Orissaares osutatavad sotsiaalteenused ja makstavad toetused

Kohaliku omavalitsuse osutatavad sotsiaalteenused on viimastel nädalatel meedias kuum teema. Vaatame siis veel kord üle need kümme sotsiaalteenust, mille korraldamise kohustuse sotsiaalhoolekandeseadus kohalikele omavalitsustele delegeerib. Lisaks olen välja toonud lisateenuseid, mida Orissaare vallavalitsus osutab ja korraldab.

Mis siis on sotsiaalteenus? Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.

Sotsiaalteenuse taotlemiseks esitab isik vallavalitsusele vastavasisulise avalduse. Avalduse võib esitada ka pereliige või muu lähedane isik. Sotsiaalteenuseid saab osutada pärast abivajaduse hindamist ja ainult teenuse saaja nõusolekul.

• Koduteenus on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes. Teenust osutab valla sotsiaalhoolekande töötaja saajaga kokkulepitud ajal ja mahus.

• Täisealise isiku hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealise isiku toimetuleku soodustamiseks tavapärases keskkonnas, kui isik vajab igapäevast hooldust ja järelevalvet.

• Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervise­probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga olulisel määral kõrvalabi. Teenuse sihtgrupid on: isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut; raske või sügava puudega lapsed; last kasvatav isik, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja arendava kasvukeskkonna loomisel.

• Isikliku abistaja teenus on puudega täiskasvanud isiku abistamine isiku poolt, kes ei kuulu tema leibkonda, teenuse eesmärk on puudega inimeste iseseisvuse suurendamine.

• Üldhooldusteenus ehk hoolekande asutuse teenus on ööpäevaringne hooldamine hoolekandeasutuses.

• Varjupaigateenus on ajutise peavarju võimaldamine täiskasvanud isikule, kes ei ole võimeline endale ise ööbimiskohta leidma.

• Eluruumi tagamine on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole ise majanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline endale eluruumi tagama.

• Turvakoduteenus on hädasolevale või ohtu sattunud isikule ajutise elukoha, vajadusel järelevalve ja hoolduse pakkumine.

• Sotsiaaltransporditeenust osutatakse isikutele, kes vajavad tulenevalt haigusest, puudest või vanadusest transporti ning kellel ei ole võimalik iseseisvalt kasutada ühistransporti, isiklikku sõiduautot ega iseseisvalt oma transporti korraldada. Teenust osutatakse arstile, haiglaravile või ravilt koju sõitmiseks või muude hädavajalike asjatoimingute teostamiseks.

• Võlanõustamisteenus on teenus, kus võlgadesse sattunud isikut abistatakse tema varalise olukorra kindlaks tegemisel, võlausaldajatega läbirääkimiste pidamisel ning nõustatakse, et vältida edaspidiseid võlgu.

• Puudega inimestele sõiduki parkimiskaartide väljastamine – pere- või eriarsti tõendi alusel väljastatakse puudega inimesele sõiduki parkimiskaart.

• Viipekeele tõlketeenus on kuulmispuudega isikutele, et või­maldada neil osalemine ühiskonnaelus võrdväärselt teistega.

• Kuulmisnõustamisega nõustatakse isikut kuulmisvahendite soetamise, kasutamise ja hooldamisega seotud küsimustes. (Avaldust ei ole vaja, teenust osutavad Saaremaa puuetega inimeste koda ja Kuressaare haigla.)

Neljapäevane bussitransport Orissaarest kaugematesse küladesse ja transport jumalateenistustele Orissaare valla piires (avaldust esitada pole vaja).

• Igapäevaelu toetamise teenus on erihoolekande teenus, toetamaks isikut igapäevaelus vajalike oskuste omandamisel (MTÜ Õnneonn).

• Abivahendite teenus – abi abivahendite soetamisel ja soodusabivahendite taotlemisel ning abivahendite tarnimine.

Sotsiaalnõustamise käigus teavitatakse isikut või perekonda tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse koostöös isikuga lahendusi tema sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ja seega iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks.

Lühidalt toiduabi jagamisest. Toiduabi jagatakse kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Kevadel märtsis saavad toiduabi inimesed, kes on sama aasta jaanuaris ja veebruaris olnud toimetulekutoetuse ja/või vajaduspõhise peretoetuse saajad. Sügisel oktoobris saavad toiduabi inimesed, kes on olnud samade toetuste saajad sama aasta augustis ja septembris. Toidupakid jagab laiali toidupank ja nende kätteandmine toimub ettesaadetud nimekirjade alusel.

Head vallakodanikud! Kui märkate, et teie naabriks on üksik inimene või lastega pere, kelle toimetulek on haiguse, töötuse või muude sotsiaalsete probleemide tõttu raskendatud või teate selliseid inimesi ja perekondi, siis palun teatage sellest vallamajja. Selgitame välja, kuidas neid inimesi toetada ja milliste teenustega nende toimetulekut parandada.

Aina Sepp-Teevet, sotsiaalnõunik

* Sotsiaaltoestuste osa järgneb detsembrikuu lehes

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 17 korda, sh täna 1)