Lääna-Saare vallavalitsuse materjalid

Istung toimus 5. augustil.
Kasutusloa andmine
– Kasutusluba anti eraisikule abihoone kasutamiseks Sõrve mnt 60 Nasva alevikus;
– kasutusluba anti eraisikule abihoone kasutamiseks Tõlli mü Tahula külas;
– kasutusluba anti eraisikule biopuhasti kasutamiseks Mäe mü Viira külas.
Ehitusloa andmine
– Ehitusluba anti hoone ümberehitamiseks Metsa tn 2 Aste alevikus.
Projekteerimistingimuste andmine
– Elamu projekteerimiseks eraisikule Tiigi tn 15 Nasva alevikus;
– abihoone laienduse projekteerimiseks eraisikule Iigi mü Sepa külas;
– abihoone ümberehitise elamuks projekteerimiseks eraisikule Ülejõe tn 28 Nasva alevikus;
– elamu projekteerimiseks eraisikule Malli tn 4 Kudjape alevikus;
– elamu projekteerimiseks eraisikule Malli tn 6 Kudjape alevikus;
– loomade varjualuse projekteerimiseks eraisikule Tirrutalu mü Varpe külas;
– elamu ümberehitise ja laienduse projekteerimiseks eraisikule Malle tee 21 Mändjala külas.
Isikliku kasutusõiguse seadmine
– Isiklik kasutusõigus seati munitsipaalomandis olevale Energia tee kinnistule Sikassaare külas pindalaga 24 m² Elektrilevi OÜ kasuks.
Maakorralduslikud toimingud
– Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Kogula küla Piitsi ja Niidiotsa katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele;
– lähiaadress määrati Jõe küla Lauri katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele;
– lähiaadress määrati Kungla küla Tamme katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele;
– lähiaadress ja sihtotstarve määrati Upa küla Suurekivi katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele;
– lähiaadress määrati Muratsi küla Kadakaoksa katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele;
– Lümanda küla Erlandi katastriüksuse uueks lähiaadressiks määrati “Jala”;
– lähiaadress ja sihtotstarve määrati Praakli küla Madise katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele;
– lähiaadress ja sihtotstarve määrati Kudjape aleviku Anupõllu, Katapõllu, Maarjapõllu ja Triinupõllu katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele;
– lähiaadress määrati Mändjala küla Kuunari tee 19 katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
Avaliku ürituse korraldamise loa andmine
MTÜ-le Randvere Heaks anti luba Randvere lõbusa laadapäeva korraldamiseks 15. augustil Koidu külas Randvere mõisapargis.
Muud küsimused
– Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest Sikassaare küla Tiigi tee 10 omanik kuni 5.08.2016;
– kinnitati Käesla küla Asula talu veesüsteemi ehitamise hajaasustuse programmi lõpparuanne;
– OÜ-le Tulekild Pürotehnika anti luba ilutulestiku korraldamiseks 19.08 Kaarma maalinnal;
– lubati teostada täiendavaid lisatöid vastavalt esitatud taotlustele Kärla spordihalli söökla remondis ja Lümanda põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimisel;
– otsustati lahendada Abruka raamatukogu-infopunkti juurdeehitise küsimus hoone tervikremondi käigus;
– seoses Abruka IV malevõistlustega vendade Tuulikute karikatele otsustati 9. augustil korraldada parvlaeva Abro lisareis.

