Vallavalitsuse materjalid

Vallavalitsuse istung toimus 28. oktoobril.

Kasutuslubade andmine
Kasutusluba anti: Ehitusmees OÜ-le vee- ja kanalisatsioonitorustiku kasutamiseks Männimetsa ja Männituka tänaval Sikassaare külas; eraisikule õueköögi ja abihoone kasutamiseks Ilmaste maaüksusel Kaarmise külas; AS-ile Kuressaare Soojus katlamaja kasutamiseks Upa külas; Saaremaa TÜ-le kaupluse kasutamiseks Nasva alevikus; Elektrilevi OÜ-le Kotka tööstushoone elektri võrguühenduse kasutamiseks Meedla külas.

Ehituslubade andmine
Ehitusluba anti: eraisikule abihoone ehitamiseks Rohu maaüksusele Muratsi külas; eraisikule elamu ehitamiseks Sõrve mnt 44 / Ülejõe 1 Nasva alevikus; AS-ile Baltic Workboats ehitise laiendamiseks Sadama tee 26 Nasva alevikus; eraisikule tiigi rajamiseks Rannamänni maaüksusele Mändjala külas; eraisikule abihoone ehitamiseks Peetri maaüksusele Vatskülas.

Kirjaliku nõusoleku andmine
Nõusolek anti: eraisikule abihoone ehitamiseks Tiigi tn 13 Nasva alevikus; eraisikule imbsüsteemi rajamiseks Lepsi maaüksusele Hakjala külas.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused kaarhalli laienduse projekteerimiseks Domus Kinnisvaravahendus OÜ-le Tööstuse tn 15 Kudjape alevikus.

Katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
Lähiaadress ja sihtotstarve määrati: Kellamäe küla Põrga katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele; Nasva aleviku Ülejõe tn 10 katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele; Kuke küla Uus-Nigula katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele; katastriüksuse koha aadress määrati Meedla külas ja Aste alevikus; katastriüksuse lähiaadress määrati Vantri külas.

Hajaasustuse programmi rahastus
Kiideti heaks ja otsustati tingimuslikult rahastada programmi raames esitatud 10 projekti. Rahuldamata jäeti programmi hindamiskriteeriumidele kuus mittevastavat projekti.

Jäätmeveoga seotud avaldused
Esitatud avalduste alusel vabastati korraldatud jäätmeveost 2 eraisikut; jäätmeveo miinimumsagedust pikendati erandkorras 1 eraisikul.

Sotsiaaltoetused
Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 14-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele, rehabilitatsioonitoetuse vahendite eraldamisega 4 isikule ja puuetega inimeste täiendava toetuse maksmisega 10 isikule.

Taotlused ja avaldused
Toetatakse MTÜ Abruka Priitahtlike Pritsumeeste Selts 2 liiget merepääste koolituskulude hüvitamiseks; spordirahast toetati MTÜ Kaarma Motospordi Klubi hooaja lõpuürituse korraldamist. MTÜ Randvere Tööõppekeskus tegevustoetuse taotlusega arvestatakse Lääne- Saare valla 2015. a eelarve koostamisel; MTÜ Helisevad Orelid taotlusega arvestatakse Lääne-Saare valla 2015. a eelarve koostamisel.

Vallavalitsuse istung toimus 10. novembril.

Ehituslubade andmine
Ehitusluba anti: Elektrilevi OÜ-le elektrivõrguga liitumise ehitamiseks Kuuse tee 6 Lahekülas; eraisikule abihoone ehitamiseks Ülejõe 17 Nasva alevikus.

Kasutuslubade andmine
Kasutusluba anti: Elektrilevi OÜ-le Aiandi alajaama fiidri F1 kasutamiseks Lahekülas; Elektrilevi OÜ-le Vabadiku maaüksuse elektri võrguühenduse kasutamiseks Mullutu külas.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankes “Koolibussi ostmine” tunnistati edukaks OÜ Renneks Kaubandus pakkumus.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused: elamu projekteerimiseks eraisikule Änni kinnistule Mõisakülas; elamu ja abihoonete projekteerimiseks eraisikule Hiiepuu kinnistule Kellamäe külas; abihoonete rekonstrueerimise ja laienduse projekteerimiseks eraisikule Tõlli kinnistule Tahula külas.

Katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
Lähiaadress määrati Upa küla Villemi katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele; lähiaadress ja sihtotstarve määrati Kaubi küla Mihklipõllu ja Koidula küla Vana-Mihkli katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele; katastriüksuste lähiaadressid määrati Keskvere, Mändjala, Vaivere ja Tõrise külas.

Jäätmeveoga seotud avaldused
Võimaldati jäätmeveo miinimumsagedust erandkorras pikendada 1 eraisikul.

Vallavara kasutusse andmine
Nõustuti munitsipaalomandis oleva Pähkla küla Rehetoa kinnistu tasuta kasutusse andmisega MTÜ-le Pähkla Küla Arengu Selts 10 aastaks.

Muud küsimused
Kinnitati Marientali 27 ruumide remonditööde hinnapakkumiste tulemused.

Andrus Lulla 
vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 276 korda, sh täna 1)