Lihtne küsimus (10)

Mustjala vallavolikogu tänasel istungil on 2. päevakorrapunktina kirjas vallavolikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikmele volikoguliikme volituste andmine. Kas Mustjala vallas on olukord jõudnud juba nii kaugele, et volikogu hakkab ise endale liikmeid määrama ja neile volitusi andma? Mis saab juhul, kui näiteks volikogu hääletamise tulemusel asendusliikmele volitusi ei antagi?

Vastab Saare maakonna valimiskomisjoni esimees maasekretär Andrus Lulla:

Asendusliikme määramine ei ole vallavolikogu, vaid valla valimiskomisjoni pädevus. Asendusliikme määramise protseduuri sätestab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 20. Selle esimene lõige ütleb, et käesoleva seaduse paragrahvides 18 ja19 sätestatud juhtudel astub volikogu liikme asemele volikogu asendusliige. Asendusliige määratakse valimiskomisjoni otsusega valimiskomisjoni kinnitatud asendusliikmete nimekirja alusel.

Sama paragrahvi teine lõige ütleb, et volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega käesoleva seaduse § 18 lõikes 1 sätestatud juhtudel. Asendusliikme volitused volikogu liikmena algavad valla või linna valimiskomisjoni otsuse jõustumise hetkest.
Lõige 3 ütleb, et volikogu liikme volitused peatuvad ning asendusliikme volitused volikogu liikmena algavad valla või linna valimiskomisjoni otsuse jõustumise hetkest. Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine vormistatakse ühe otsusega.

Lõike 4 alusel teeb valla või linna valimiskomisjon paragrahvides 18, 19 ja 201 ettenähtud otsused viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse aluseks oleva dokumendi kättesaamist ja saadab need viivitamata valla- või linnasekretärile. Kui valla või linna valimiskomisjon on valitud volikogu liikme registreerimisel teadlik sellest, et käesoleva seaduse § 18 1. lõikes või § 19 2. lõikes sätestatud asjaolude tõttu ei saa volikogu liige volikogu töös osaleda või on esitanud loobumisavalduse, määrab valimiskomisjon tema asemele kohe asendusliikme.

Ka KOKS-i § 22 “Volikogu pädevus” ei näe ette volikogu istungil selliste küsimuste otsustamist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 24 korda, sh täna 1)