Maa-amet: Nasva laevafirma ehitab tuulikut ebaseaduslikult (20)

EHITUSE OOTEL: Eelmisel nädalal ootasid tuuliku detailid Nasval töömehi. Foto: Irina Mägi

EHITUSE OOTEL: Eelmisel nädalal ootasid tuuliku detailid Nasval töömehi. Foto: Irina Mägi

Maa-amet palus laevafirmal Baltic Workboats viivitamatult kõrvaldada riigile kuuluvalt Sadama tee 26B kinnistult piirdeaed ja ehitusmaterjal ning lõpetada seal toimuv ebaseaduslik ehitustegevus.

Saarte Hääl kirjutas Nasval toimuvast ebaseaduslikust tegevusest oktoobri lõpul, mil avaldasime uudise pealkirjaga “Laevafirma rajas hiigeltuuliku vundamendi võõrale maale”. Maa-amet ja Kaarma vallavalitsus lubasid toona alustada asja uurimist.

Pärast kuid kestnud kirjavahetust laevafirma, Kaarma vallavalitsuse ja riiklike asutustega saatis maa-ameti peadirektori asetäitja Anne Toom teisipäeval Baltic Workboatsile viieleheküljelise pöördumise nõudega lõpetada ebaseaduslik tegevus Nasval riigile kuuluval maal.

“Ehitustegevus Sadama tee 26B kinnistul ja planeeringuga kavandatud Sadama tee 26A krundil on toimunud ebaseaduslikult ja neile rajatud elektrituuliku vundamendi näol on tegemist õigusliku aluseta püstitatud ehitisega,” kirjutab Anne Toom laevafirma tegevjuhile Nalmond Merile.

Nalmond Meri eile Saarte Hääle kommentaaripalvele ei vastanud, öeldes telefonis, et sai e-kirja kätte ja lõpetas siis kõne.

Nalmond Meri on varem, novembris maa-ametile saadetud kirjas väitnud, et nende korraldus Sadama tee 26B riigi omandisse jätmiseks tuleb tühistada, kuna riigile tahetakse jätta maa, millel asub AS-i Baltic Workboats rajatud elektrituuliku juurdepääsutee.

Nalmond Meri kirjutas erinevatele seadustele ja Kaarma vallavalitsuse õigusaktidele viidates, et vaidlusalune maa on tegelikult avaliku veekogu koormamise tulemusena tekkinud maa, mille tulemusena muutub kaldajoon ja suureneb AS-i Baltic Workboats omandis oleva kinnisasja ulatus.

Baltic Workboatsi tegevjuhi Nalmond Meri maa-ametile saadetud selgituse järgi tekkis maa, mida soovitakse jätta riigi omandisse, juurdepääsutee ehitamise tõttu.

Kaarma vallavolikogu kehtestatud detailplaneeringu alusel on neil õigus taotleda ehitusloa väljastamist samale maale (Sadama tee 26B – toim) täiendavate ehitiste püstitamiseks.

“AS-i Baltic Workboats poolt ehituslubade alusel ehitatavad ehitised suurendavad AS-i Baltic Workboats kinnisomandit veelgi, mistõttu detailplaneeringu alusel moodustatakse Sadama tee 26A ja Sadama tee 26B katastriüksused ajutiste kruntidena ja need liidetakse peale AS-ile Baltic Workboats poolt ehitatavatele rajatistele kasutuslubade väljastamist Sadama tee 26 katastriüksusega,” osutas Nalmond Meri.

Väidetavat teed ei leitud

Maa-ameti peadirektori asetäitja Anne Toom teeb aga Meri argumendid maatasa. Kõigepealt mainib ta, et laevafirma esindajad olid 11. detsembril toimunud kohtumisel maa-ameti ja Kaarma vallavalitsuse töötajatega öelnud, et Sadama tee 26B riigile jätmist ei vaidlustata. Ühtlasi lepiti siis ka kokku, et elektrituuliku ehitusega ei jätkata enne, kui maa-amet on kujundanud seisukoha edasise tegevuse suhtes. Saarte Hääle andmeil alustati sellest hoolimata selle nädala algul tuuliku püstitamist.

Kui Baltic Workboatsi väitel asub Sadama tee 26B kinnistul ainult juurdepääsutee, siis maa-ameti spetsialistid seal teed ei leidnud, kuid kogu maaüksus oli täidetud ja kaetud killustikuga ning piiratud ajutise aiaga.

