Arengukavast, draamata (6)

Anu Vares25. septembri Saarte Hääles ilmunud arvamuslugu “Mis juhtus hariduse arengukavaga?” sisaldas kahetsusväärselt palju valeandmeid ja võis jätta lugejatele mulje, et Kuressaare linna arengukava muutmise käigus on hariduse osast, kasutades loo autori Tiina Talvi sõnu, “välja visatud”, “maha tõmmatud” ja “läbi kriipsutatud” kümneid olulisi teemasid, mistõttu on kahjustada saanud arengukava terviklikkus ja sisuline pool.

Tegelikult on asi hoopis vastupidi: arengukava on ülevaatamise ja täpsustamise käigus muutunud veelgi sisukamaks.

Kuressaare linna arengukava vaatab linnavalitsus üle igal aastal ja täpsustab tegevuskava. Ülevaatamine tähendab nii eesmärkide ja tegevuste täpsustamist ja lisamist, kuid ka väljavõtmist ning muutmist (mitte ainult täpsustamist ja lisamist, nagu väidab Tiina Talvi).

Sel aastal vaatasid arengukava üle ja tegid tegevuskavasse muudatusettepanekuid valdkonna juhid ehk linnavalitsuse liikmed koos vastava valdkonna spetsialistidega. Hariduse puhul täpsustasid tegevuskava linnavalitsuse haridusosakonna juhataja ja ametnikud. Kurb, et endine abilinnapea nimetab oma ala spetsialiste asjatundmatuiks ja ebaprofessionaalseiks.

Kompaktsem ja sisutihedam

Väide, et hariduse tegevuskavast on kadunud 30 teemat, ei vasta tõele. Arengukava ülevaatamise käigus täpsustasid linnavalitsuse haridusspetsialistid mitme tegevuse sõnastust, liites omavahel tihedalt seotud erinevad tegevused üheks tegevuseks. Nii näiteks sai kahest tegevusest “Saarlus on läbiva teemana õppekavades” ja “Saarluse-teemalise õppevara loomine” üks: “Saarlus on läbiva teemana õppekavades ja õppevara loomine”. Samuti muudeti tegevuskava sisutihedamaks, jättes sealt välja tegevused, mis olid kirjas mitmes kohas korraga. Näiteks ei ole väärtuskasvatus tegevuskavast välja võetud, vaid on fikseeritud haridusvaldkonna alaeesmärgina “Väärtuskasvatuse põhimõtete järgimine”.

Tiina Talvi sõnul on arengukavast kadunud teemade hulgas ka võimaluste tagamine konkurentsivõimelise hariduse omandamiseks. Seegi ei ole kadunud, vaid jätkuvalt kirjas haridusvaldkonna eesmärgina “Kuressaare linnas on tagatud konkurentsivõimeline, mitmekülgsete valikuvõimalustega, erinevaid vajadusi ja huvisid arvestav haridus”. See, et eesmärgi sõnastust ei dubleerita samasisulise tegevusena, on elementaarne. Väljajäetud tegevuse “Igale lapsele ja õpilasele võimaluste tagamine huvihariduses osalemiseks” asemel on tegevuskavas endiselt alles tegevused “Õppija arengut ning põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamist toetava huvihariduse arendamine” ja “Huvihariduses ja -tegevuses osalemise võimaluste loomine erinevatele sihtgruppidele”.

Sama lugu on ka väljajäetud tegevusega “Eritingimusi vajavatele erivajadustega laste rühmadele ning klassidele sobiliku ruumi ja struktuurilahenduse leidmine” – tegevuskavas on nüüd tegevus “Erivajadusega laste haridusvajadustele lahenduste otsimine asutustevahelises koostöös ning maakonna tasandit ja vajadusi arvestavalt”. Erinevalt Tiina Talvi väidetust ei ole arengukavast teemana kadunud töökasvatuse edendamine, seegi on endiselt kirjas tegevusena “Noorte töökasvatuse ja ettevõtlikkuse soodustamine”.

