Eesti tootjad ei poolda investeeringutoetuste maksmist välismaistele tööstustele

Kesk-Eesti viljakasvatajate ühistu Kevili muretseb, kuidas hoida uuel eelarveperioodil ära ühistute investeeringutoetuste sattumist välismaiste ettevõtete kätte.

Uue maaelu arengukava meetme “Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks” kohaselt saavad ühistegevustoetust ühistud või ühistute valitseva mõju all olevad ettevõtjad.

Kevili juhataja Marek Linnutaja viitab põllumajandusministeeriumile saadetud pöördumises, et Eestis tegutsevatest tööstustest on välismaiste ühistute mõju all piimatöötlemisettevõtted Laeva Meierei ja Võru Juust, Rakvere ja Talleggi lihatööstus ning Scanola Balticu Painkülas asuv rapsiõlitehas.

Kui toetused on mõeldud Eesti ühistutele, siis kuidas suudab ministeerium vältida, et ühistute rahastuse saajaks ei osutu mõni eelpool viidatud ühistu valitseva mõju all olev äriettevõte, küsib Linnutaja.

Kevili juht osutab, et kavandatava meetme praeguses sõnastuses on selle filosoofiat võimalik mõista mitmeti ja mitte kõige eesmärgipärasemalt. Toetatakse investeeringuprojekte kui selliseid, kuigi tegelikult tuleks toetada sisuliselt Eestis tegutsevate ühistuliste tootjate koostöövõimekust, leiab Linnutaja.

Marek Linnutaja pakub pöördumises välja ka mõned ideed, kuidas tagada toetuse jäämine Eesti ühistutele ja kuidas mõõta ühistuliste tootjate koostöövõimekust.

Esiteks tuleks maaelu arengukavas kiiremas korras üle vaadata määratlus “ühistute mõju all olevad ettevõtted” ja asendada see sõnastusega “Eesti territooriumil ühistutena toimivate ühistute mõju all olevad ettevõtted”.

Lihtne mõõdik ja toimiva ühistu märk on ühistu liikmete arv, kusjuures suurem arv viitab suuremale koostöövõimekusele. Teine mõõdik võiks olla see, kui suure protsendi oma toodangust turustavad ühistu liikmed oma ühistu kaudu. Ennekõike tuleks toetada neid tootjaid, kes on juba varem oma isiklikku vara ühistanud.

Linnutaja hinnangul oleks mõistlikum siduda ühistegevuslik investeerimisprojekti toetus tinglikult sellest kasusaajate tootjate arvuga (näiteks 50 000 või 100 000 eurot iga liikme kohta).

Lisaks tunneb Kevili juht muret, kuidas vältida nii-öelda poliitkerjamise peal väljas olevaid ja ainult investeeringute saamise tarbeks kokkupandavaid ühistuid ja äriettevõtteid, mis tegutsevad ühistu nime all, ent millel pole mingisugust pistmist tegeliku ühistulise tegevusega.

KOMMENTAAR

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti:

Meetmest “Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks” on kavas toetada majanduslikult jätkusuutlikke tootjarühmana tunnustatud tulundusühistuid või nende valitseva mõju all olevaid ettevõtjaid.
See tähendab, et toetust taotlev ühistu peab olema PRIA poolt tootjarühmana tunnustatud või peab toetust taotlev ettevõtja olema PRIA poolt tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all.

Tootjarühma tunnustamise nõuded välistavad olukorra, kus tunnustuse võiks saada välisriigis registreeritud ühistu, ning sellest tulenevalt ei kuulu teie kirjas toodud näited välisriikide ühistute mõju all olevatest ettevõtjatest selle meetme sihtgruppi.

Suurprojekti osas ei ole ühistutele meetmelehes seatud nõuet, et tegemist peab tingimata olema tootjarühmana tunnustatud tulundusühistutega, kuid meetme määruses on kavas esitada neile samalaadseid täiendavaid nõudeid, mida esitatakse tootjarühmade tunnustamisel.

Selguse huvides tõime meetmelehes ka üheselt välja, et suurprojektis osalevate ühistute ja ettevõtjate töötajate arv kokku ei või ületada 750 inimest (koos partner- ja sidusettevõtjatega).

See tähendab, et suured rahvusvahelised kontsernid jäävad selle meetme sihtgrupist välja. Lisaks esitasite oma kirjas ideid, kuidas mõõta ühistuliste tootjate koostöövõimet nii, et toetus läheks ühistutele, kes seda enam soovivad. Peamised eelistused taotluste hindamisel on meetmelehes välja toodud. Muu hulgas on üks eelistustest ka suurema liikmete arvuga ühistuid kaasavad investeeringud. Täpsemalt sõnastame hindamiskriteeriumid meetme määrusega, nende väljatöötamisel vaatame tehtud ettepanekud kindlasti uuesti üle.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 121 korda, sh täna 1)