DETAILPLANEERING OSALISELT KEHTETU

Mändjala küla Aaspere ja Ranna detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 23.03.2016 otsusega nr 1-3/16/22 tunnistati osaliselt kehtetuks Mändjala küla Aaspere ja Ranna detailplaneering. Aaspere ja Ranna kinnistu detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 6. juuli 2011 otsusega nr 38. Detailplaneeringu eesmärk on Aaspere ja Ranna kinnistule kuueteistkümne üksikelamukrundi moodustamine, neile ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtete, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. Planeeringuala suurus on ca 54 ha. Igale ehitusõigusega kinnistule on planeeringuga määratud hoonestusala, mis jääb teekaitsevööndi ja Läänemere ehituskeeluvööndi vahele.

Planeeringualale jääva Koskla tee 2 maaüksuse omanikud esitasid vallavalitsusele 23.02.2016 avalduse Aaspere ja Ranna detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Koskla tee 2 maaüksuse osas. Planeeringuga on Koskla tee 2 maaüksusele määratud 580 m² hoonestusala maaüksuse kirdenurka. Planeeringu koostamise ajal ei saanud suuremat hoonestusala määrata, kuna maaüksus asus suures osas Läänemere ranna ehituskeeluvööndis ja riigimaantee kaitsevööndis (mõlemal pool sõiduraja telge 50 meetrit).

1.07.2015 jõustunud ehitusseadustikuga muutus avalikult kasutatava tee kaitsevöönd. Koskla tee 2 maaüksusega piirneva Kuressaare–Sääre tee kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on eelneva 50 meetri asemel 30 meetrit. Samuti on maa-ameti kaardirakenduse alusel muutunud põhikaardi-järgne rannajoon ja sellega seoses ehituskeeluvööndi ulatus Koskla tee 2 maaüksusel. Tulenevalt eelnevast on võimalik teekaitsevööndi ja ranna ehituskeeluvööndi vahelisele alale määrata Koskla tee 2 maaüksusele suurem hoonestusala, kui on Aaspere ja Ranna detailplaneeringuga määratud. Maaüksustele saab ilma detailplaneeringu olemasoluta anda ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks projekteerimistingimused. Maaüksuse jagamisel ja projekteerimistingimuste väljastamisel arvestatakse Aaspere ja Ranna detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse ja maakasutusega. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.

Katrin Kuusk, planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 118 korda, sh täna 1)