Jõudu tüöle!

Mineva rieede õhta sai sii seda teatetantsi tansitud. No olli ikka uhke asi. Pisissed lapsed akkasid esteks Liivalt tulema ja muutkut üks rühm andis teesele järje üle. Ja sedaviisi pandi kargutes Koguva välja. Aga mo eest olli kõege uhkem ikka selle tansi lõpp, kui kõik tantsijad seltsis, pitkas sabas kange kargamisega Vanatoale pannid. Ja põle keegid väsin oln.

Pärast lauljate kontserti olli viel nõuksi küll ja küll, kis tantsi vihtusid. Ja rõemsa meele said kõik: nee, kis tantsisid, nee, kis laulsid, ja nee, kis seda vänged asja uurima ja uudistama ollid tuln. Augustis oo oodata sõukest teatetantsi igaspool üle Eesti. Meitel oo nüid igatahes kunsid käe, mesmoodi seda piaks tegema.

Meite lasteaa pisiksed munuksed köisid mineva rieede Talina linnas spordivõistlusel. Sial pidada iga voasta üks sõuke uhke võistlus olema, aga meretagustel oo kole raske sõnna löögile soaja, sest kohjad pannase irmus ruttu täis. Aga seevoasta nad köisid ja ollid iganest tublid oln.

Vähamaste said teestega jõudu katsu, muedu paljast aa sii lasteaa õuepial ühteteist taga ja see põle ikkagid see. Ikka tükkis teene tunne oo nendel pisikstel inimeseakatistel, kui oo korra ülemoa-massakatega rinnad kokku pantud.

Nee kenad kevadised kuivad ilmad oo muhulased aan õuepiale kuabitsema. Omad rundid oo ju taris talisest pasast puhtaks soaja. Ja lumeall kannata soan puud-põesad korda tiha ja elule aidata. Nüid juba moa roheliseks vädan ja puud akkavad vaiksest lehte minema. Kukulind olla juba kohal ja üöbikku oo koa kuuldud. Põle sest äda üht, et ilmad uieste vähä vilumaks vädas.

Aga ega siis paljast oma õuesid ep pia kordas oidma. Meite pisike soar oo seda veart, et külavahed koa omale ja võerale kenad voadata oleksid. Talve, kui olli taris teesid lumest lahti aada, siis olli nähe ja tunda, et mitte igaspool es lähe asi kut lepse reega. Mõndaspool oo võsa järjega tee piale kasun ja puude oksad ep lase suuri massinaid easte liiku. Neh ja suuri kiva oo koa teede serva kogun.

Mis ma siis nüid sellega teitele ütelda tahtsi. Talgud oo tulemas. Laupa oo sõuke päe, kus Muhu valdas koristatse igakevadiste Eestimaa talgute käikus omasid külavahesid. Ja neh, juu iga küla paramini tiab, mis tüöd nendel just kõege rohkem taris tiha oo, et oleks pärast omal kena tunne külavahel jaluta ja et võeradkid võiksid köia ja imesta, et uijeekist, kui kenaste kordas teitel sii kõik oo. Sööma pärast põle taris muret tunda, sest vald seesab selle eest koa. Nõnna et jõudu töüle!

Vat sõuksed jutud ollid mool teitele täna.
Olge siis aga munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)