Lugeja küsib (2)

Kas tööandja võib nõuda tööpäeval tootmisettevõtte töölistelt tootmishoone katuse lumest puhastamist? Vastab Urve Stroom, tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist.

Milliseid tööandja korraldusi töötaja peab täitma ja milliseid mitte, on määratletud töölepingu seaduse paragrahvis 17. Selle järgselt on töötajal kohustus täita neid korraldusi, mis ei ole vastuolus töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega; mis on seotud töölepingus kokku lepitud tööülesannetega ning mille juures on mõistlikult arvestatud töötaja huve ja õigusi. Mis tähendab seda, et korralduste andmisel on tööandja lähtunud heast usust ja mõistlikkusest, mis on eelkõige töösuhete kohane. Need korraldused, mis on vastuolus hea usu või mõistlikkuse põhimõttega, on tühised.

Töötaja ei pea selliseid korraldusi täitma, ka pole vaja selliseid korraldusi vaidlustada, sest töötaja jaoks ei ole sellist korraldust nagu kunagi antudki. Erandiks on korraldus, mille andmise on tinginud hädavajadus. Hädavajadusena käsitletakse vääramatu jõu tagajärjel tööandja varale või muule hüvele tekkida võivat kahju või kahju tekkimise ohtu.

Vääramatu jõud on võlaõigusseaduse § 103 lõike 2 järgselt asjaolu, mida tööandja ei saanud mõjutada ja mille puhul ei saanud mõistlikkuse põhimõttest lähtudes temalt seda oodata, et ta oleks saanud sellise asjaoluga arvestada või seda vältida. Tööandja korraldus – tootmishoone katus lumest puhastada – on õigustatud juhul, kui on reaalne oht, et katusele kogunenud lumi võib tööandjale kuuluvat hoonet tõsiselt kahjustada. Kuna hädavajadust tuleb hinnata alati juhtumipõhiselt, võttes arvesse ka töötaja huvisid ja õigusi ning hea usu ja mõistlikkuse printsiipi, siis tuleb võrrelda tööandja hädavajadusest tulenevaid tagajärgi ja töötaja õigusi. Kui tööandja hädavajadus kaalub üles töötaja huvid, tuleb antud korraldus täita.

Tööandja korraldus ei ole aga kohustuslik töötajale, kellele on arsti otsuse alusel tervise tõttu vastunäidustatud töö kõrgustes või raske füüsiline töö. Selline töötaja ei pea katusele lund rookima minema, et kõrvaldada ohtu tööandja varale, sest tervise kaitse on suurema kaalujõuga. Tööandja antavast korraldusest võimaldab keelduda ka töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (edaspidi TTOS) § 14 lõike 5 punkt 4, mille järgselt on töötajal õigus keelduda tööst, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise.

Enne sellise korralduse täitmisele asumist tuleb töötajat kindlasti juhendada vastavalt sotsiaalministri 14.12.2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” . Määrusega nähakse ette töötaja täiendjuhendamine tööde või tegevuse puhul, mis ei kuulu töötaja töölepinguga määratud tööde või ametikohustuste hulka. Töötaja juhendamise, väljaõppe ja töötaja iseseisvale tööle lubamise peab tööandja registreerima. Registreeritavate andmete sisu on määratletud eelnimetatud määruse paragrahvis 8. Siinjuures ei ole oluline päeviku või andmebaasi (nt registreerimiskaardid) vorm, vaid andmete fikseerimine vastavalt määruse nõuetele.

Lisaks juhendamisele tuleb tööandjal töötajale anda sobivad töövahendid ja tagada töökoha ohutus. Madalamate katuste puhastamisel tuleb eelistada töövahendeid, millega saab lund katuselt eemalda maapinnal asudes. Jääpurikate eemaldamiseks on ohutum kasutada tõstetavaid töölavasid. Kui siiski tuleb katusele minna, tuleb välistada allakukkumise oht.

Lihtsam viis selleks on isikukaitsevahendite kasutamine. Tööandja peab töötajale väljastama isikukaitsevahendid ja tagama, et neid kasutatakse kogu ohtliku töö tegemise ajal. Sobivate töövahendite või isikukaitsevahendite puudumisel ning juhendamata jätmisel on töötajal õigus keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise, teatades sellest viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 75 korda, sh täna 1)