Valimisveerud: Kuidas edasi, Mustjala vald? (28)

Jätkame oma rubriigis “Valimisveerud” vastuste avaldamist, mis kohalike omavalitsuste volikogude kandidaadid on andnud Saarte Hääle esitatud kolmele küsimusele. Küsisime rahvaesindajaiks pürgijailt järgmist:

1. Üks meie maakonna suuremaid probleeme on väljaränne. Kuidas saab teie omavalitsus turgutada ettevõtlust, et inimesed ei lahkuks ja neid isegi tagasi või mujalt juurde tuleks?

2. Millised on teie valla kolm suuremat probleemi ja kuidas neid lahendada?

3. Milline on teie hinnangul Saare maakonna optimaalne haldusjaotus? Kas haldusreform peaks läbi viidama vabatahtlikkuse alusel või riigi antud käsu korras?

 

Aare Allik, valimisliit Mustjala Külad:

1. Tööhõive suurendamiseks peab vähendama ettevõtluse arengut pärssivaid takistusi – korrastamata teed, vallaelanike madal ettevõtlusjulgus. Tegutseda tuleb inimeste motivatsiooni muutmiseks, julgustamiseks, toetada seltside tegevust. Vallavalitsusest peaks tuge saama valla iga ettevõtja. Tegutsema peab selle nimel, et tagada töökohtade kättesaadavus elanikele. Näiteks töölt eemale jäämise põhjuseks ei saa olla laste hoiukoha puudumine või asjaolu, et sotsiaalteenused ei ole külades kättesaadavad.

2.1. Vallaelanike ja nende ühenduste vähene kaasatus, mistõttu vallavõimu tegevus loob ettekujutuse läbipaistmatust ja arusaamatust süsteemist. Hea tavana võiks juurduda külade, piirkondade teabepäevade süsteem, pakkumaks rahvale võimalust otsesuhtluseks. Seda kõike eesmärgil ärgitada elanikke kaasa mõtlema, neid aktiviseerida ja pakkuda osalust ning seeläbi murda käegalöömise tunnet.

2.2. Heal tasemel põhihariduse kättesaadavuse tagamine vallas versus laste vähesus ja kesised lastehoiu võimalused. Valla eelarvelised pingutused selles osas jätkuvad.

2.3. Saaremaa Sadama arenguteed on maakondlik probleem, ent puudutab otseselt kohalikke elanikke. Kas sadam saab lisafunktsioonid vaid kaupade ja toormaterjalide veoks või kaasneb sellega keskkonnaohtliku tööstuse rajamine Ninase külla? Sellist arenguteed me ei soovi. Mustjala piirkonna arenguvõimalusi on piisavalt, et kruiisiturist kohapeal piisavalt paeluvaid peatuspunkte leiaks. Võimalusi loob piirkonna ühine turundamine.

3. Ümberkorraldusi on vaja, kuna vallal ei jätku raha kõikide ülesannete täitmiseks. Elanike vastuseis reformile on arusaadav, sest tavakodanik ei saa lihtsalt lahtiräägituna infot, kuidas reformi järel kohapealne elu toimuma hakkaks. Levinud ettekujutuse järgi jääb vallamaja tühjana seisma ning omavalitsusega nt sotsiaal- või kommunaalprobleemide teemal suhtlemiseks tuleb sõita Kuressaarde. Vajalik on põhjalikum selgitustöö, millises plaanis ja mahus reform inimese jaoks muudatusi kaasa toob.

 

Kalle Kolter, valimisliit Koduvald Mustjala:

1. Näeme ette investorobjektide registri loomist, tegevuse soodustamist vastavalt valla üldplaneeringule, ettevõtluse alustamise sihtkapitali loomist, noorte alustajate ettevõtjate ühekordset rahalist toetamist. Peame tähtsaks koostööd ettevõtjate, seltside, külaliikumise ja kogudustega.

