Muhu kiel oo nüid internettis

Neh, murdevõistlus akkab nüid varsti ää lõppema. Emakielepäe jõvab kätte ja seks aaks piaksid kõikide tüöd ää antud soama. Magid ole vahepial paljast muhu kielega kamandan.

 Mõne voasta iest, kui meitel sii sõuke murdevõistlus olli, et kõik omasid sõnasid ja muhu ütlemisi kirja paneksid, siis tulli pärast nõuke mõte, et äkist soaks nee kõik kuskile kohta internetti koa üles riputa. Ja ma ühekorra siis juhtusi seda alisema. Ja kohe tulli mo juure Kallastelt Kopli Madis ja lubas kangeste abiks akata. Madis tegigid siis nõukse kohja valmis ja nüid nende irmus külmade ilmadega, mis sii ollid, ma kukkusi neid tüösid sõnna sisse toksima. Paerguseks akkab asi änam-vähäm ilmet võtma.

Muist asju oo küll viel puudu. Niipalju ep jõva mitte, kut korraga tahaks. Aga nüid, kenad muhulased, voadake ja uurige te koa seda kohta sial internettis. Selle kohja aadress oo http://muhu.rehepapp.com/murre/index.php/Esileht . Kis oo juba sõnna sõnade juure välja jõudn, nee oo mõned uurin, et sõnad oo, aga seda põle mitte järgi kirjutat, et mis nee riigikieles piaksid tähändama koa. Siis oo sõuke kaup, et oo taris selle sõna piale kodida ja sial lõpsuta. Siis soab tiada. Neh, ma ep usu mitte märki, et sial kõik muhu kiel sihes oo. Seda oo rahva ulkas ikka tüki rohkem kuulda. Ja nüid olge munuksed ja andke moole tiada, mis sialt puudu oo.

Neh ja nüid oo siis kõikidele tiada koa, kust ma oma muhu kiele ole võtn, midast Kõue Liina lauluroamatute sihes põle. Ma ole omad jutud kirjutan just sedaviisi, kut igad sõna oo kõege rohkemate tüöde sihes kirjutat. Muidugid ma ep arva, et kellegid kirjutamine ukkas oleks. Sõukest asja ep soagid olla. Ma usu ikka viel, et ennavanaste reagiti masu igas külas omad mõlki. Või mis ta põle ikka igas peres oma kiel oln. Ja ega seda murret põlegid niisamma lihtne papri piale panna.

Neh ja nee, kis oo siiamaani oogu võtn või põle julgen omasid murdevõistluste juttusid kirja panna, siis paergu viel jõvab. Ja nüid oo teitele sõike pisike koht koa olemas, kust abi soab.

Olge siis aga nobed kirjutama!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 24 korda, sh täna 1)