Vee- ja reoveevõrku on plaanis investeerida 120 miljonit krooni (1)

Kuressaare linna valmimisjärgus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava (2009–2021) näeb järgmise kümne aasta jooksul selles valdkonnas ette enam kui 120 miljoni krooni suurust investeeringut.

Kava kohaselt plaanitakse aastatel 2009–2021 investeerida Kuressaare linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks 48,1 miljonit krooni, millest Kuressaare Veevärgi omaosalus moodustab ligikaudu 25,3 miljonit krooni. Põhilised tööd toimuvad aastatel 2011–2015, mil Kuressaares rekonstrueeritakse ligikaudu 15% olemasolevaist ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikest. Kokku tahetakse rekonstrueerida ligemale 20 protsenti torustikest.

Lisaks investeerib Kuressaare linn sademeveesüsteemide arendamisse hinnanguliselt 74 miljonit krooni, mis põhiosas kulub 30,5 km uute sademeveetorustike rajamiseks.
Arendamise kava kohaselt tõuseb vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind eratarbijale 2021. aastaks praeguselt 30,5 kroonilt 55,4 kr/m3. Väljapakutud hind moodustab, arvestades elanikkonna heaolu ja maksevõime kasvu, kuni 2,4% leibkonnaliikme kuu sissetulekust, tarbija taluvuse piiriks loetakse kuni 4 protsenti leibkonnaliikme netotuludest.

Arendamise kava koostajate arvates vajab kava sõltuvalt inflatsiooninäitajate ja palkade tegelikust muutumisest ülevaatamist iga nelja aasta järel. Ühtlasi on otstarbekas kontrollida vajalike investeeringute mahtusid ning vajadusel korrigeerida vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna prognoosi.
Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise eelnõule peavad arengukava koostajad otstarbekaks kehtestada sademevee ärajuhtimise teenusele eraldi tariif, mida tasuvad antud teenust kasutavad inimesed.

Praegu on sademeveesüsteemide ekspluatatsioonikulud arvestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna sisse, mistõttu tasuvad sademevee ärajuhtimise teenuse eest ka teised, mitte vaid antud teenust kasutavad inimesed. Eraldi peaks arvestama ka parklatest ja tööstusplatsidelt ärajuhitavat sademevett.

Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Ain Saaremäel selgitas, et sademevete ärajuhtimine muutub samasuguseks tasuliseks teenuseks nagu vee- ja kanalisatsiooniteenus. Kui tänaval on sademeveetrass ja inimene saab reaalselt oma kinnistult vett sinna juhtida, siis hakkab ta selle eest eraldi maksma. Liitumine sademeveetrassiga ei ole aga kohustuslik.

“Kui inimene lahendab sademevete probleemi oma kinnistul iseseisvalt, kas immutab või hajutab selle kuskile, siis tal liituda vaja ei ole,” rääkis Saaremäel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)