Et suurendada maal elukeskkonna atraktiivsust, tuleb igale vallaelanikule kindlustada rikkekindel elektrivarustus, elektrivõimsuse, samuti andmeside kättesaadavus ja kvaliteet. Tuleb kanda hoolt teede hea olukorra eest ja mõelda välja parim ühistranspordi variant külades. Toetame sadamate multifunktsionaalset tegevust ja sellega seonduvat tegevust turismivaldkonnas. Peame oluliseks, et vee kvaliteet oleks hea ja kanalisatsioon korras. Soovime, et meie vallas jätkaksid põhikool, lasteaed, rahvamaja, raamatukogud, apteek, pood, päevakeskus ja looduskool. Kohapeal peab kättesaadav olema nii postiteenus kui ka päästeteenus ja arstabi.

Senisest enam on kavas korraldada ettevõtlusalaseid üritusi (laadad, ümarlauad, õppepäevad) ja kaasata võimalusel ka põhikooli õpilasi. Ettevõtlusalane selgitustöö võiks edaspidi olla seotud ka 9. klassi õpilaste karjäärinõustamisega. Mittepõllumajanduslikku ettevõtlust toetades on tähtis ettevõtjate tunnustamine ja saavutuste äramärkimine, mõttekate     äriprojektide heakskiitmine.

2. Põhiprobleemid on tööpuudus, vähene maaettevõtlus ja noorte lahkumine. Tööpuuduse vähendamise üks alustest on ettevõtlus. Toetame igakülgselt maaettevõtlust ja mõtleme, kuidas kõige otstarbekamalt kasutada EL-i struktuurifondide vahendeid aastail 2014–2020. Osa neist on mõeldud just uute töökohtade loomiseks.

Kui maal on töökohad, hästi toimiv sotsiaal- ja infrastruktuur, tulevad ka noored koduvalda tagasi.

3. Omavalitsusi võiks olla üks või kuusteist. Me ei ole vastu ühise valla moodustamisele, kuid nii tähtsa elumuutuse aruteludesse tuleks kaasata kõik maakonna elanikud. Kaugemate valdade niisama liitmine suurema elanike arvu saamiseks on väär lähenemisviis.

 

Meinhard Pahapill, Isamaa ja Res Publica Liit:

1. IRL-i valimisprogrammis on säte “Me töötame selle nimel, et meie ettevõtjad looksid uusi häid töökohti.” Kodumaale jäänute/jääjate jaoks on valitsejate ülesanne korraldada, et Saaremaa oleks parim paik elamiseks. Tuleb võtta globaalne suund turismi arendamisele – kõik saarlased selle heaks tööle, üle võttes ja rakendades maailma parimaid turismialaseid kogemusi. Nimetatud programmi saab realiseerida kahjuks ainult ühe valla olemasolul/tingimustes.

2.1. Tagakiusamised (õigusvastaselt võõrandatud varade tagastamise ajal, Mustjala koolivägivald jm). Kurioosne lugu on Mustjala vallale kuulsust toonud õigusvastaselt võõrandatud Angeste talu tagastamise lugu Võhma külas. Kui palju raisati vallaelanike raha nende kohtuprotsessidega kahe aastakümne jooksul, ei tea keegi.

2.2. Lubadusi külvatakse, aga ei täideta. Valitsetakse põhimõttel “ise andsin sõna, ise võtan ka tagasi”. Eelmistel valimistel anti lubadus teha volikogus (9 liiget) koostööd, kuid pärast valimisi jäeti kolm opositsioonis olevat volikoguliiget valimisliidust Mustjala Külad keskerakondlaste juhitava volikogu kõigist komisjonidest välja, vaatamata protestidele ja viitega vastavale KOKS-i sättele.

2.3. Ebapiisav pädevus, ametiseisundi kuritarvitamine, korruptsioon. Näide KOKS-i sätete eiramisest Panga maastikukaitsealal Panga pangal asuva Pärdi kinnistu detailplaneeringu kinnitamisel. Läbimõtlemata tekst äsja Mustjala kalmistul avatud Vabadussõjas langenute monumendil “Ei ole suuremat armastust kui see, et keegi annab elu sõprade eest”. Mitte Isamaa ja vabaduse, vaid sõprade eest.

3. Väikesed vallad on jätkusuutmatud. Nagunii jõuame ükskord sinnani, et Saaremaast saab üks vald – siis saame kaadrit valida, inimestele korralikku palka maksta ja haridusküsimusi paremini lahendada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 687 korda, sh täna 1)