LUGEJA KÜSIB: Kas seakasvatusfarmi töötajatel on keelatud käia metsas, kalal, ujumas?

Kas seakasvatusfarmi töötajatel on keelatud käia metsas, kalal, ujumas jms? Kas ettevõttel on õigus neid nõudeid eirav töötaja vallandada?

Vastab tööinspektsiooni teabe peaspetsialist Liisa Prööm:

Aafrika seakatku tõttu on olukord Eesti sigalates kriitiline ning katku levikut takistavad meetmed on põhjendatud. Isegi kui nendeks meetmeteks on teatud tegevuspiirangute seadmine töötajatele.

Töölepingu seaduse § 15 kohaselt on töötaja kohustus muu hulgas hoiduda tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustuste täitmist või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või vara.Antud juhul on aga ohus tööandja vara ning sellest tulenevalt ka töötaja oma ja tema kolleegide töökoha säilimine. Seega peab tööandja võtma tarvitusele abinõud, et tema vara ja seeläbi ka töötajate töökohad alles jääksid, ning töötaja peab neid abinõusid aktsepteerima. Kui töötaja leiab, et ta ei soovi piiranguid järgida, siis on tal võimalus tööleping korraliselt üles öelda.

Tööandja seatud keeldu eirates võib töötaja tekitada suurt kahju või koguni viia ettevõtte pankrotti. Seega on tööandjal õigus töösuhe erakorraliselt töötajapoolse olulise kohustuse rikkumise tõttu üles öelda.

Seda näiteks töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktile 7 tuginedes, mille kohaselt võib tööandja töösuhte üles öelda, kui töötaja on tekitanud süüliselt või olulisel määral kahju tööandja varale või loonud kahju tekkimise ohu.

Seega kui tööandja seab seoses Aafrika seakatkuga töötajale piirangud, mis kehtivad ka väljaspool tööaega, kuid saab teada, et töötaja on neid rikkunud, siis saab rääkida kahju tekkimise ohu loomisest ning töölepingu erakorraline ülesütlemine võib olla igati õigustatud. Kahtlemata peab tööandja sellist erakorralist ülesütlemist ka vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis põhjendama.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 269 korda, sh täna 1)