Kuidas vallale kotti pähe tõmmata? (3)

Järgnev lugu on õpetlik näide sellest, kuidas seadustest, reeglitest ja headest tavadest mööda hiilides ilma ühegi loata suur puhkekompleks valmis ehitada ja hiljem vormitäiteks ka vajalikud paberid korda ajada.

Mõned kuud tagasi kuulsin, et Pöide vallas Unguma külas on Kardoni kinnistul probleem. Jama seisnes selles, et Kardoni piirinaabrid pole rahul Kardoni detailplaneeringuga, mis näeb ette sinna puhkekompleksi väljaehitamist. 

Seaduse järgi on planeeringuvaidluste lahendamiseks selged reeglid. Neid järgides on võimalik valla- või linnavalitsuse suunamisel ja vajadusel maavalitsuse sekkumisel kokkuleppele jõuda ja probleemid lahendada. Muidugi on teada, et planeeringumenetlus võib kujuneda pikaks ja kulukaks, ning seepärast üritatakse vaidlusi ikka iga hinna eest ära hoida.
Mõnikord võib planeeringumenetluse tulemus kujuneda arendajatele ka mittesobivaks, kui selgub, et vastased ehk vaidlustajad suudavad oma argumentidega peale jääda.
Nii on kõik ideaalis.

Pöide vallas Unguma külas on Kardoni maaüksuse planeerimisega toimunud kõik tagurpidi. Uperpall seisneb selles, et planeeringu kehtestamise ajaks on kõik ehitised juba ammu valmis ehitatud. Neid on aastaid kasutatud puhkajate (ebaseaduslikuks või mitteametlikuks?) majutamiseks, söötmiseks-jootmiseks ja kinnistu omanik üritas juba ka arendusprojektile 2 miljoni krooni eest uut omanikku leida!

Kuidas siis nii?

17. septembril 2007 algatas Pöide vallavalitsus Kardoni kinnistu omaniku KWG Grupp OÜ (tegeleb ehitusega) tegevjuhi Kalev Volteini soovil detailplaneeringu, mille eesmärk oli “lahenduste esitamine puhkekompleksi väljaarendamiseks, kommunikatsioonide rajamiseks ning maa sihtotstarbe muutmine ärimaaks”.
Planeeringu koostas Gromaticus, mis muide kuulub Pöide vallavanemale Jüri Lindele.

See, et asjad ei läinud päris õiget rada, selgub Pöide vallavalitsuse 2008. aasta 5. mai korraldusest. Nimelt tunnistati sellega eelmine korraldus tühiseks “seoses arendaja tegevusega, mis andis märku tema soovist eirata detailplaneeringu tingimusi”. Sõnastati uued tingimused ja algatati uus detailplaneering. Sisuks ikka puhkekompleksi väljaarendamine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 9.–23. septembrini ja avalik arutelu 24. septembril 2009. Avaliku väljapaneku ajal esitasid ühise kirjaliku vastuväite piirinaabrid Merike Jõeäär ja Ivo Kiivits. Vastuväited puudutasid hoonete ja rajatiste paiknemist ja vastumeelsust puhkekompleksi rajamise suhtes.

Planeeringut puudutavast dokumentatsioonist selgub, et vaidlustajad ei olnud omavahel üksikasjades väga hästi kokku leppinud ja Jõeäär võttis 11. jaanuaril 2010 oma avalduse tagasi. Väites, et on arendajaga kokkuleppele saanud. Kiivits polnud sellega aga nõus.
24. märtsil kehtestas Pöide volikogu Kardoni planeeringu. Naabrid Kiivits ja Jõeäär esitasid sellele küll vaide, kuid 26. mail otsustas Pöide volikogu, et nende argumendid pole veenvad.

Vaide esitajad tõid esimesena välja rahu, privaatsuse ja turvalisuse probleemid. Vallavolikogu pareeris, et “uute piirinaabrite tegevused ei pruugi senistele elanikele meeldida, aga kinnistu jagamisel ja müümisel (KWG Grupp omandas Kardoni kinnistu maatulundusmaana 26.04.2007 – A. S.) pidid müüjad ette nägema, et senine harjumuspärane rahu võib kaduda”. Rahurikkujatele soovitas volikogu politsei kutsuda.

Volikogu lisab: “Korrarikkumisi ei saa siduda detailplaneeringu menetlemisega, sest viidatud väidetavad rikkumised on toime pandud enne detailplaneeringu kehtestamist. Detailplaneeringud koostatakse eeldusel, et inimesed, kes kinnistut arendavad või välja arendatut kasutama hakkavad, on seaduskuulekad ja naabreid austavad.”
Siinkohal mainin, et “viidatud väidetavad rikkumised enne detailplaneeringu kehtestamist” jäänuks ilmselt toimumata, kui arendaja oleks käitunud seaduskuulekalt ja oodanud enne ehitama hakkamist ära planeeringumenetluse tulemuse. Aga see selleks.

Teise põhiküsimusena tõstatati vaides hoonete asukoha teema. Kolmandaks põhjenduseks detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks oli olemasoleva puurkaevu asukoht ja neljandaks punktiks suhted naabriga. Volikogu leidis kõikides punktides, et vaidlustajad ajavad tühja juttu ja õigus tuleb jätta arendajatele.

Mida arvab aga Pöide vallavalitsus?

Kuidas on ikkagi võimalik, et elamumaa kinnistul, mille detailplaneering kehtestati volikogus 24. märtsil 2010, on juba ammuilma tegeldud ehitustegevusega, rajatud majutuskompleks, mida reklaamitakse internetis http://59631.edicypages.com/kardoni-puhkelaager kui puhkelaagrit, ja müüdud kui äripinda?
Vastused leiab minu käsutuses olevast Pöide valla planeerimis- ja arendusspetsialisti Gerri Grünbergi kirjast kodaniku selgitustaotlusele.

Grünberg tunnistab, et vallavalitsus on ebaseaduslikust ehitustegevusest teadlik 2008. aasta algusest saadik. Kuid pole pidanud mõistlikuks teha ettekirjutisi korralikult taastatud hoone lammutamiseks või telkmajade teisaldamiseks. Selle asemel pidas vallavalitsus otstarbekaks seadustada ehitised läbi detailplaneeringu ja selle kehtestamise järgselt antava ehitusloaga.

Samuti märgib Grünberg, et Pöide vallavalitsus ei ole väljastanud Kardoni kinnistu osas ehituslube, sest seda ei ole võimalik teha enne detailplaneeringu kehtestamist. Grünberg tunnistab, et vald on teinud arendajale hoiatuse, et enne ehitistele kasutuslubade saamist ei ole majutusteenuse pakkumine õigusaktidega kooskõlas. Ettevõtlusalasest tegevusest Kardoni kinnistul puuduvad aga vallavalitsusel Grünbergi sõnul muud andmed peale naaberkinnistu elanike vastuväidetes sisalduva.

Mis edasi saab?

Ma tean, et Merike Jõeäär ja Ivo Kiivits kaebavad nüüd Pöide valla kohtusse. Ja eks näis, mis siis saab.
Aga loo moraal on see, et olgu seadused nii täpsed või nõudlikud kui tahes, mööda annab neist ikka hiilida.
Ja küll kohalik omavalitsus ka seejuures mõistvalt suhtub ja kaasa aitab.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 80 korda, sh täna 1)