Erametsaliit esitas uue maaelu arengukava koostajatele oma ettepanekud

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames oma ettepanekutega välja tulnud Eesti erametsaliit soovitab erametsanduses peituva potentsiaali vallandamiseks kasutusele võtta rea toetusmeetmeid, mis on jaotatud pakettidesse.

Erametsaliit on erametsanduse toetamiseks välja pakkunud kaks meetmete paketti, mis sisaldavad järgmisi toetusmeetmeid:

Hooldusraie alla 40-aastastes puistutes
Harvendusraidega kaasnevad suured ülestöötamise kulud ja sealt saadava materjali väärtus on veerand kuni pool palgihinnast. Seega on harvendusraie alla 40-a puistutes metsaomanikele majanduslikult väga vähe tasuv ning nooremates puistutes ületavad kulud selgelt tulusid. Alla 40-aastaste puistute toetusmeetme all peaks soodustama ka laasimist.

Toetus metsandustöötajate konkurentsivõime tõstmiseks
Kuna erametsades on laienemas metsade sertifitseerimine, on vaja sertifitseerimisskeemide nõudeid täitvaid erialase kvalifikatsiooniga töötajaid.

Natura 2000 erametsamaa toetus
Natura 2000 toetus on programmiperioodil 2007–2013 olnud üks enamkasutatavaid toetusi. Lisaks fikseeritud kompensatsioonile tuleks uuel programmiperioodil toetada ka majandamisplaanide tegemist ning alade kaitse-eesmärkidel majandamist, kuna see pole tegevus, mis oleks suunatud majandusliku tulu saamisele.

Metsanduslik keskkonnatoetus
Lisaks Natura 2000 aladele on Eestis veel erineva kaitserežiimi ja -eesmärkidega alasid (looalad, pinnasekaitsemets, veekaitsemets jne). Kõik need alad toodavad ühiskonnale avalikke hüvesid (vee- ja mullakaitse, erosioonivastane kaitse, elurikkus), mistõttu tuleks ka nendele aladele rakendada vastavat keskkonnatoetust, et kompenseerida erametsaomanikele nende tehtud pingutusi ja tagada alade kaitse-eesmärkidest lähtuv kestmine.

Laialehiste puuliikide kasvatamise toetus
Et suurendada bioloogilist mitmekesisust ja metsade esteetilist väärtust, tuleks rakendada laialehiste puuliikide puistute rajamise toetust. Samuti peaks toetama olemasolevate puistute liigilise koosseisu suunamist laialehiste puuliikide suunas. Rajamise toetus peaks kompenseerima tehtud kulusid maapinna ettevalmistuseks, taimede ostmiseks ja puutaimede tüvekaitseteks.

Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahjude ennetamise toetus
Igal aastal saavad kahjustatud (tuuleheide ja -murd, põlengud, ulukikahjustused, ebasoodne veerežiim jne) paljud puistud ja metsaosad. Et tagada hukkunud metsaosade taastumine sobivate liikide ja kiirusega, tuleks toetada hukkunud metsaosale metsakultuuri rajamist (sh looduslikule uuenemisele kaasaaitamist) ja metsakultuuri hooldamist.

Taimlamajanduse arendamise toetus
Taimede kättesaadavus erametsaomanikele on väga ebastabiilne. Viimaste aastate jooksul on vähenenud litsentseeritud taimekasvatajate hulk, taimlate arv ja taimlate üldpindala. Seetõttu on tarvilik toetada taimlamajanduse arengut, et oleks tagatud siseriiklik stabiilne taimevaru.

Tootjaühenduste toetus
Praegu eksisteeriv tootjaühenduste toetus on hea instrument, et soodustada väikeste tootekoguste jõudmist turule ja suurendada väikeettevõtjate sissetulekuid. Samas ei käsitle meetme praegune kord puitu. Tulevikus peaks tootjaühenduste toetus käsitlema lisaks põllumajandustootjate ühendustele ka metsasaaduste tootjaühendusi.

Mittepuiduliste toodete ja teenuste turgude toetus
Mittepuiduliste toodete ja teenustega oleks võimalik suurendada metsaomanike sissetulekut ning panustada seeläbi maaelu arengusse. Toetus peaks metsaomanikke abistama ühiste turustamisvõimaluste leidmisel ja tootearendusel.

Finantskorralduse meede
Ühistulise panga või hoiu- ja laenuühistute olemasolul jääb maapiirkondades ringlev raha panga omanikele ehk ühistuliste krediidiasutuste liikmetele ega liigu dividendidena liikmeteringist välja. Maaelu arengukava kaudu võiks soodustada regionaalselt oluliste HLÜ-de teket ja arengut.

Metsandusliku infrastruktuuri parandamise toetus
Et säilitada ja parandada metsade tervislikku seisundit, soodustada hooldus- ja uuendusraiet ja võimaldada juurdepääsu metsadesse, on tarvilik metsaomanikke selliste suuremahuliste investeeringute juures toetada. Korras metsanduslik infrastruktuur soodustab teiste metsamajanduslike tööde tegemist.

Metsatehnika ja metsatarvikute soetamine
Metsatehnika ja metsatarvikute soetamine peab tõstma metsandussaaduste väärtust ja tulukust. Lisaks peaks meede stimuleerima metsaomanike raieaktiivsust.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 37 korda, sh täna 1)