Murdevõistlus akkab jälle pihta, neh

Kulla munuksed muhulased igas mailma nukkas! Mool oo teitele jälle üks tiadaandmine. Meite Muhu murde võistlus akkab jälle teite lugusid ja laulusid ootama. Sedakorda oo asi sedaviisi, et nagut juba mineva voasta emakielepäva aegus sai paika pantud, siis oo ikka viel kangeste oodetud teite kirjatükid kangetest muhulastest.

 Sest neid oo mailm täis, seda maa ütle nüid küll. Ja muhulase mälu oo koa kole pitk. Ikka riagitse, et saa voasta iest sial peres oln üks sõuke mies või nii tulisema kange naene, et… Ja ega üks kange ja rahvale miele jäen muhulane ep pia siis surn olema. Oo neid koa küll, kis alles elus ja üsna nooredkid viel. Nõnna et pange aga kõik kirja, kis teitele miele tulavad ja teite arvates oo mailma ja meite pisikse Muhu soare iaks midagid sõukest tein, et nende tegud piaksid viel saa voasta pärast koa ilmarahval mieles olema.

Ja üks teene teema olli viel selleks voastaks päävakorda tõstet. Inimesed oo tahn kangeste kirjuta, mesmoodi ennevanaste ühte või teist tüöd tehti. Ja sie oo muidugist vääga uvitav tiada soaaja noorematel inimestel koa. Nüidse aa inimesed ep tiagid paljut änam kanga kudumisest või villa koaarimisest. Ja sõuksed tüöriistad kut võrguui ja kalasi oo akan ää unuma. Neh ja kui maa laps olli, siis ikka riagiti, et ennevanaste tehti kodu võid ja kaost väeti roandatega vett nõnna, et kaks roandad ollid kõrendatega kaelas.

Ja muidugud olli ennemuiste mustmiljun sõukest asja, misest nüidsedkid vanamad inimesed paljast kuuln oo. Kukkuge aga paljast kirjutama. Eluaegas ep tia, millal võib sõukest tarkust omalgid taris minna viel. Ja neh, nee ennemuistsed tüöd, mis tänapäe tihasse, oo ju koa ikka vähe teese mõlgiga – katussid tihasse ja koostasid ooletatse ja maju ehitatse ju ikka nägu vanastigid, aga nüid oo oskajad mehed kampa akan ja massinud oo nendel koa änam käe. Ehk oo nendelgid omad kenad muhukielsed nimed või oo tüö juures sõuksi moekaid asju ja ütlemisi oln, misest aitaks teestele koa kirjuta.

Neh ja ega siis ep pia paljast muistsetest tüödest koa kirjutama. Moo iidsed ja ammuks vanamad tahaks äkist näiteks tiada soaja, mesmoodi selle arvutiga soab näituseks muusikad tiha. Ja kindlaste oo sõuksi asju küll viel, mis nooremad inimesed paergusel aal Muhus oskavad ja tegavad ja milledest vanamatel põle aimugid, et sõuksi asju üldse tihasse.

Maa voata vahest kodu omasid lapsi, vahtivad seda pilti sial arvutis ja nii asised silmad pias, kut tieks ühte tähtsad asja. Aga äkist tegavadkid? Aga moosugune ep soa päris easte aru. Ja päris pissikstel lastel oo koa kõiksugu tegemisi, misest oleks vanamatelgid muhu kieles kena kuulda soaja.

Ja seda põle mette taris karta, et te ep oska seda õiged muhu kielt. Maa ole ikka üteln, et ennavanaste põle koa igas peres ühtesugust kielt riagitud. Moo oma ema ja isagid riakivad vahest teene teistmoodi. Ja mina ep arva, et teese oma piaks teesest õigem olema. Ühed muhulased oo mõlemad. Sedakorda oo aega kirjuta ja omasid tüösid ää soata kuni emakielepäävani.

Ja paika pantud rieeglid oo ikka sõuksed kut iga voasta. Tüö juure tuleb kirjuta oma varjunimi ja siis kinnise ümbriku sisse panna peitu oma õige nimi ja aadress ja kui oo, siis e-maili aadress koa. Ja posti pandavale ümbrikule tuleks piale kirjuta ikka riigikieles Liiva roamatokogu aadress: Liiva raamatukogu, Liiva k, 94701 Liiva postk, Muhu vald, Saare mk.

Ja muidugid võib omad tüed kinnise ümbrku sihes käsitsi tuua või soata kellegid teesega Liiva või Hellamoa roamatukoguse. Ja nie kis tahtvad, soavad omad tüöd soata Liiva roamatukogu e-maili piale koa: liivark@muhu.ee . Aga siis olgu ikka koa töe pial varjunimi ja oma pärisnimi ja aadress piaksid eraldi vailiga seltsis olema.

Murdevõistluse tüöde lugemise ja auindamise iest oolitseb MTÜ Muhu Kess. Lõpetusepidu jäoks katsume nägu ennegid Hellamaa külakeskusega kaupa tiha. Ju sie pidu sedakordas karjalaskepäeva kantis tuleb.
Kenad nobed sulejoosu teitele! Ja olge ikka munuksed.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 13 korda, sh täna 1)