RMK ei taha riigimetsadesse tuulikuparke

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) ei ole nõus loovutama riigimetsa alasid tuuleenergeetika tootmiseks mõeldud piirkondade alla, kuna see toob metsa majandamisele kaasa kulukaid piiranguid.

Riigimetsa majandamise keskuse juhatuse liige Tiit Timberg saatis Saare maakonna tuuleenergia teemaplaneeringu järelevalvet teostavale siseministeeriumile ettepaneku arvata Valjala vallas Kõriska külas ja Leisi vallas Pamma kandi tuulenergia arenduspiirkondadest välja RMKle kuuluvad metsaalad.

“Leiame, et metsamaadele tuuleparkide arendusalade kavandamine teemaplaneeringutega ei ole majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu vajaduste tasakaalustatud arvestamine,” kirjutas Tiit Timberg, kelle hinnangul tuleks tuuleenergia tootmiseks sobivate aladena ette näha esmajoones need maa-alad, mis ei ole aktiivses metsamajanduslikus kasutuses.

Sellisteks aladeks on Timbergi sõnul ammendatud või lähikümnendil ammenduvad turbaväljad. RMK saab sellistel jääksoodel teostada metsakasvatust (tuhkadega väetamine, metsa istutamine) pärast seda, kui tuulepargi maavajadused on kaetud.

RMK ei nõustu tuuleenergia planeeringute koostamises osaleva konsultandi, OÜ Hendrikson & Ko arvamusega selle kohta, et riigimaade senisele tulundusmetsana kasutamisele võib olla majanduslikult kasulik lisada sellele ka nn tuuleenergia tootmise funktsioon.

Tuulikute ehitamine looduskaitseliste piiranguteta riigimetsa võib tõepoolest olla võimalik, kuid on ilmne, et metsa majandamisel ja ka näiteks puhkemajanduslikul kasutamisel tuleb tuulikute piirkonnas arvestada oluliste muutuste ja piirangutega, selgitas Timberg. Tuulikutele juurdepääsuteede rajamine, tuulikute püstitamine ja tehnovõrkude ehitamine eeldab osa metsamaa raadamist, mis tähendab loobumist osast metsakasvatuseks vajalikust maast.

Sellest tulenevalt muutub oluliselt keerulisemaks ka metsamajanduslike tööde läbiviimine ja metsamasinate kasutamine, kuna maasse paigaldatud elektrikaableid tohib metsatehnikaga ületada ainult selleks ettevalmistatud kohtades, märkis Timberg, lisades, et tuulikute ekspluatatsiooniks vajalikud juurepääsuteed ja elektriliinide ühendamiseks rajatavad õhuliinid killustavad metsamassiive.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 206 korda, sh täna 1)