Põllumehed soovivad reeglite leevendamist (2)

Eesti põllumajandustootjad leiavad, et nõuetele vastavuse tingimuste rikkumisega kaasnevad karistused on ebaproportsionaalselt suured, mistõttu nõuetele vastavuse süsteem vajab lihtsustamist.

2015. aastal tuvastas PRIA hulganisti nõuetele vastavuse tingimuste rikkumisi, millele järgnes karistusena otsetoetuste vähendamine. Peamine probleem oli registrile loomadega seotud sündmustest teatamisega hilinemine.

Paljude suuremate tootjate loomapidamishooned on registreeritud erinevate numbritega, mistõttu peab loomapidaja teavitama loomade liikumisest ka lautade vahel.

Tingimuste leevendamiseks tegi Eesti põllumeeste keskliit maaeluministeeriumile ettepaneku võimaldada põllumehel soovi korral liita ühe karja loomapidamishooned ühte gruppi ehk taotleda VTA-st grupeerimist. Ühe karja all mõeldakse ühe tootmistsükli all kuuluvaid alasid ja hooneid (näiteks noorkarjalaut ja lüpsilaut), mida teenindavad ühed ja samad masinad või inimesed vms.

Takistuseks ei tohiks olla ka see, kui hooned asuvad erinevates maakondades. Samas oleks hoonete grupeerimine omaniku oma risk, sest loomataudi korral läheb hävitamisele kogu kari, seega grupeeritud hoonete korral kõikide hoonete loomad.

Juhul kui loomapidaja aga ei soovi hooneid ühte gruppi liita, võiks arvestuse pidamine olla ikkagi ettevõtte-sisene. “Igal juhul on praegu sanktsioonid ühe karja loomade liikumisel ettevõtte erinevate hoonete vahel ebaproportsionaalsed,” märgib Eesti põllumeeste keskliidu juhatuse liige Ann Riisenberg kirjas maaeluministeeriumile.

Ühtlasi teeb keskliit ettepaneku tõstatada EL-i tasandil küsimus, kas on õiglane, et loomi puudutavate nõuete rikkumise tõttu vähendatakse nii suurel määral taimekasvatustoetusi.

Veel ettepanekuid

Kuna Eestis kasutusel olevate kõrvamärkide kvaliteet jätab soovida, siis võiks ettevõtjal olla võimalik valida kõrvamärkide vahel kvaliteedi alusel ning rikkumise olulisuse juures tuleks arvestada ka olukorda, kus loom on identifitseeritav mingi alternatiivse meetodiga (responder, elektrooniline kõrvamärk vms).

Sarnaselt mõningate teiste Euroopa riikidega oleks Eestile vaja taotleda erisust karjatamisel olevate loomade märgistamisel, sest lihaveiste igapäevane fikseerimine karjamaal on komplitseeritud. Et vähendada inimlike eksimuste osakaalu, tuleks PRIA programmis võimaldada dokumentide sisestamisel teha eelkontrolli ja võimaliku rikkumise kohta tuleks hoiatus enne andmete lõplikku kinnitamist.

Ka soovivad põllumehed esimesel võimalusel üle minna elektroonilisele veisepassile. Suurt töömahtu tekitavad paberpassid jääksid kasutusse vaid riigist väljaliikuvate loomade puhul. Lõpetada tuleks kuni 6 kuu vanuste pullvasikate lõastamise keeld, sest pullvasika lõastamine esmakordselt alates 6. elukuust on väga ohtlik nii inimesele kui ka loomale endale.

Kui praegu hinnatakse nõuetele vastavust maatriksite alusel, kus on tootjate hinnangul ebaõiglaselt arvestatud rikkumiste proportsionaalsust, siis edaspidi peaks kasutusele võtma statistilise veaarvestusmeetodi, mis laseb rikkumised fikseerida ka ebaolulistena.

PRIA otsetoetuste osakonna kontrollibüroo andmetel tuvastati möödunud aastal nõuetele vastavuse reeglistiku rikkumisi 299 taotlejal, neist 31 Saare maakonnas.

Saaremaal 31 rikkujat

Loomadega seotud teavituste kontrollimise osas tuvastati administratiivses kontrollis rikkumine 198 taotlejal, kellest suurem osa (184) oli rikkunud nõuet, mis on seotud loomade märgistamise, esmakordse poegimise, liikumise jms seotud andmete edastamise kohustusega. Saare maakonnas tuvastatud 31 reeglite rikkujast oli loomade teavitusnõuete rikkumisega seotud 21.

Kui seni on PRIA teinud nõuetele vastuse administratiivset kontrolli erinevate valimite alusel, siis tulevikus võib PRIA laiendada registriteavituste osas administratiivset kontrolli kõigile loomapidajatele. Selleks kontrolliks ei ole vaja täiendavat suhtlemist kliendiga ega kohapeale minekut.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik ütles, et ehkki nõuetele vastavuse reeglistik koos loomadega seotud sündmustest teavitamise kohustusega kehtib Eestis juba 2009. aastast, on selle vastu eksijaid olnud alati arvukalt.

Üks põhjus, miks vastavuse reeglistiku teema aasta-aastalt valusamaks muutub, on kindlasti see, et Euroopa õigusaktide alusel kehtestatud reeglid sanktsioonide osas on seatud nii, et kui sama eksimus kordub, siis korduvuse korral korrutatakse eelmisel aastal määratud toetuse vähenduse protsent kolmega, kolmandal aastal 2. aasta vähendusprotsent jälle kolmega… Ehk siis sanktsioonid lähevad samasisulise rikkumise eest aasta-aastalt aina valusamaks, viitas pressiesindaja.

Loeb ka see, et PRIA ei saa neile nõutele ja rikkumistele omalt poolt läbi sõrmede vaadata – Euroopa Komisjoni auditid kontrollivad liikmesriikides hoolega, kas nõuetele vastavuse reeglite täitmist kontrollitakse piisavalt põhjalikult ja kas rikkujate toetusi vähendatakse. Liikmesriikidele on tehtud korduvalt nn finantskorrektsioone sanktsioonide rakendamata jätmise ehk leebuse pärast, kinnitas Maris Sarv-Kaasik.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 453 korda, sh täna 1)