Istung toimus 13. augustil.
Kasutusloa andmine
– Kasutusluba anti Elektrilevi OÜ-le elektriliitumise kasutamiseks Lause mü Kärdu külas.
Ehitusloa andmine
– Ehitusluba anti puurkaevu rajamiseks eraisikule Pohla mü Praakli külas;
– elamu ehitamiseks eraisikule Margu mü Pähkla külas;
– suvila ehitamiseks eraisikule Reedika mü Mätasselja külas;
– kergliiklustee ja välisvalgustuse ehitamiseks Kudjape alevikus, Muratsi, Praakli ja Vaivere külas.
Projekteerimistingimuste andmine
– Projekteerimistingimused anti komplektalajaama projekteerimiseks OÜ-le Keskkonnaprojekt Haamse külas;
– elektriliitumise projekteerimiseks OÜ-le Keskkonnaprojekt Kuberneri mü Mändjala külas;
– mobiilse tugijaama elektrivarustuse projekteerimiseks OÜ-le Keskkonnaprojekt Väravavahi mü Sikassaare külas.
Riigihangete toimingud
– Kinnitati lihthanke “Kuressaare-Vaivere kergliiklustee omanikujärelevalve” tulemused;
– otsustati korraldada lihthange “Õpilaste vedu Lääne-Saare valla õpilasliinidel”.
Maareformi toimingud
– Otsustati tagastada Koki külas asuv Villemi maaüksus.
Muud küsimused
– Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest Mändjala küla Malle tee 15 omanik kuni 1.05.2016.
– Anti nõusolek MTÜ-le Lauatenniseklubi TOPS kasutada Kaarma kooli saali treeninguteks kuni 31.05.2016.
– Vaadati läbi AS-i Kuressaare Sanatoorium pakkumus hotelli Saaremaa Valss rentimiseks Lääne-Saare vallale vanurite hooldekoduna ja otsustati suunata see vallavolikogule.
– Kinnitati Kärla lasteaia rühmade laste piirarvud.
– Kinnitati valla koolieelsetes lasteasutustes käivate laste lapsevanema poolseks toidukulu hüvitamise määraks 1 euro toidupäeva maksumusest.

Istung toimus 27. augustil.
Isikliku kasutusõiguse seadmine
– Isiklik kasutusõigus seati munitsipaalomandis olevale Kärla aleviku Tee kinnistule pindalaga 494 m² Elektrilevi OÜ kasuks;
– isiklik kasutusõigus seati munitsipaalomandis olevale Kärla aleviku Kooli tänava kinnistule pindalaga 1800 m² Elektrilevi OÜ kasuks;
– isiklik kasutusõigus seati munitsipaalomandis olevale Kärla aleviku Põhikooli kinnistule pindalaga 5 m² Elektrilevi OÜ kasuks;
– isiklik kasutusõigus seati munitsipaalomandis olevale Kärla aleviku Spordisaali kinnistule pindalaga 224 m² Elektrilevi OÜ kasuks.
Ehitusloa andmine
– Ehitusluba anti puurkaevu rajamiseks eraisikule Kalde tee 1 Muratsi külas;
– puurkaevu rajamiseks eraisikule Hallikivi mü Vennati külas;
– puurkaevu rajamiseks eraisikule Välja mü Tamsalu külas.
Korraldatud jäätmeveo vabastused
– Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati kuni 1.06.2016 Nasva aleviku Ülejõe tn 21 ja 21A omanik;
– korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati kuni 1.05.2016 Sepa küla Aaviku talu omanik.
Keskkonnamõjude strateegiline hindamine
– Otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kingu detailplaneeringule Mändjala külas;
– otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kopli detailplaneeringule Kudjape alevikus.
Maakorralduslikud toimingud
– Lähiaadress määrati Hakjala küla Käbi katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele;
– koha-aadress ja sihtotstarve määrati Piila ja Kaubi küla katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele;
– lähiaadress määrati Upa küla Vene katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele;
– lähiaadress määrati kahele katastriüksusele Tõrise külas.
Kasutusloa andmine
– Anti kasutusluba biopuhasti kasutamiseks Änni kinnistul Maleva külas;
– anti kasutusluba Elektrilevi OÜ-le rekonstrueeritud Kudjape alajaama fiidri F1 kasutamiseks Kudjape alevikus;
– anti kasutusluba Elektrilevi OÜ-le elektriliitumise kasutamiseks Lääne-Kaasiku mü Karala külas.
Projekteerimistingimuste andmine
– Projekteerimistingimused anti abihoone elamuks projekteerimiseks eraisikule Ruudi kinnistul Lilbi külas.
Sotsiaaltoetused
– Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 22-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele;
– nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 17-le puudega isikule;
– nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 7-le puudega lapse perele.
Muud küsimused
– Kinnitati vallavalitsuse osutatavate paljundusteenuste hinnad.
– Kinnitati osta.ee keskkonnas toimunud sõiduauto Renault Megane enampakkumise tulemused.
– Kinnitati valla koolide koolilõuna maksumus.
– Kinnitati Maleva küla Änni mü biopuhasti ehitamise hajaasustuse programmi aruanne.
– Vaadati üle lihthanke “Õpilastranspordi teenus” tulemused.
– Kooskõlastati Leedri küla seltsi taotlus küla sissesõiduteede äärde külasiltide paigaldamiseks.
– Anti nõusolek Sar-Tech Motospordile treeningu korraldamiseks valla teedel.

Andrus Lulla
vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 84 korda, sh täna 1)