Uurimus: vanemad soovivad lapse panna kodulähedasse kooli (12)

Uurimus: vanemad soovivad lapse panna kodulähedasse kooli

LASTEVANEMATE SOOVID TEADA: Algklassiõpetaja Kersti Truverki sõnul võiks Kuressaare linnavalitsus lapsevanemate soovidega õpilaste 1. klassi registreerimisel rohkem arvestada.
Foto: Egon Ligi

Saaremaa ühisgümnaasiumi algklassiõpetaja Kersti Truverk kaitses läinud aastal Tartu ülikoolis magistritööd, milles uuris kooli valikut mõjutavaid tegureid 1. klassi astumisel, ning seda tuginedes Kuressaare lastevanemate hinnanguile.

Oma töös nentis Kersti Truverk, et uurimus viidi läbi 2009./2010. õppeaastal Kuressaare koolide esimeste klasside ja Kuressaare lasteaedade koolieelikute vanemate hulgas, kelle laps läks kooli 2009. aasta sügisel või 2010. aasta sügisel.

Tähtsaim kooli lähedus kodule

Truverk valis magistritöö teema selle järgi, et praegune kooli võtmise kord Kuressaares ei ole tema hinnangul kõige sõbralikum. “Näiliselt saame ise kooli valida, aga tegelikult otsustab selle näpuvajutus, see, kui kiiresti lapsevanem jõuab internetis avalduse sisestada,” märkis Kersti Truverk.

Kuressaares käib 1. klassi registreerimine elektroonilise avalduse alusel, millega saab oma lapsele valida sobivaima kooli. “Kui ma aga ei jõua esimeste seas avaldust sisestada, siis ma ei pruugi saada last sinna kooli, kuhu ma tahan teda panna. Kuid see pole ju aus,” leiab töö autor.

Uurimuse raames küsitud teguritest mõjutaski kooli valikut vanemate hinnangul kõige enam kooli lähedus kodule ja kõige vähem tegur, et vanemad õed ja vennad õpivad samas koolis. Olulisteks osutusid veel kooli maine ja koolitee turvalisus, kooli traditsioonid, õpetamise kvaliteet, kooli hea materiaalne varustatus, lapse oma eelistus, huvitegevus koolis ja hea alus edaspidisele haridusteele.

Küsitlusele vastanud vanematest oli lapse kooliga väga rahul 73,9 protsenti ja 26,1 protsenti oli pigem rahul kui mitterahul. Vanematel paluti oma arvamust ka põhjendada ning ses osas toodi välja näiteks meeldiva õpetaja olemasolu, kooli hea maine, seda, et laps läheb rõõmuga kooli ja huvitegevuse võimalused koolis.

Kooliga rahulolematuse põhjustena nimetati, et ei sobi õppekorraldus (õpetajad vahetuvad sageli), kool on liiga suur, lapsed on järelevalveta, klassid liiga suured, vähe spordi- ja huviringe, ei ole rahul õppevahendite ja koolitoiduga, aga ka see, et kool ei ole enda valitud.

Oluline kooliga enne tutvuda

Mis puutub kooliga tutvumisse lapse kooliminekuks ettevalmistamisel, andsid vanemad kõrgeima hinnangu tutvumisele kooliga kohapeal. Olulisemal määral oli ka varem õpetajaga kohtutud, tutvutud kooli õppekavaga ja kooli koduleheküljega internetis.

Vanemad said vastates ka lisada, mida nad oma lapse kooliminekuks valmistudes veel on teinud, ja siinkohal märgiti ära tutvumine koolis pakutavate võimalustega huvitegevuseks, tugisüsteemidega ja kooli kohta informatsiooni saamine kohalikust ajalehest.

Lisaks selgus uuringust, et 22,5 protsenti vastanutest vajavad lapsele pikapäevarühma olulisel määral, 38,1% mõningal määral ja 39,4% ei vaja üldse. Lapse kooliskäimisega seoses on vanemad nimetanud kõige suurema murena hirmu, kas laps saab hakkama. Teine suurem muretsemise põhjus on liiklusolud kooliteel. Ühtlasi toodi välja, et muret valmistab kooli kaugus kodust ja et lapsed on vahetundides järelevalveta.

Nimetatud õppeaastal õppis Kuressaare koolide esimestes klassides kokku 168 õpilast ja lasteaedades oli kooliminejaid umbes 110. Kätte jagatud ankeetidest saadi täidetult tagasi koolilaste vanematelt 137 ja koolieelikute vanematelt 81 ankeeti.

SOOVITUSI LINNAVALITSUSELE
· Kooli ümbruses elavatel lastel peaks olema eelisõigus saada koolikoht nende kodule lähimas koolis, kui vanem seda soovib.
· Lapse osalemine kooli eelkoolis võiks anda lisaeelise soovitud kooli saamisel.
· Kaaluda võimalust luua ja korralikul tasemel välja arendada koolidel juba algklassides oma süvaõppesuund, näiteks võõrkeele või muusika süvaõpe, spordiklass vms, et erinevate huvide ja/või võimetega õpilased leiaksid sobiva kooli ja igal koolil oleks oma nii-öelda magnet, mis motiveeriks seda kooli valima.
· Tagada lastele turvaline koolijõudmine, milleks oleks vajalik kooli lähitänavate remontimine ja kõnniteede rajamine ümber kooli. Võimalusel paigutada koolide juurde möödasõitvate autode kiiruse vähendamiseks “lamavad politseinikud”.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 141 korda, sh täna 1)