liidetud, on sealsetel elanikel võimalus soetatud konteinerite maksumusest saada vallast kompensatsiooni 20 eurot majapidamise kohta.

Korraldatud jäätmeveo teenuse hankelepinguga ja sellest tulenevate täpsemate tingimustega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel.

Küsimuste korral palun pöörduda Lääne-Saare valla kontaktidel: tiina.orav@laanesaare.ee, tel 45 20 468, 51 979 733.

Vaata tabelit:

jaatmeveo-teenuste-hinnakiri

 

Tiina Orav, keskkonna peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)