Kõiki valeväiteid ei võimalda piiratud leheruum siinkohal näidetega ümber lükata. Üldistades saab öelda, et tegevuskavast selle ülevaatamise käigus väljajäetud tegevused on varem olnud kirjas mitmel real, kuid pisut erineva sõnastusega.

Nüüd on kahest teineteist dubleerivast tegevusest alles vaid üks ehk muudetud kujul on hariduse tegevuskava senisest veelgi kompaktsem ja sisutihedam.

Nõustuda ei saa ka väitega, et haridusvaldkonna tegevuskavasse ei ole lisandunud ühtki uut teemat. On küll: näiteks haridusasutuste IT-taristu arendamine, Kaarma valla haridusinvesteeringute kaasrahastamine ja hariduse registrite arendamine.

Mõned asjad on enesestmõistetavad

Nüüd arengukava koostamise ja muutmise põhimõtetest veidi üldisemalt. Arengukava on strateegiline arengudokument, mis määratleb linna pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ning nende elluviimiseks vajaliku tegevuse. See, et valdkonna mõnda igapäevast ja endastmõistetavat tegevust (nagu seda on näiteks koostöö lapsevanematega või õppekavade ja -metoodikate arendamine) ei ole linna arengukavas kirjas, ei tähenda, et see pole oluline või et sellega Kuressaare linnas ei tegeletaks. Vastupidi, on põhimõtteid ja tegevusi, mis on tegevuskava eesmärkide ja tegevuste suhtes ülimuslikud ning kirjas seadustes, mistõttu ei ole nende kopeerimine ja ümberkirjutamine arengukavasse mõistlik.

Näiteks ei ole Kuressaare linna arengukavas kirjas põhimõtet “igaühel on õigus haridusele” või eesmärki “eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade”. Kas need põhimõtted Kuressaares ei kehti? Kehtivad küll, sest need on kirjas Eesti Vabariigi põhiseaduses.

Samamoodi ei leia arengukava linnakeskkonna valdkonna tegevuskavast tegevust “linnatänavate korrashoid”. Miks? Sest see on sätestatud omavalitsusüksuse ülesandena kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses. Küll aga on Kuressaare arengukavas kirjas konkreetne eesmärk “linna peatänav on rekonstrueeritud” ja selle saavutamiseks vajalik tegevus.

Linna arengukava ei ole see dokument, kuhu panna kirja detailselt kogu tegevus, mida valdkonnas nii või teisiti iga päev tehakse ning millega tegelemine on reguleeritud teiste, kõrgemate õigusaktidega või asutuste arengukavade ja iga-aastaste tööplaanidega.

Arengukava headust ei hinnata tegevuste arvu, vaid nende sisu ja seotuse järgi püstitatud eesmärkide saavutamisega. Teisisõnu, kui linna arengukavas on eesmärgiks seatud väärtuskasvatuse põhimõtete järgimine, siis ei pea eraldi tegevusena välja tooma väärtuskasvatuse põhimõtetest lähtuvate õppekavade arendamist. See on võimalik kirja panna lasteaedade ja koolide arengukavadesse.

Lõpetuseks. Linna arengukava muudatused olid kõigile huvilistele ettepanekute esitamiseks avalikult kättesaadavad 9. juulist 25. augustini ning sellele juhtis linnavalitsus ka kõigi linnavolikogu komisjonide esimeeste tähelepanu. Kahju, et volikogu hariduskomisjoni liige tutvus arengukava muudatustega alles 17. septembril toimunud koosolekul. Järgmisel aastal vaadatakse Kuressaare arengukava jälle üle ja siis on kõigil huvilistel taas võimalik oma muudatusettepanekuid esitada.

Ja veel: arengukavasse tegevuste kirjapanemisest ja nende sõnastuse üle diskuteerimisest palju olulisem on kavandatud tegevuste tulemuslik elluviimine. Ikka selleks, et Kuressaare oleks uutele tuultele avatud Saaremaa pealinn ja kena kodune kant kõigile.

Anu Vares
Kuressaare linnavalitsuse arendusnõunik

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 569 korda, sh täna 1)