Juu puhkab

Paistab, et tuakütiga änam nii tiidust põle, kut siiamaani oo oln. Päe paistab ühna sojaste juba ja kavvakest see talv ikka änam sõrgu vastu aab. Varsi kutupiilu. Kevadise õuet kaudu reenetamiseni lähäb viel pisku aega. Mis sa sial läku sihes ikka kuibid. Neh, kui sa nüid mõtled, siis ega sest põlegid väga ullu, et ta kevade pitkemad külma teeb. Ennemalt ikka arvati, et kui enne jüribed köiasse särgiga, siis piale joanibed köiasse kassukaga. Nõnna et ehk teeb siis sui sooja.

Paergu ep oskakskid muud kosta kut just sedasammati, kut külakeskuse Tiina ühepääva ütles: “Juu puhkab natusse.” Neh, suine rutt ees tulemas. Oogid viimne aeg inge tõmmata. Aga iseenesestkid mõista ep oska üks muhulane puhkamise aegas koa niisammati käed kõhu pial koos oete serva pial vagusi istu. Midagid piab ikka tegema.

Ja nüid maa tuletagid teitele meele poari asja, mis rutusti tuleks ää tiha, et ep jäeks iljaks või liiga sui piale. Esteks oo Muhu muuseumil köimas pilditegemise võistlus “Töökas muhulane”. Iga pildistaja kääst oodetse kõege rohkem viite votut ja aega oo nende tegemiseks ja ää soatmiseks antud joanikuu lõpuni. Pildid piaks soatma aadressi piale muhumuuseum@gmail.com.

Ja teene asi viel. Ja sellega oo tüki kiirem lugu. Murdevõistluse juttusid oodetse paljast kuni jüripäävani. Ja neh, kõege rohkem oodetse seevoasta juttusid ja laulusid loosiaast. Et nõnna kut juba varatsemini oo välja kuulutat, teemaks oo “Loosiaegsed lood ja laulud”. Ja kirja panna tuleks just kõik, mis sest aast meele tuleb.

Ja mitte paljast kaloosielust, vaid just kõegest selleaegsest elust. Ja näituseks sellest, et kas ollid paramad suuremad või pisemad kaloosid, ja mõuksi nõudmisi ja normatiivisid siis olli ja kas ollid poisimad kut nüid euruliidu omad. Kindlasti oo rahval paergu viel meeles mõnesid laulusalmisid, midast vahetevahel sedandi omakeskis ja poole ealega laulti, sest valjemini es tohi. Nee tuleks koa katsuda ruttu papri piale soaja.

Ja kui kõik ep tule otsast otsani meele mitte, siis põle ullu. Mõni teene äkist mäletab just teese kohja pialt ja sedaviisi korjabkid laulud kokku. Ja neh, mis ma sii lammuta ja aruta. Juu te ise paramini tiate, mis te papri piale panete. Ja muidugid oodetse seevoasta koa ikka juttusid kangetest muhulastest (ja kanged oo just kõik muhulased) ja Muhu eludest-ma’adest koa.

Tüöd tuleks ikka jälle toimeta Liiva või Hellamaa roamatukoguse. Ja varjunimed tuleks koa piale panna. Siis oo tüki põnevam. Ja omad ristinimed ja aadressid ja televonninumbrid koa seltsi. Mo eest oo igavoasta oln kõikse põnevam koht just siis, kui neid ümbrikkusid akatse lahti kiskuma, et kes keegid oo.

Nõnna et pildistamise jäuks ead silma ja kirjutamise jäuks nobed sulejoosu! Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 199 korda, sh täna 1)