Saare maavalitsus ei arvesta ruhnlastega (2)

Saare maavalitsus ei arvesta ruhnlastegaPraegune Saare maavalitsuse tegevus piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava koostamisel väljendab meie, MTÜ Ruhnu Kultuuriait hinnangul Ruhnu valla ja inimeste huvidega täielikku arvestamata jätmist, kuna maavalitsuse ametnike poolt on puudunud igasugune sisuline diskussioon ja tagasiside.

5. detsembril saatis Saare maavalitsus e-kirjaga ka Ruhnu vallavalitsusele üleskutse esitada ettepanekuid Saare maakonna piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (edaspidi PKT –toim) tegevuskavasse.

MTÜ Ruhnu Kultuuriait esitas tähtaegselt ja nõutud vormil oma ettepaneku, mis puudutas tervikliku ja omanäolise turismiatraktsiooni väljaarendamist Ruhnus Randoja kinnistul. 10. veebruaril läkitasime maavalitsusele tähtaegselt ja nõutud vormil lisainformatsiooni.

2. märtsil saatis maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo e-kirjaga Ruhnu Kultuuriaidale aga PKT-tegevuskava koostamise komisjoni 27. veebruaril toimunud koosoleku protokolli, kus on kirjas, et maavalitsuse arenguosakond tegi jaanuaris komisjonile esitatud projektidega eeltööd: täiendavate andmete kogumine, selgituste küsimine jne.

Rikuti võrdse kohtlemise põhimõtet

Protokoll jätkub: “Eeltöö käigus hindasime ka projektide vastavust siseministri 20. veebruari määrusega nr 4, “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” seatud tingimustele/eesmärkidele ning jätsime tänaseks kutsumata nende projektide esindajad, kes ei vastand seatud tingimustele.” Märgitakse, et kutsumata jäeti MTÜ Ruhnu Kultuuriait ja Saaremaa muuseum. Ettepaneku, kas komisjon on Saare maavalitsuse seisukohtadega mittekutsumise osas nõus, poolt olid hääletanud kõik.

Protokolliga koos saatis Agne Peetersoo Ruhnu Kultuuriaidale kirja, kus teatas, et komisjon otsustas Ruhnu Kultuuriaida esitatud objekti kavasse mitte lisada, “kuna see ei vasta siseministri määrusega seatud tingimustele/eesmärkidele”. Kirjas soovitati otsida rahastamisvõimalust loomemajanduse arendamise toetusmeetmest.

Maavanem Kaido Kaasikule 3. märtsil saadetud vaides palume mitte kinnitada või kehtetuks tunnistada PKT-tegevuskava koostamise komisjoni 27. veebruari koosolekul tehtud otsused, millega MTÜ esitatud ettepanek tunnistati mittevastavaks siseministri määrusega seatud tingimustele/eesmärkidele ning jäeti MTÜ Ruhnu Kultuuriait koosolekule kutsumata. Huvitav huumorimeel komisjoni liikmetel, et otsustada juba toimuval koosolekul, keda nad samale koosolekule kohale ei kutsu.

Leiame, et komisjon rikkus jämedalt võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna ei kutsunud MTÜ esindajat sarnaselt teistest valdadest pärinevate ettepanekute esitajatega komisjoni koosolekule selgitusi andma, küsimustele vastama ja projekti sisu lähemalt selgitama. Seeläbi võeti meilt põhjendamatult võimalus esitada vastuväiteid määruse tingimustele mittevastavuse hinnangu osas.

Aasta “hapuks minemas”

Meie hinnangul on väide määrusele mittevastavuse kohta põhjendamatu ja väär.

Meie MTÜ on jätkuvalt seisukohal, et ettepanek, mis me 5. jaanuaril maavalitsusele esitasime, vastab määrusega seatud tingimustele ja eesmärkidele ning Saare maakonnas vastavaks otstarbeks moodustatud komisjon peaks sisuliselt arutama ettepaneku lisamist maakonna PKT-tegevuskavasse.

Kui Saare maavalitsus kutsus üles Saare maakonna kõiki valdasid ja sealseid ettevõtjaid oma ettepanekuid esitama, siis tuleb kõiki esitajaid kohelda võrdselt, hinnata esitatud ettepanekuid objektiivselt ning viia otsustusmenetlus läbi arusaadavalt, läbipaistvalt ja ausalt, pidades silmas ministri määrusega seatud konkreetse toetuse andmise laiemat eesmärki – majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasvu.

Mis puudutab Ruhnus kavandatava projekti maakondlikku mõju, siis tuleks siin siiski arvestada Ruhnu saare asukohaga ja paratamatu asjaoluga, et see mõju ei saa olla täiel määral võrdväärne mõne suursaare vallas toimuva tegevuse mõjuga.

Samas ei tohiks ennatlikult välistada, et ükskõik mis Ruhnus toimetatakse, see Saare maakonnale mõju ei avalda.

Piirkondade konkurentsivõime meetme kogumaht on 134,8 miljonit eurot, millest Saare maakonna projektide peale on arvestatud ca 7 miljonit eurot. Nüüd, mil meid jäeti ilma võimalusest oma projekt tulevikus EAS-ile esitada, ilma et oleks isegi kohale kutsutud, on meie MTÜ jaoks aastajagu aega enne mõne järgmise toetuse taotlemise võimalust “hapuks minemas”. Oli ju üks PKT-raha taotlemise nõudmistest see, et mujalt ei tohtinud samade asjade jaoks toetust saada.

Atraktiivse turismiobjekti rajamisel on oluline selle terviklikkus ja omanäolisus, jupikaupa vahendeid otsides jääb asi tihtipeale poolikuks ja hea idee teostamata. Kogu PKT-tegevuskava ettevalmistamise menetlus on läbi viidud kiirustades – maakonna arengustrateegia kinnitati alles 6. veebruaril, siseministri vastav määrus jõustus alles 20. veebruaril, kuid komisjon tegi oma otsused juba 27. veebruaril.

Priit Kapsta
MTÜ Ruhnu Kultuuriait juhatuse liige

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 285 korda, sh täna 1)