DETAILPLANEERINGU MITTEALGATAMINE

Sikassaare küla Tammemetsa detailplaneeringu mittealgatamine

Lääne-Saare vallavalitsus otsustas 8.03.2016 korraldusega nr 2-3/16/104 mitte algatada Sikassaare külas Tammemetsa detailplaneeringut.

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS esitas Lääne-Saare vallavalitsusele 23.12.2015 avalduse Sikassaare külas Tammemetsa kinnistul (registriosa nr 1209434, katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0017, suurus 3,09 ha) detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringu eesmärgid on Tammemetsa kinnistule äriotstarbelistele hoonetele ehitusõiguse määramine ja juurdepääsuteede kavandamine. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Lääne-Saare vallavalitsus esitas 5.01.2016 kirjaga nr 7-2/16/5-1 Tammemetsa detailplaneeringu eskiisi maanteeametile seisukoha saamiseks. Maanteeamet esitas 5.02.2016 kirjaga nr 15-2/16-00032/055 lähteseisukohad Tammemetsa detailplaneeringule. Lähteseisukohtades juhitakse tähelepanu asjaolule, et eskiislahenduses kavandatud uut ristumiskohta 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maanteelt rajada ei saa, kuna selle asukoht ei vasta majandus- ja taristuministri 5.08.2015 määruse nr 106 “Tee projekteerimise normid” lisas “Maanteede projekteerimisnormid” punktis 5.2.1. toodud nõuetele. Juurdepääsuna riigiteelt planeeringualale tuleb seetõttu kasutada olemasolevaid ristumiskohti, lühimad juurdepääsuteede võimalused on Roonimäe tankla kinnistu ja Tammepõllu kinnistu kaudu.

Tulenevalt maanteeameti seisukohtadest on Lääne-Saare vallavalitsus seisukohal, et Tammemetsa detailplaneeringu algatamine ei ole otstarbekas enne juurdepääsutee määramist planeeringualale. Seega ei ole võimalik vastavalt 23.12.2015 vallavalitsusele esitatud eskiisile detailplaneeringut algatada.

Katrin Kuusk, planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 58 korda, sh täna 1)