Pärsama ja Orissaare lasteaias rikuti tuleohutusnõudeid

Pärsama ja Orissaare lasteaias tuvastati tuleohutusülevaatuse käigus mitmeid rikkumisi, mille Leisi ja Orissaare vallavalitsus vähem kui aasta jooksul likvideerima peavad. Vastasel juhul võib see kaasa tuua sunniraha, mis näiteks Leisi valla puhul on üle 1000 euro.

Lasteaedu inspekteerimas käinud Lääne-Eesti päästekeskuse tuleohutusbüroo vaneminspektor Aivar Mänd tuvastas, et Leisi valla Pärsama lasteaed ja hooldekodu ei ole eraldatud tuletõkkesektsioonideks, nii nagu seadus ette näeb, ja samuti puudub asutustel dokumentatsioon elektrisüsteemide korrasoleku kohta.

“Hooldekodu ja lasteaed on erineva kasutamisotstarbega ja peavad olema eraldatud tuletõkkesektsioonideks,” kirjutab Aivar Mänd ettekirjutuses, lisades, et hooldekodu ja lasteaeda ühendavas koridoris paiknev uks peab olema tuletõkkeuks. Hooldekodu ja lasteaeda eraldava ukse kohta puudub aga vastav sertifikaat. Samas sätestavad tuleohutusnõuded, et ehitis peab tule- ja suitsuleviku takistamiseks, evakuatsiooni tagamiseks, päästetööde kergendamiseks ja varakahjude piiramiseks olema jagatud tuletõkkesektsioonideks.

Lisaks sellele tuvastati, et hooldekodul puudub dokumentatsioon elektrimõõdistuste kohta. Kuid seaduse järgi võib elektripaigaldise alles siis kasutusele võtta, kui see vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele ning kui õigusaktis ettenähtud juhtudel on tehtud elektripaigaldise kontroll. Antud hoones tuleb elektripaigaldiste tehniline kontroll läbi viia iga viie aasta järel.

Ettekirjutusega kohustati Leisi vallavalitsust tagama Pärsama hooldekodust ja Pärsama lasteaiast omaette tuletõkkesektsiooni moodustamine. Leisi vallal on aega asjad korda teha järgmise aasta 1. maini. Vastasel juhul võib kohaldada sunniraha, mis näiteks tuletõkkeukse paigaldamata jätmise korral on 850 eurot.

Lisaks kohustati Leisi vallavalitsust tagama Pärsama hooldekodu ja Pärsama lasteaia hoones elektrisüsteemi korrasolek ja tehnilise kontrolli teostamine. Selle punkti täitmata jätmine võib kaasa tuua 200 euro suuruse sunniraha.

Tuleohutuskontrolli läbiviimisel tuvastati rikkumine ka Orissaare aleviku lasteaias Päikesekiir, kus ei ole hooldatud evakuatsioonivalgustust. Seega kohustas tuleohutusbüroo vaneminspektor oma ettekirjutusega Orissaare vallavalitsust tagama lasteaiaruumide evakuatsioonivalgustuse hooldust ja kontrolli ning selle kohta peab olema esitada ka vastav dokumentatsioon.

Vea parandamise tähtajaks pandi 1. september ning kui vallavalitsus seda ei tee, võib haldusorgan kohaldada 80 eurot sunniraha. Tuleohutusbüroo vaneminspektoril Aivar Männil oli eile kiire tööpäev ning pikemat kommentaari ei olnud tal ei nende juhtumite ega maakonna lasteaedade olukorra kohta võimalik anda.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)