Abivahendite süsteemi korraldus

1. jaanuarist 2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, seega muutub teenus inimesele kättesaadavamaks ja asjaajamine kiiremaks.

Isikliku abivahendi kaart

1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaartide taotlusi vastu sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada vastav taotlus e-posti või tavaposti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vormi leiab SKA kodulehelt (rubriik “blanketid”). Klienditeeninduste asukohad ja lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Saamaks abivahendit, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK).

Õigustatud isik on:

– kuni 18-a laps;

– kuni 18-a puudega laps;

– 18–63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40% või enam;

– 18-a ja vanem puudega isik, kellel on vaja osta enesehoolde- ja kaitseabivahendeid;

– alates 18. eluaastast tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;

– 63 a ja vanem vanaduspensioniealine isik;

– isik, kel on vaja osta rinnaprotees;

– isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks;

– isik, kel on vaja osta silmaprotees.

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema:

– kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 1. jaanuaril 2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);

– välismaal õppival 18–26-a isikul ka koolitõend;

– klienditeenindusest kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või väljaüüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või väljaüüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesel õigus pöörduda tema poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel 1. jaanuarist 2016.

Järjekorrad

Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik peab järjekorrateate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma talle sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa:

– saadud järjekorrateate,

– isikut tõendava dokumendi,

– isikliku abivahendi kaardi,

– arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.

Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorrateate ettenäitamisel.

Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi erimenetlus).

Erimenetluse juhud, kus isik taotleb:

– omaosaluse vähendamist, kuna isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik on isiku selgitus ja tõend toimetulekutoetuse maksmise kohta);

– uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või isikust mitteolenevatel põhjustel), vajalikud on isikupoolsed selgitused-põhjendused;

– abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);

– abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud “eritaotlus” (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);

– kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);

– abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);

– erimenetlust mõnel muul juhul.

Erimenetluse taotlemisel tuleb esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA kodulehel alates 1.01.2016 ja klienditeeninduses.

Taotluse saab esitada tavaposti või e-posti teel või klienditeeninduses. Juhul kui isik vajab abi abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on isikul õigus pöörduda Astangu keskkonnakohanduste ja abivahendite teabekeskuse poole üldnumbril 68 77 231 või kirjutada aadressil kat@astangu.ee.

SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaa­sab SKA erimenetluste käigus eksperte
(nt Astangu keskkonnakohanduste ja abivahendite teabekeskuse), kes aitab ja nõustab abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.

Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, otsus tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat abivahendit väljastada. Samuti peab kaasa võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ja isikut tõendava dokumendi.

Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:

e-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee, abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee, www.sotsiaalkindlustusamet.ee. Infotelefon 16 106

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 62 korda, sh täna 1)