PLANEERINGUD

Upa külas Sepa detailplaneeringu algatamata jätmine

Lääne-Saare Vallavalitsuse 1. detsembri 2015 korraldusega nr 690 otsustati algatamata jätta Sepa detailplaneering Upa külas. Saarte Metsamajanduse OÜ esitas Lääne-Saare Vallavalitsusele 13.11.2015 avalduse Upa külas Sepa maaüksusel (katastritunnus 43301:001:0207) detailplaneeringu algatamiseks ca 25 elamumaa krundi moodustamiseks.

Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (edaspidi ühisplaneering) maakasutuse kaardile asub planeeringuala haljasmaa juhtfunktsiooniga alal. Haljasmaa alad on maakatastriseaduse tähenduses määratletud hajaasustusaladena. Haljasmaal peab kinnistu, millele ehitusõigust taotletakse, olema üldjuhul vähemalt 2 ha. Alla 2 ha suurune kinnistu saab ehitusõiguse erandkorras omavalitsuse kaalutlusõiguse alusel, kui kinnistu hoonestamine on kooskõlas piirkonna maakasutuse põhijoontega.

Vastavalt ühisplaneeringu kitsenduste kaardile asub planeeringuala 100% rohelise võrgustiku alal. Võrgustiku moodustavad ümbritsevatest aladest kõrgema loodusliku väärtusega ja/või intensiivse majandustegevuse suhtes tundlikud alad. Vastavalt ühisplaneeringu seletuskirja punktile 3.9 tuleb säilitada võrgustiku terviklikkus/sidusus, kus peamine roll on koridoridel. Samuti tuleb vältida uute ehitiste, sh tehnilise infrastruktuuri ja teede rajamist rohelise võrgustiku aladele. Ehitamine haljasmaa juhtotstarbega aladel rohevõrgustiku koridorides on lubatud maakatastriseaduse § 18 tingimustel vaid olemasolevate joonobjektide korral uusi juurdepääsuteid rajamata.

Tulenevalt eelnevast on Lääne-Saare Vallavalitsus seisukohal, et Sepa maaüksuse detailplaneeringu algatamine Upa külas on vastuolus ühisplaneeringuga. Ühisplaneeringu muutmine käesoleva detailplaneeringuga ei ole Lääne-Saare Vallavalitsuse seisukohalt otstarbekas ega põhjendatud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 59 korda, sh täna 1)