“Rajatud on ka kaldakindlustus. Maaüksusele olid ladustatud tuulegeneraatori paigaldamiseks vajalikud materjalid ja ehitustööks vajalikud konteinerid,” raporteerisid maa-ameti maareformi osakonna töötajad pärast 6. novembril tehtud kontrollkäiku.

Anne Toomi hinnangul on AS-i Baltic Workboats esitatud informatsioon tee ehitamise ja selle asukoha kohta vastuoluline. Nimelt väitsid laevafirma esindajad, et on asunud teed ehitama jaanuaris 2012 koostatud projekti alusel, samas näidati olemasoleval plaanimaterjalil tee asukohana hoopis 2012. aastal kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud paika.

“Samuti selgitati, et kuna AS Baltic Workboats omandas Sadama tee 24 kinnistu, siis langes tee edasise ehitamise vajadus ära, mistõttu teed lõpuni valmis ei ehitatud. AS-i Baltic Workboats selgituse kohaselt on elektrituuliku vundament rajatud kohta, kuhu algselt ehitati juurdepääsuteed,” märgib Anne Toom.

Maa-amet väidab, et Kaarma vallavalitsuse 12.01.2012 korraldusega antud ehitusloa alusel ei olnud võimalik ehitada teed 2012. aastal kehtestatud planeeringus kavandatud asukohta, kuna ehitusloa andmise aluseks olevates dokumentides on tee asukoht näidatud teises kohas.

Anne Toomi sõnul peab võõrale maale ehitamiseks olema maaomaniku nõusolek ja seda ka juhul, kui ehitist püstitatakse kehtestatud detailplaneeringu alusel. Maa-amet viitab, et ka elektrituuliku betoonvundamendi ehitus on toimunud ebaseaduslikult, sest vallavalitsus andis ehitusloa Sadama tee 26 kinnistule, kuid vundament asub osaliselt meres ja osaliselt riigi omandisse jäetud Sadama tee 26B kinnistul.

Koos vundamendiga müüki

Maa-ameti peadirektori asetäitja Anne Toom märgib veel, et kuigi detailplaneeringuga on kavandatud krundid Sadama tee 26, Sadama tee 26A ja Sadama tee 26B liita, saab liitmine toimuda ainult juhul, kui kõikidel kruntidel on sama omanik.

“Kuni Sadama tee 26B krunt ei kuulu Sadama tee 26 krundi omanikule, ei ole Sadama tee 26 krundi ja Sadama tee 26A kruntide liitmine võimalik ning AS-il Baltic Workboats ei ole alust eeldada, et just tema on see, kes rajab Sadama tee 26A krundile planeeringuga kavandatud elektrituuliku,” osutab Anne Toom kirjas Nalmond Merile.

Toom lisab, et kui maaüksuse omanik ehk Eesti Vabariik otsustab kinnistu võõrandada, võõrandatakse see koos ehitatud elektrituuliku vundamendiga, välja arvatud juhul, kui AS Baltic Workboats selle lammutab.
Praegu valmistab maa-amet ette keskkonnaministri otsust Sadama tee 26B kinnistu võõrandamise kohta.


Kaarma vald ootab laevafirma selgitusi

Abivallavanem Urmas Sepp, kas Kaarma vallavalitsus on kursis, et praegu toimub kinnistul jätkuvalt ebaseaduslik ehitustegevus? Mida kavatseb vallavalitsus ette võtta?

Kaarma vallavalitsus on maa-ameti kirjaga tutvunud. Oleme teadlikud kehtestatud detailplaneeringu alusel kavandatud ja väljastatud ehituslubade alusel lubatud tegevustest.

Kas Kaarma vallavalitsuse ülesanne on antud juhul teha järelevalvet ja kas seda tehakse?

Vallavalitsus ootab ära BWB selgitused maa-ametile ja otsustab pärast seda oma edasised tegevused ja toimingud.

Kuivõrd tunneb Kaarma vallavalitsus end selles olukorras ebamugavalt ja käsist seotuna, kuna olete deklareerinud valla ja ettevõtte partnerlust, mille näidetena on välja toodud ettevõtte suur rahaline toetus Nasva klubi ehitusele ja paljulapselistele peredele?

Vallavalitsus suhtub kõigisse ettevõtetesse võrdselt ja menetleb kõiki asju vastavalt kehtivatele reeglitele. BWB toetus on ettevõtte initsiatiiv ja tuleneb ettevõtte heast tahtest valla tegemisi toetada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 857 korda, sh täna 1)