Ohutuse tagamiseks tuleb liigne lumi ja jää katustelt eemaldada

Seoses maha sadanud rohke lumega tuletab Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.

Ehitise ohutuse eest vastutab omanik. Ehitusseadusest tulenevalt peab ehitis olema ehitatud selliselt, et see ei tekitaks ohtu inimeste elule, tervisele või varale ning ehitisele mõjuvad koormused, sealhulgas lumekoormus, ei põhjustaks ehitiste või selle osade varisemist. Ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale, sealhulgas takistama juurdepääsu varisemisohtlikule ehitisele ning paigaldama hoiatussildid.

Ehitise omaniku kohustuste eiramise korral võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut kuni 500 000 krooni. Ehitiste ohutuse tagamist kontrollivad kohalikud omavalitsused ja tehnilise järelevalve amet. Lumekoristustöödele eraldi nõudeid õigusaktides sätestatud ei ole. Soovitav on järgida määruses „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“ katusetööde tegemiseks esitatud ohutusnõudeid. Nende nõuete järgimise üle teostab järelevalvet tööinspektsioon.

Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning vanemaid amortiseerunud ehitisi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata katustel kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sadevee ärajuhtimist.

Lume ja jää eemaldamise käigus katuselt alla või läbi kukkumise vältimiseks tuleb järgida järgmisi ettevaatusabinõusid:

· Eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab lume ära koristada katusele minemata, näiteks redeli abil.

· Enne katusele minekut teha kindlaks kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust).

· Juhul kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis on soovitav tellida katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt.

· Katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada.

· Võimaluse korral paigaldada katuse servadesse ajutised piirded. Piirded peavad olema piisavalt tugevad, et kanda selle vastu kukkuvat inimest.

· Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda visata madalamatele hoonetele. Juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega (pärast tööde lõpetamist tuleb ohutuslindid eemaldada).

· Jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla.

Lisaks tuleb katuselt lume koristamisel järgida järgmisi nõudeid:

· Juhul, kui katusel puuduvad katusesillad ja -redelid, on soovitav need katusel ohutuks liikumiseks kindlasti paigaldada.

· Lume ja jää katuselt libisemise takistamiseks tuleks katusele paigaldada lumetõke.

· Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme.

· Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 23 korda, sh täna 1)