VALLAVALITSUSE TEATED

Lääne-Saare vallavalitsuse 12. juuli istungi materjalid

Avaliku ürituse korraldamise lubade andmine

 • Anti luba Mototoobri 2016 korraldamiseks Karujärve kämpingus 22.07 kell 12 kuni 24.07 kell 12. Ürituse lõpp 22.07 ja 23.07 kell 2.
 • Anti luba muinastulede öö korraldamiseks Mändjala kämpingus 27.08 kell 20.30 kuni 28.08 kell 2.

Ehitusküsimused

 • Anti volitused riigihanke “Mändjala–Tehumardi kergliiklustee ehitamine” korraldamiseks.
 • Kinnitati lihthanke “Lümanda Põhikooli ehitiste ekspertiis” tulemused.

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Vaivere külas Nurme mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
 • Muudeti Kõrkküla Mesila katastriüksuse lähiaadressi.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Kandla külas Andruse mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Muratsi külas Lahe mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Mullutu külas Männi-Sassi mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Pähkla külas Sepa mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Hirmuste külas Jaagu ja Kase mü liitmisel tekkivale katastriüksusele.
 • Muudeti vallavalitsuse 8.02.2016 korraldust nr 2-3/16/54 ja kinnitati uus maa hindamise akt.

Hajaasustuse programmi taotluste ja aruande kinnitamine

 • Kinnitati 2016. aasta hajaasustuse programmist toetuse taotlejate taotlused.
 • Kinnitati Anijala küla Kopli mü biopuhasti rajamise hajaasustuse programmi lõpparuanne.

Volikogule esitatavad eelnõud

 • Saare maakonnaplaneeringu kooskõlastamine.
 • Lääne-Saare Vallavolikogu 14.01.2015 määruse nr 8 “Lääne-Saare valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord” muutmine.
 • Lääne-Saare Vallavolikogu 11.02.2015 määruse nr 16 “Vallavolikogu töökord” muutmine.
 • Lääne-Saare valla üldhariduskoolides koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.
 • MTÜ Visit Saaremaa liikmeks astumine.

Muud küsimused

 • Anti nõusolek ehitusmaterjalide tasuta veo korraldamiseks parvlaevaga Abro 2016 juulis nädala alguse reisidel muinsuskaitse all oleva Abruka tuuliku remondiks.
 • Nõustuti lisareisi korraldamisega 30.07.2016 marsruudil Abruka–Roomassaare vendade Tuulikute 5. maleturniiril osalejate transpordiks.
 • Toetati  L. V. osalemist ratsutamisvõistlustel osaliselt 125 euroga ja soovitati taotlejal esitada taotlus oma klubi kaudu vastavalt sporditoetuse määramise korrale.
 • Toetati MTÜ Randvere TÕK taotlust ekskursiooni korraldamiseks valla bussiga.

Lääne-Saare vallavalitsuse 26. juuli istungi materjalid

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Karida külas Madise mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
 • Muudeti Laheküla Porila katastriüksuse lähiaadressi.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Kaarma külas Jaagu mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Kasti külas Ergema mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Hajaasustuse programmi korralduse muutmine ja aruande kinnitamine

 • Muudeti Lääne-Saare Vallavalitsuse 12.07.2016 korraldust nr 2-3/16/300.
 • Kinnitati Tamsalu küla Välja mü  vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamise lõpparuanne.

Volikogule esitatavad eelnõud

 • Lääne-Saare valla koerte ja kasside pidamise eeskirja muutmine.

Riigihanked

 • Otsustati korraldada riigihange õpilaste transpordi korraldamiseks ja kinnitati hankekomisjoni koosseis.

Sotsiaaltoetused

 • Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 18-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele.
 • Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuste maksmisega 22-le puudega isikule.
 • Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 6-le puudega lapse perele.

Muud küsimused

 • Ansi küla Kuke talu vabastati tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost.
 • Otsustati mitte algatada Nasva jõesaarte kaitse alla võtmise menetlust.
 • Algatati Nasva aleviku Sadama tee 26A detailplaneering.
 • Täiendati vallavalitsuse 8.03.2016 korraldusega nr 2-3/16/97 kinnitatud järelevalveametnike loetelu.
 • Toetatakse MTÜ-d Oesel Studium TÜ väärikate ülikool Saaremaal 2016/2017 õppeaasta korraldamisel 450 euroga.
 • Toetatakse SA-d Saaremaa Turism Saaremaa toidufestivali 2016 korraldamisel 300 euroga.

Lääne-Saare vallavalitsuse 28. juuni istungi materjalid

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Karida külas Salu mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
 • Muudeti Koovi küla Haaviste-Koovi katastriüksuste lähiaadressi.
 • Otsustati tagastada Matupõllu katastriüksus Mõnnuste ja Kogula külas.

Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine

 • Kinnitati Kuke küla Kukemihkli talu puurkaevu ja veetrassi rajamise hajaasustuse programmi  lõpparuanne.

Muud küsimused

 • Abruka küla Kuke talu vabastati tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost.
 • Anti ehitusluba Mändjala–Keskranna kergliiklustee ehitamiseks.
 • Eraldati vahendid Aste lasteaias Mõmmik täiendava sõimerühma käivitamiseks.
 • Muudeti Lääne-Saare Vallavalitsuse 12.01.2016 korraldust nr 23 “Lääne-Saare valla hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kinnitamine”.
 • Toetati MTÜ Atla Küla Selts taotlust KOP-ist toetuse saanud projekti “Atla randa pinkide paigaldamine” kaasfinantseerimiseks 232.20 euro ulatuses.

Andrus Lulla, vallasekretär

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)