Detailplaneeringu avalik väljapanek

Kaarma vallavalitsuse 12. jaanuari 2012 korraldusega nr 10 võeti vastu Nasva alevikus LUHA kinnistu (katastritunnus 34804:001:0095), pindala 4,72 ha) detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine kalatiikide, väikesadama, sauna rajamiseks, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, liikluskorralduse põhimõtete lahendamine, põhiliste tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja servituudialade määramine, hoonestus- ja haljastuspõhimõtete määramine ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine. 
 
Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 1.02–15.02. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda paberkandjal Kaarma vallamajas (Kuressaare, Marientali 27) tööpäevadel sekretäri juures infolaual, Nasva alevikus Saare Fischexport OÜ ruumides (Nasva alevik, Sadama tee 5) tööpäevadel ja Kaarma valla kodulehel aadressil: http://www.kaarma.ee/page.asp?p=121 .
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 28. veebruaril kell 16 Kaarma vallamajas III korruse saalis.

Avaliku väljapaneku ajal esitatavad ettepanekud ja vastuväited detailplaneeringu kohta võib esitada kirjalikult Kaarma vallavalitsusele aadressil: Marientali 27, Kuressaare, või e-postiga aadressil: kaarma@kaarma.ee .

Kaarma vallavalitsus

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 27 korda, sh täna 1)