DETAILPLANEERINGUD

Koovi küla Koovilahe detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 1-3/16/64 lõpetati Koovi külas Koovilahe maaüksuse (katastritunnus 44001:003:0589, pindala 10,32 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärgid on maaüksuse kruntideks jaotamine, maasihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine 8 palksuvila ehitamise eesmärgiks, krundi hoonestusala piiritlemiseks, ehituskeeluvöödi vähendamiseks ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Koovilahe detailplaneeringut ei ole lähiaastatel Lääne-Saare vallavalitsusele menetlemiseks esitatud. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus ettepaneku lõpetada detailplaneeringu menetlemine. Maaüksuse omanik andis Koovilahe detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks kirjaliku nõusoleku.

Lääne-Saare vallavalitsus


Kotlandi küla Hannusemetsa detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 1-3/16/63 lõpetati Kotlandi külas Hannusemetsa maaüksuse (katastritunnus 44001:004:0681, pindala 2,63 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärgid on maaüksuse jagamine kuni kolmeks kinnistuks, ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete, kujade, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha, servituutide ning muude seadustest ja õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste määramine.

Hannusemetsa detailplaneeringut ei ole lähiaastatel Lääne-Saare vallavalitsusele menetlemiseks esitatud. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus ettepaneku detailplaneeringu menetlemine lõpetada. Maaüksuse omanik andis Hannusemetsa detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks kirjaliku nõusoleku.

Lääne-Saare vallavalitsus

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 13 korda, sh täna 1)