VALLAVALITSUSES

Lääne-Saare vallavalitsuse materjalid

Istung toimus 5. aprillil.

Ehituslubade andmine

 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Seiu mü Kaarmise külas;
 • abihoone ehitamiseks eraisikule Praakli-Reediku mü Paikülas;
 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Peetri mü Vatskülas.

Kasutusloa andmine

 • elamu kasutamiseks eraisikutele Hirve mü Nasva alevikus;
 • elamu kasutamiseks eraisikutele Taritu mü Taritu külas;
 • saekaatri kasutamiseks Javicar OÜ-le Lembitu mü Sikassaare külas.

Maareform

 • Moodustati Kudjape alevikus Pähklimetsa 4 ja 8 maaüksus nende munitsipaalomandisse taotlemiseks.
 • Moodustati Lümanda piirkonnas kümme maaüksust teede munitsipaalomandisse taotlemiseks.
 • Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks Muratsi külas.
 • Määrati teenindav maa Kontori hoonetevaldusele Kuuse külas.

Volikogule esitatavate eelnõude läbivaatamine

Volikogule esitatakse läbivaatamiseks järgmised eelnõud:

 • Vee-ettevõtja määramine.
 • Lümanda piirkonna teede munitsipaalomandisse taotlemine.
 • Kudjape aleviku Pähklimetsa 4 ja 8 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine.
 • Nõusoleku andmine riigivara tasuta omandamiseks.
 • Kopli ja Viljamaa detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine.
 • Ranna ja Mereääre detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine.

Muud küsimused

 • Vaadati läbi vaie vallavalitsuse 26.01.2016 korraldusele nr 2-3/16/33.
 • Vabastati korraldatud jäätmeveost tähtajaliselt Sikassaare küla Kiige tee 9 omanik.
 • Kinnitati Arandi küla Posti talu hajaasustuse programmi lõpparuanne.
 • Esitati teeregistrisse andmed Mändjala küla Tervise tee ja Tervise põigu kohta.
 • Kinnitati valla allasutuste detailsem eelarve jaotus.
 • Kinnitati valla 2017. a eelarveprojekti koostamise ajakava.
 • Otsustati sõlmida P. J. laskespordi võistlustel osalemise toetamiseks 2016. aastal toetusleping. OÜ Aus Rüütel taotlus remondikulude omaosaluse katmiseks vaadatakse üle pärast projektitaotluse rahastamisotsust. Otsustati toetada Pähkla külaga seotud dokumentaalfilmi valmistamist.

Lääne-Saare vallavalitsuse materjalid

Istung toimus 12. aprillil.

Hanke tulemuste kinnitamine

 • Kinnitati riigihanke “Hooldekodu I ja II korruse renoveerimine koos projekteerimisega” tulemused.

Maareform

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Naaka mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele Kõrkkülas.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Lüüli mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele Aula- Vintri külas.
 • Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks Atla, Karala, Jõgela, Leedri, Mõisaküla ja Varpe külas.
 • Määrati katastriüksuse sihtotstarve Laheritsu maaüksusele Lahekülas.
 • Määrati Ulje külas asuva saekaatri teenindamiseks vajalik maa, lähiaadress ja sihtotstarve hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.

Kasutusloa andmine

 • mobiilimasti kasutamiseks Ruudi mü Sauvere külas.

Ehituslubade andmine

 • abihoone ehitamiseks eraisikule Iigi mü Sepa külas;
 • abihoone ehitamiseks eraisikule Tammemäe mü Muratsi külas.

Volikogule esitatavate eelnõude läbivaatamine

Volikogule esitatakse läbivaatamiseks järgmised eelnõud:

 • Lääne-Saare Vallavolikogu 8.03.2016 otsuse nr 17 “Valitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine” muutmine.
 • Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine.
 • Vallavalitsuse palgalisele liikmele töötasu määramine.
 • lääne-Saare vallavolikogu ja Lääne-Saare vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord.

Muud küsimused

 • Kinnitati Mändjala küla Pärdi detailplaneeringu lähteseisukohad.
 • Kinnitati valla ehitusmääruse kohased lepinguvormid.
 • MTÜ-l EELK Kihelkonna Kogudus soovitati taotlus noortelaagri toetamiseks esitada MTÜ EELK Kärla Kogudus nimel 15. aprilliks 2016 mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemiseks kevadvooru.
 • MTÜ-l Vaba paluti täpsustada vallavalitsusele esitatud taotlust võistluse Saaremaa trophy Saarekoll toetamiseks.

Andrus Lulla, vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)