Lugeja küsib

Töötan tähtajalise töölepinguga, katseaeg on läbi ja soovin töölt lahkuda, kuna sain parema tööpakkumise. Kaua peab tööandjale ette teatama töölepingu lõpetamisest?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Kiiver: Töötaja ei või tähtajalist töölepingut korraliselt üles öelda, välja arvatud töötaja asendamise ajaks sõlmitud töölepingu korral. Kui töötajal on asendamise ajaks sõlmitud tööleping, saab seda ka korraliselt üles öelda, järgides vastavat etteteatamistähtaega, mis on 30 kalendripäeva. Kui tähtajaline tööleping on sõlmitud muul põhjusel, siis korraliselt seda üles öelda ei saa.

Töölepingu seaduse paragrahv 91 annab töötajale õiguse öelda tööleping üles erakorraliselt etteteatamistähtaega järgimata, kui selleks on mõjuv põhjus (TLS-i § 91 lõige 1 ja § 98 lõige 2). Töötaja võib erakorraliselt üles öelda nii tähtajalise kui ka tähtajatu töölepingu.

Töötajapoolse ülesütlemise mõjuv põhjus võivad olla tööandjapoolsed kohustuste olulised rikkumised või töötaja enda isikust tulenevad asjaolud. Töölepingu seaduse paragrahvi 91 lõigetes 2 ja 3 esitatu on näitlik loetelu. Paragrahvi 98 lõikest 2 tulenevalt võib mõjuv põhjus olla nii oluline, mille esinemisel ei saa töötajalt mõistlikult eeldada töösuhte jätkumist etteteatamistähtaja või kokkulepitud tähtaja lõppemiseni, ning etteteatamistähtaega järgima ei pea. Samas ei välista seadus töölepingu lõppemisest etteteatamist ka töötaja poolsel erakorralisel ülesütlemisel.

Tulenevalt kohustusest käituda oma õiguste ja kohustuste teostamisel heas usus ja mõistlikult ning vajadusest arvestada teise poole huvidega, võib etteteatamist teatud juhtudel eeldada. Kui pikka etteteatamistähtaega töösuhte ülesütlemisel järgida ja kas seda üldse järgida, sõltub mõjuva põhjuse kaalukusest ja selle mõjust töösuhtele.

Kui ka erakorraliseks üles-ütlemiseks mõjuvat põhjust ei ole, siis ei saagi tähtajalist lepingut lõpetada töötaja algatusel. Tähtajalise töölepingu sõlmimisel tuleb alati arvestada ajavahemikku või tingimust, millega on seotud täiendav tööjõuvajadus. Sellest tulenevalt ei ole tähtajalise töölepingu põhimõttega kooskõlas võimalus tööleping enne tähtaja või tingimuse saabumist üles öelda.

Nii tööandjal kui ka töötajal on lepingu sõlmimisel tekkinud õiguspärane ootus töö ja tööjõu olemasoluks lepingus kokku lepitud ajal. Tähtajaline tööleping lõpeb seega lepingu tähtaja saabumisel ja selle ennetähtaegseks ülesütlemiseks peab nii tööandjal kui ka töötajal olema mõjuv põhjus.

Tähtajalise töölepingu sõlmimisel peab arvestama muuhulgas asjaolu, et juhul kui hiljem tekib vajadus tähtajalise lepingu alusel töötav isik koondada, peab tööandja maksma talle hüvitist, mis vastab töötasule, mida töötajal oleks olnud õigus saada lepingu tähtaja saabumiseni. Samas võivad pooled nii tähtajalise kui ka tähtajatu töölepingu lõpetada igal ajal kokkuleppel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)