Keskkonnamõjude strateegiline hindamine

Kaarma valla vappKaarma Vallavalitsuse 31. mai 2012 istungil otsustati:

1. Korraldusega nr 200 mitte algatada strateegilist keskkonnamõju hindamist Kaarma vallas Mändjala külas Tiidreku (34801:008:0194) maaüksusel 16.02.2012 a otsusega nr 104 algatatud detailplaneeringule, mille eesmärk on elamuala arendus orienteeruvalt 12,66 ha suurusel maaüksusel. Planeeringuala suurus on 14,7 ha. Kokku on kavandatud 39 üksikelamukrunti suurusega 2330–3200 m2, lisaks veel üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksus.

Planeeritav ala asub maakonna teemaplaneeringu (“Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”) rohevõrgustikku ühendava mikrovõrgustiku koosseisu asudes nn konfliktalal, Kaarma valla ja Kuressaare linna ühisplaneeringu kehtestamisega on eelpool nimetatud maakonna teemaplaneeringut täpsustatud. Ühisplaneeringu kohaselt asub maaüksus pereelamute alal (EV). Planeeritavad kinnistud ei asu avalikult kasutatava tee ääres, seega on ühendusteede kavandamiseks planeeringuala valitud selliselt, et oleks võimalik määrata juurdepääs avalikult teelt planeeritavale alale.

2. Korraldusega nr 201 algatada strateegiline keskkonnamõju hindamine Kaarma vallas Muratsi külas Kolde (27003:003:0910), Koldevälja (27003:003:0911), Kadakaoksa (27003:003:0004), Rannavälja (27003:003:0007) ja Kalda (27003:003:0223) kinnistul 5.03.2010. a otsusega nr 68 algatatud detailplaneeringule, mille eesmärk on elamu- ja puhkealade arendamine orienteeruvalt 90 ha suurusel planeeringualal, kuhu kavandatakse 87 eluhoonet koos abihoonetega 3000–6000 m2 suurustel kruntidel ning lisaks puhkeotstarbelised maatulundusmaa krundid. Planeeritav ala asub Kaarma valla ja Kuressaare linna kehtiva ühisplaneeringu kohaselt haljasmaal, kus kehtivad hajaasustuse piirkonna nõuded, osaliselt Kasti lahe hoiualal ning ka Saare maakonna teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” rohevõrgustiku alal. Planeeritavad kinnistud ei asu avalikult kasutatava tee ääres, seega on ühendusteede kavandamiseks planeeringuala valitud selliselt, et oleks võimalik määrata juurdepääs avalikult teelt planeeritavale alale.

Strateegilise keskkonnamõju hindamise otsuse aluseks on 1. aprilli 2012. a seisuga esitatud materjalide ja planeeringulahenduse alusel koostatud strateegilise keskkonnamõju eelhinnang ja alljärgnevad dokumendid: arendusvõimaluste keskkonnaalane konsultatsioon Muratsi poolsaarel (OÜ Hendrikson & Ko, 2009), geobotaaniline hinnang Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja kinnistule Muratsi külas Kaarma vallas (Tiina Orav, 2010), Saaremaa Kaarma valla Muratsi küla Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja maaüksuse geoloogiline ja hüdrogeoloogiline ülevaade, töö nr 10041 (AS Maves,2010), eksperthinnang: Muratsi sadama tee liikluskoormuse taluvuse uuring (Ramboll, 21.02.2012. a).

3. Nimetatud detailplaneeringute koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kaarma Vallavalitsus (Marientali 27, Kuressaare 93820, Saaremaa, tel 45 20450), detailplaneeringu koostaja on aktsiaselts EA RENG (Mustamäe tee 46, Tallinn 10621, tel 62 60 000) ja kehtestaja on Kaarma Vallavolikogu (Marientali 27, Kuressaare 93820, Saaremaa, tel 45 20 450).

Detailplaneeringu koostamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise mittealgatamise ja algatamise otsustega on võimalik tutvuda Kaarma valla kodulehel www.kaarma.ee ja tööaegadel Kaarma vallavalitsuses.

Kaarma Vallavalitsus

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 169 korda, sh täna 1)