VALLAVALITSUSES

Lääne-Saare vallavalitsuse materjalid

Istung toimus 15. märtsil.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

 • Seati tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Tahula külas munitsipaalomandis olevale Tahula taluteele 12 m² ulatuses.

Sundvalduse seadmine

 • Seati tähtajata sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Tahula küla Pusa, Tõlli ja Jaani kinnistule kohustusega taluda koormatavatel maaüksustel 0,4 kV elektrimaakaabelliini ehitamist, remontimist ja hooldamist.

Ehituslubade andmine

 • elamu ja abihoone ehitamiseks eraisikule Hiiepõllu 3 Mullutu külas;
 • elamu ehitamiseks eraisikule Uus-Kolga mü Atla külas;
 • kalmistu parkla ehitamiseks Kuressaare linnavalitsusele Kudjape alevikus;
 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Josepi mü Keskranna külas;
 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Jaagu mü Vatskülas;
 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Lagede mü Kaarma külas;
 • elamu ehitamiseks eraisikule Tuudi mü Kaarmise külas.

Maakorralduslikud toimingud

 • Muudeti Meedla küla Eedu kü lähiaadressi.

Muud küsimused

 • Määrati SA Lääne-Saare Hoolekanne nõukogu liige.
 • Määrati SA Lääne-Saare Kultuur nõukogu liige.
 • Volikogule esitatakse järgmised eelnõud: *riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärade kehtestamine; *riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord; *sotsiaalvaldkonna määruste muutmine.
 • Vaadati läbi D. T. avaldus lapse ratsaspordivõistlustel toetamiseks.
 • Vaadati läbi ning otsustati täiendada projektide ja hangete spetsialisti ametijuhendit.

Lääne-Saare vallavalitsuse materjalid

Istung toimus 22. märtsil.

Kasutusloa andmine

 • reoveepuhastite kasutamiseks eraisikutele Nõmpa külas ja Paikülas.

Ehituslubade andmine

 • abihoone ehitamiseks eraisikule Karujärve tee 5 Kärla alevikus;
 • elamu ehitamiseks eraisikule Kotka tee 2 Lahekülas;
 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Silma mü Muratsi külas.

Hajaasustuse programmi aruannete kinnitamine

 • Kinnitati Nõmpa küla Peetri talu kanalisatsioonisüsteemide rajamise hajaasustuse programmi lõpparuanne.
 • Kinnitati Paiküla Praakli-Reediku talu kanalisatsioonisüsteemide rajamise hajaasustuse programmi lõpparuanne.

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Joosti katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Mätasselja külas.
 • Muudeti Kaarma küla Nõmme kü lähiaadressi.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Luige ja Lagle katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Mändjala külas.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Allika-Riidu katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Vatskülas.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Võsa katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Arandi külas.

Sotsiaaltoetused

 • Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 14-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele.
 • Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 27-le puudega isikule.
 • Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 4-le puudega lapse perele.

Muud küsimused

 • Muudeti Nasva aleviku Sõrve mnt 24 detailplaneeringu lähteseisukohti.
 • Otsustati korraldada lihthange “Hooldekodu I ja II korruse renoveerimine koos projekteerimisega”.
 • Vaadati läbi ja kooskõlastati ehitusnõuniku ametijuhend.
 • Toetati omapoolse klausliga M. V. P. avaldust õpilasvahetuseks.
 • Väljastati MTÜ Aste Astmelt Edasi kinnituskiri.
 • Otsustati sõlmida tähtajaline käsundusleping reisipaadi Salme liinireiside korraldamiseks 2016. aastal.
 • Otsustati anda 2016. a hajaasustusprogrammi teostamiseks maavalitsusele
  50 000-eurone garantiikiri.

Lääne- Saare vallavalitsuse materjalid

Istung toimus 29. märtsil.

Ehituslubade andmine

 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Ööbiku mü Upa külas;
 • elamu ehitamiseks eraisikule Kotka tee 5 Lahekülas;
 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Tamme mü Mändjala külas.

Kasutusloa andmine

 • reoveepuhasti kasutamiseks eraisikutele Kapa mü Kipi külas.

Maareform

 • Munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustati Pilli mü Pähkla külas.
 • Teede munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustati 10 maaüksust Lümanda piirkonnas.

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Tänaku katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Arandi külas.
 • Muudeti Laheküla Rehe katastriüksuse sihtotstarvet.

Volikogule esitatavate eelnõude läbivaatamine

 • Volikogule esitatakse läbivaatamiseks eelnõud:
  – Lääne-Saare valla teede 2016 investeeringute kava;
  – Lümanda piirkonna teede munitsipaalomandisse taotlemine;
  – Pähkla küla Pilli maaüksuse moodustamine munitsipaalomandisse taotlemiseks;
  – Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste jätkamine;
  – Lääne-Saare valla külaraha jaotamise kord.

Muud küsimused

 • Kinnitati Lääne-Saare vallavalitsuse hoonete ja vara kindlustamiseks 2016–2019 pakkumiste hindamise komisjoni 29.03.2016 protokoll ja edukaks tunnistati BTA Insurance Company SE pakkumus.
 • Kinnitati Kärla lasteaia arengukava 2016–2019.
 • Vaadati läbi vaie vallavalitsuse 23.02.2016 korralduse nr 2-3/16/83 osas.
 • Toetatakse MTÜ-d Saaremaa Meeskoor SÜM kontsertreisi korraldamiseks Peterburi projekti “100 saarlast Peterburis” raames 2016 juunis.
 • Anti kinnituskiri MTÜ Medel KOP-i programmi esitatavale projektile.

Andrus Lulla, vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 50 korda, sh täna 1)