Vallavalitsuse materjalid

Vallavalitsuse istung toimus 26. septembril.

Ehituslubade andmine

Anti ehitusluba Elektrilevi OÜ-le elektri võrguühenduse rajamiseks Vabadiku maaüksusele Mullutu külas.
Anti ehitusluba Elektrilevi OÜ-le elektri võrguühenduse rajamiseks Haljasmäe-Priidu maaüksusele Abruka külas.
Anti ehitusluba Elektrilevi OÜ-le elektrivarustuse ehitamiseks Nasva alevikus.
Anti ehitusluba OÜ-le Javicar tootmishoone laiendamiseks Lembitu maaüksusel Sikassaare külas.
Anti ehitusluba eraisikule elamu rekonstrueerimiseks Kärneri maaüksusel Endla külas.
Anti ehitusluba OÜ-le Tre Bygg elamu ehitamiseks Tiigi tn 6 Nasva alevikus.
Anti ehitusluba eraisikule elamu ehitamiseks Kõrtsisauna tee 24 Vaivere külas.
Anti ehitusluba eraisikule elamu ehitamiseks Uuetamme maaüksusel Lilbi külas.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Tiigi projekteerimiseks eraisikule Rannamänni kinnistule Mändjala külas.
Elamu laienduse projekteerimiseks eraisikule Männiku kinnistule Mändjala külas.

Kasutusloa andmine
Anti kasutusluba eraisikule puurkaevu kasutamiseks Änni maaüksusel Maleva külas.
Anti kasutusluba eraisikule elamu kasutamiseks Paju maaüksusel Vaivere külas.

Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine
Kinnitati projekti “Änni majapidamise puurkaevu ehitamise ja seadmete soetamise” lõpparuanne.
Kinnitati projekti “Kogumispaagi ost ja paigaldus Mulgu talus Asuküla külas” lõpparuanne.

Detailplaneeringu algatamine
Algatati Upa küla Kustu detailplaneering.

Jäätmeveoga seotud avaldused
Esitatud avalduste alusel vabastati korraldatud jäätmeveost kolm eraisikut.
Pikendati erandkorras jäätmeveo miinimumsagedust kahel eraisikul.

Detailplaneeringu vastuvõtmine
Võeti vastu Mändjala küla Aruniidi detailplaneering ja suunati avalikule väljapanekule.

Riigihanke korraldamine
Otsustati korraldada riigihange uue koolibussi ostmiseks.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks seati munitsipaalomandis olevale Ohaka külateele Mändajala külas.

Katastriüksusele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Muratsi küla Mereranna katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Taotlused ja avaldused
Toetati MTÜ Randvere Külaselts Kadakane taotlust katta külaseltsidele ettenähtud vahenditest bussiekskursiooni kulud.
Nõustuti MTÜ-le Randvere Tööõppekeskus üle andma Kaarma spordimaja väikevahendid, mis ei ole vallale vajalikud.
Nõustuti MTÜ Muratsi Küla Selts omafinantseeringu katmisega KOP-i esitatud projekti rahastamisel.
Toetati Saaremaa merekultuuri seltsi Albert Uustulndi mälestusmärgi rajamiseks 1000 euroga.

Ilutulestiku korraldamiseks loa andmine
OÜ-le Ilutulestiku Keskus Arnika anti luba korraldada ilutulestik 18.10.2014 Auriga kaubanduskeskuse juures.

Sotsiaaltoetused
Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 23-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele, rehabilitatsioonitoetuse vahendite eraldamisega 7 isikule ja puuetega inimeste täiendava toetuse maksmisega 10 isikule.
Kinnitati esmakordselt kooli mineva lapse toetuse maksmine 53 isikule.

Volitati Kärla vallavalitsust korraldama Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla ühinemise teel moodustuva Lääne-Saare valla sümboolikakonkurssi.

Andrus Lulla
vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 135 korda, sh täna 1)