Raamatupidamisvead võivad muuseumilt võtta miljoneid (22)

Raamatupidamisvead võivad muuseumilt võtta miljoneid

TILK TÕRVA MEEPOTIS: Saaremaa muuseumi raamatupidamine ei ole korrektne. Muuseumide liitmist plaaniv kultuuriministeerium ei jätnud seda fakti enda teada, vaid riputas kõigile teadmiseks ja ajakirjanikele leidmiseks avalikku dokumendiregistrisse.

Saaremaa muuseumi raamatupidamises korralist kontrolli teinud kultuuriministeerium leidis hulgaliselt puudujääke. Nende likvideerimata jätmine võib seada kahtluse alla kohaliku muuseumi võimekuse ellu viia 60 miljonit maksev projekt, mille tarbeks hiljuti raha eraldati.

Ministeeriumi kantsleri Siim Suklese allkirjastatud raportis loetletakse muuseumist leitud raamatupidamisvigu 13 punkti jagu.
Oktoobris teostatud kontrolli käigus vigade leidmine ei ole kultuuriministeeriumi pressiesindaja Ave Toots-Erelti sõnul esimene kord, kui Saaremaa muuseumi raamatupidamises asjad päris korras ei ole.
Muuseumil puuduvat muuhulgas raamatupidamise sise-eeskiri, varade arvestuses esineb vigu kulumi arvestusel, mitmetel nõuetel oli tähtaeg ületatud ning neid ei olnud märgitud ebatõenäoliste nõuetena.

See on vaid väike osa raamatupidamise nüanssidest, milles ministeerium leidis puudujääke.
“Saaremaa puhul on puudustele ka varem korduvalt viidatud, kuid probleemid on püsinud, aga tegemist on teatavasti maakonnamuuseumiga, kus tegevuskulude eelarve on kõige suurem,” märkis Toots-Erelt, lisades, et peale selle on muuseumil kasutada veel Euroopa Liidu struktuurvahendid.
Probleemidele Saaremaa muuseumis olevat viidanud oma auditis ka riigikontroll.

Ministeerium ootab probleemide likvideerimist oktoobri lõpuks ja osaliselt novembri lõpuks. See on ministeeriumi arvates eriti oluline tagamaks organisatsiooniline võimekus viia ellu Euroopa Liidu rahast toetatav lossivallide rekonstrueerimise projekt, milleks on koos Eesti riigi kaasfinantseeringuga eraldatud 60 miljonit krooni.
Saaremaa muuseumi direktori Endel Püüa vastus Oma Saare küsimusele raamatupidamisvigade kohta oli ühene: “Ei kommenteeri.”
Viimasel ajal on maakonna muuseumid sattunud avalikkuse huviorbiiti seoses riikliku liitmuuseumi moodustamisega, mida tahab kultuuriministeerium.

Muuhulgas on liitmuuseumi üks peamisi eesmärke raamatupidamissüsteemi ühtlustamine. Liitmuuseumi idee on tekitanud aga suurt vastuseisu ning ka Endel Püüa on oma vastavaid seisukohti korduvalt avaldanud.
Seda, kas tegu on kultuuriministeeriumi poolse võimaliku vasturünnakuga liiga valjuhäälsele liitmuuseumi vastasele protestile, ei soovinud Püüa samuti kommenteerida.
Ave Toots-Erelt ütles, et raamatupidamine peab korras olema igal juhul. Olgu siis tegu iseseisva või liitasutusega.


10.2009 nr 10.2-17/

Raamatupidamise õigsuse kontrollimine

19.10.2009.a kontrollisid Kultuuriministeeriumi pearaamatupidaja Ülle Aron ja vanemraamatupidaja Piret Mägi muuseumi raamatupidamise korraldust ja tehingute õigsust.
Probleeme on olnud alates ületulekust Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse 01.01.2008.a.

Kontrollimise käigus leiti mitmeid puudusi.

1. Muuseumil ei ole raamatupidamise sise-eeskirja. Asutuse eeskirjana oli direktor kinnitanud Kultuuriministeeriumi haldusala sise-eeskirja. See aga ei täida oma ülesannet, sest muuseumi spetsiifilised toimingud on kehtestamata.

2. Põhivarade arvestuses esines vigu kulumi arvestamisel. Mitmetel objektidel oli hakatud kulumit arvestama hiljem kui Raamatupidamise seadusega on kehtestatud, teistel aga jällegi lõpetatud enne täielikku kulumist. Osaliselt olid parandused sisse viidud üks päev enne kontrollimist, kuigi Riigikontroll ja Piret Mägi juhtisid vigadele tähelepanu juba kevadel.

3. Lõpetamata ehituse kontol oli kulusid, mis oma iseloomult ei ole põhivarad. Samas oli jooksva remondi kontol kajastatud põhivara parendusi. 

4. Nõuete register ei läinud kokku saldoandmiku saldodega. Ühel juhul oli nõudel kreeditsaldo, mis oma sisult peaks olema kohustus.

5. 10% nõuetel oli tähtaeg ületatud 180 päeva. Need nõuded peavad vastavalt Raamatupidamise seadusele olema kajastatud ebatõenäoliselt laekuvate nõuetena. Tuleks kaaluda ka nõuete tunnistamist lootusetuteks ja need bilansist välja kanda. Mitu nõuet on isegi aastast 2007.

6. Varude arvestus oli poolik. Müügitulu oli arvele võetud, aga varudest oli müüdud kaup üldjuhul maha kandmata. Olemasolevad laost väljamineku dokumendid olid vormistatud puudulikult.

7. Varudena olid arvel komisjonimüüki võetud kaubad. Need kaubad kuuluvad müüki andjale, seetõttu ei saa muuseum neid ka oma varudena näidata.

8. Kohustuste register ei läinud kokku saldoandmiku vastavate saldodega. Mitmel juhul oli kohustusel deebetsaldo, mis oma sisult on nõue.

9. Töötasu kohustuse ja deklareerimata maksude saldod ei läinud kokku palgalehtede andmetega.

10. Sihtfinantseerimise kohustust ei olnud vähendatud, kuigi kulud selle arvelt olid tehtud. Vastavalt Raamatupidamise seadusele peavad tulud ja nende arvelt tehtavad kulud olema ühes perioodis.

11. Muude saadud ettemaksete register ei läinud kokku saldoandmiku vastava kontoga. Kontrollimise käigus selgus, et 31.12.2008.a periodiseerimise kanne (lühiajalise ettemaksu eraldamine pikaajalisest) ei olnud tehtud arvelduste registris, vaid otse pearaamatus. Seetõttu olid registri andmed valed.

12. Väga palju oli eksimusi kulukontode kasutamisel.

13. Mitmeid tehinguid on raamatupidamisprogrammis tehtud peale saldoandmiku esitamist ilma Piret Mägit sellest teavitamata. Seetõttu on Rahandusministeeriumile esitatud saldoandmikku jäänud parandused sisse viimata. Tihti on tehtud parandusi mitmeid kuid tagasiulatuvalt, kuigi need kuud on juba Rahandusministeeriumi poolt suletud.

Palume puudused likvideerida septembri aruandes hiljemalt 30.10.2009.a. Asutuse raamatupidamise sise-eeskiri palume kinnitada ja Kultuuriministeeriumile esitada hiljemalt 30.11.2009.a.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et raamatupidamislike puuduste likvideerimine on eriti oluline tagamaks muuseumi organisatsioonilist võimekust EL struktuurivahenditest toetatava projekti „Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine“ elluviimisel.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Siim Sukles
Kantsler

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 58 korda, sh täna 1)