Lihtne küsimus

Kas mingi seadus keelab või reguleerib audiosalvestamist volikogu avalikul istungil? Kui näiteks üks volinik otsustab diktofoni tööle panna, siis kas teised saavad vastava hääletuse korraldada ja salvestamise ära keelata?

Vastab siseministeeriumi avalike ja välissuhete osakonna juhataja kt Anne-Maarja Olei:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 44 lõike 1 kohaselt kehtestatakse volikogu töökord. Nimetatud töökorras on võimalik sätestada, kas volikogu istungitel on lubatud teha helisalvestusi, filmida jne.

Siseministeeriumi hinnangul ei ole volikogu istungite helisalvestamine vastuolus kehtivate õigusnormidega. Ühtlasi annab kaasaegsete tehniliste vahendite kasutamine, sh istungite helisalvestamine võimaluse täpsemalt protokollida volikogu istungil toimunud arutelusid ja vältida hilisemaid võimalikke eriarvamusi vastuvõetud otsuste kohta. Samas tuleb siiski rõhutada, et on volikogu otsustada, kas lubada või keelata volikogu istungitel helisalvestamine. Volikogu võib anda helisalvestise tegemiseks igakordse või ühekordse loa.

KOKS-i § 44 lõike 4 kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogu istungid avalikud. Volikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu osas kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud. KOKS-i § 45 lõike 2 kohaselt on hääletamine volikogus avalik (v.a isikuvalimised – § 45 lg 3).

KOKS-i § 51 kohaselt volikogu istungid protokollitakse ning need protokollid peavad olema kättesaadavad igaühele (v.a andmed, mille väljastamine on seadusega piiratud või mis on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks). Samas tuleb märkida, et avalikustamisel ja salvestamisel on erisused ning kui KOKS-i kohaselt on istungid ja protokollid avalikud, siis ei anna see automaatselt õigust istungite salvestamiseks ükskõik kelle poolt.

Kokkuvõtvalt – kas, kelle poolt ja kellega kooskõlastatult võib istungeid salvestada, on võimalik määratleda volikogu töökorras või volikogu igakordse otsuse alusel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)