Planeeringualane info

Planeeringualane info

 

1. Kaarma vallavolikogu 25. aprilli 2012 otsusega nr 25 tunnistati kehtetuks Mändjala küla mereäärse maa-ala puhkepiirkonna detailplaneering.
Kaarma vallavolikogu 3. juuli 2002 otsusega nr 54 kehtestati Mändjala külas mereäärse maa-ala puhkepiirkonna detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli lahendada Mändjala küla piirkonnas puhkemajandusskeem, luues kõigile puhkajatele vaba juurdepääsu mereranda ning võimaluse veeta aktiivselt oma puhkeaega. Kehtestatud detailplaneering oli aluseks maa munitsipaalomandisse taotlemisel. Saare maavanema 12.01.2011 korraldusega nr 47 keelduti nimetatud maaüksuse munitsipaalomandisse andmisest põhjusel, et Riigimetsa Majandamise Keskus taotleb planeeringuga haaratud ala riigi omandisse jätmist lähtuvalt avalikest huvidest.

2. Kaarma vallavalitsuse 12.10.2005 korraldusega nr 526 algatati Mändjala külas Puhkeranna maaüksusel (reformimata riigimaa) detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli luua heakorrastatud aktiivse puhkuse veetmise piirkond koos turvaliste ujumiskohtade, väikelaevade sillaga ja vajaliku infrastruktuuriga. Nimetatud algatatud planeering oleks muutnud varem kehtestatud mereäärse maa-ala puhkepiirkonna detailplaneeringut. Kuna maa riigi omandisse jätmist soovinud Riigimetsa Majandamise Keskus keeldus nimetatud maa-ala munitsipaalomandisse andmisest, siis tunnistati Kaarma vallavalitsuse 4. aprilli 2012 korraldusega nr 104 kehtetuks
Kaarma vallavalitsuse 12.10. 2005 korraldus nr 526 detailplaneeringu algatamise kohta Mändjala külas Puhkeranna maaüksusel.

3. Informatsioon detailplaneeringute avalike arutelude tulemuste kohta.

3.1 Kaarma vallavalitsuse 12.01.2012 korraldusega nr 10 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Nasva aleviku Luha kinnistu detailplaneering. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 1.02.–15.02.2012. a. Avaliku väljapaneku ajal esitati Nasva aleviku elanike poolt vastuväide, mille sisu seisnes selles, et Luha kinnistu on olnud ajalooliselt kasutatav karjamaana. Seoses ehitusõiguse saamisega (sihtotstarbe muutmisega) kaasneks naaberkinnistute ja juurdepääsutee ääres paiknevate kinnistuomanike huvide kahjustamine ja elukvaliteedi halvenemine. Tehakse ettepanek jätta Luha kinnistu sihtotstarve muutmata ning maakasutus jätkuks edasi maatulundusmaana. Kaarma vallavalitsuse ja volikogu ühisvastuses 28.03.2012 teatati, et Luha kinnistu sihtotstarbe mittemuutmise kohta oleks tulnud esitada vastuväide Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu avaliku väljapaneku ajal.

25.02.2012 esitati Nasva elanike poolt märgukiri detailplaneeringu planeerimislahenduses tiikide kalda kõrguste, tammi läbilaskevõime kohta.
Sammelsaare kinnistu omaniku poolt esitati ettepanek planeerimisjoonise täiendamiseks looduses eksisteeriva olemasoleva kraaviga.
Avalik arutelu toimus 28.02.2012, kus põhiline teema oli olemasolevate truupide läbilaskevõime ja teetammi kõrgusest tingitud pikemaajaline üleujutus Nasva alevikus Luha kinnistu lähipiirkonnas.
Otsustati teostada veetaseme mõõtmised ja teetammi allalaskmine, täiendada vertikaalplaneerimise joonist. Ehituslubasid enne ei väljastata, kui kõrgvee probleemid on lahendatud. Veevooluga seotud lahendus peab valmis olema hiljemalt 1. septembriks 2012.

3.2 Kaarma vallavalitsuse 27. veebruari 2012 korraldusega nr 56 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Upa küla Armanni ja Juhani kinnistu detailplaneering. Avalik väljapanek toimus 19.03–2.04.2012. Avaliku väljapaneku ajal esitati Upa küla Ubina kinnistu omaniku poolt üks vastuväide ja kaheksa ettepanekut. Vastuväite sisu seisnes selles, et koostatud Armanni ja Juhani kinnistute detailplaneering on vastuolus Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi kehtiva ühisplaneeringuga.

Ühisplaneeringus on määratud Armanni ja Juhani kinnistute planeeritav ala koos lähialaga pereelamualaks, kus on lubatud üksikelamute rajamine. Detailplaneeringus on ca 40% ulatuses planeeritaval alal kavandatud paariselamud. Maakasutuse juhtotstarve detailplaneeringus on määratud pereelamualana. Kaarma vallavalitsuse poolt 9.04.2012 esitatud vastuskirjas selgitati, et planeerimisseaduse § 9 lõike 7 kohaselt seisneb üldplaneeringu põhilahenduse muutmine selles, kui kavandatakse üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikku muutust. Käesolevas detailplaneeringus maakasutuse juhtotstarvet ei muudetud. Ülejäänud kaheksa ettepanekut käsitles detailplaneeringu planeerimislahenduse tehnilist laadi küsimusi. Avalikul arutelul, mis toimus 16.04.2012, nõustus Ubina kinnistu omanik Kaarma vallavalitsuse antud vastuväite osas vastusega ja ettepanekute osas otsustati täiendada detailplaneeringu planeerimislahendust.

Peeter Tammai,
planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 51 korda, sh täna 1)