Räägime asjast! – Kihelkonna ja Pöide (17)

Viimastena vastavad küsimusele, milline on kõige esmane probleem/valdkond, millega koduvallas tegelema hakkaksite ja millele ei ole teie hinnangul seni piisavalt tähelepanu pööratud, Kihelkonna ja Pöide vallavolikogusse oma nimekirjaga kandideerivad erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid.

Kihelkonna

Eesti Keskerakond

Pöörame rohkem tähelepanu valla heakorrale ja inimeste heaolule.

Koduvald

Valla elu on mitmekesine ja ühte valdkonda teiste hulgast esimeseks seada ei ole hästi võimalik.

Külades elavate inimeste jaoks on esmatähtis bussitranspordi parem korraldus, samuti külateede ja bussipeatustes ootepaviljonide korrastamine.

Nooremate perede suur huvi on see, et säiliks põhikool ja lapsi saaks lasteaeda tuua.

Ettevõtjate huvi on see, et asjaajamine vallaametnikega toimuks võimalikult kiiresti ja kompetentselt.

Laste huvi on see, et vald toetaks huvikoolides ja huvialaringides osalemist ja transporti.

Olles üle kahe aasta olnud koalitsioonis, oleme püüdnud valla juhtimisel pöörata tähelepanu kõigile nendele valdkondadele. Pikka aega on Kihelkonnal juttu olnud, et valla keskus asub küll üsna mere ääres, aga korralikku supluskohta siin ei ole. Nüüd on valla üldplaneeringu valmimine lõpusirgel ja loodame, et järgmisel aastal saame alustada Abaja lahe kaldale ka korralikuma supluskoha rajamisega. Samuti ootab laiendamist Kihelkonna hooldekodu. Eeltööd on selleks mõnevõrra tehtud, loodame, et ka see plaan areneb edasi.

Kihelkonna elu

Kihelkonna vallas on toimunud suur tagasiminek valitsemise demokraatlikkuse ja läbipaistvuse ning valitsejate usaldusväärsuse osas. Võimul olijad väldivad paaniliselt aruandlust ja dialoogi kogukonnaga, vallarahvas on absoluutses teadmatuses ja infopuuduses.

Otsuste vastuvõtmisel kasutatakse labast jõupoliitikat, aruteludest ja põhjendustest keeldutakse ülbelt, tegutsetakse käputäie inimeste isiklikes huvides põhimõttel “sina mulle, mina sulle”. Vallavanem, keda kohalik elu-olu ei huvita, on vaid kuuleka marioneti rollis, volikogu esimees ei adu oma ametikohaga kaasnevat vastutust ja missiooni.

Valla elanikkond väheneb ja vananeb. See mõjub negatiivselt maksutulu laekumisele, omakorda võimendab seda majandussurutis. On selge, et järgnevad aastad saavad vallale majanduslikult väga rasked olema.

Viimane aeg on alustada kogukonnaga avalikku diskussiooni valla tuleviku teemadel, eelkõige haldus- ja hariduskorralduslikel teemadel. Otsuseid ei tohi teha kitsas ringis, otsustusprotsessi tuleb kaasata kõik huvitatud isikud ja kindlasti ka spetsialiste, arvestada tuleb teiste kogemustega.

Kihelkonnal valmis uus rahvamaja, kuid selle uksed on suletud. Vajame ausat, väärikat, teotahtelist ja missioonitundega kultuurijuhti, kes paneks vallas kultuuritöö käima, taastaks valla kultuuritraditsioonid, väärtustaks rahvakultuuri ja isetegemist. Rahvamaja peab elama aastaringselt, mitte ainult kolm nädalat enne valimisi.

Kihelkonna vald ei ole ainult Kihelkonna alevik. Paljud meie külad on kas tühjad või väga hõreda asustusega. Samas on seal elavatel inimestel samasugused soovid, vajadused ja õigused kui vallakeskuses elavatel inimestel. Peab toimuma külade lähendamine keskusele läbi parema bussiliikluse, teede kvaliteetse ja õigeaegse remondi ja mitmete eakatele suunatud teenuste kohapeal osutamise.

Pöide

Külade Liit

VL Külade Liit on vallarahvalt saadud mandaadi alusel juhtinud Pöide valda 2005. aasta valimistest alates. Seega on Külade Liidu programm nii-öelda jätkuprogramm ehk lubame valitud eesmärkide ning vallarahva koostatud ja heaks kiidetud arenguplaanide jätkuvat elluviimist. Valitud tee õigsuse kinnituseks on ka valla elanikearvu kasv ja noorte perede elama asumine Pöide valda.

Külade Liidu tegevus põhineb tõdemusel, et valla tegeliku elukorralduse ja seega ka valla juhtimise aluseks on küla ja külaelu. Sellest tulenevalt on Külade Liit eesmärgiks seadnud külaelu ja -kogukondade edendamiseks eelduste loomise, eestvedajate toetamise, koolitamise ja nõustamise, et kohtadel tekkinud head ideed ei jääks teostamata oskuste puudumise või rahastamisvõimaluste mitteleidmise tõttu.

Usume, et parim viis vallaelu edendamiseks on pidev dialoog ja koostöö elanike, külade, volikogu ja vallavalitsuse vahel. Pidev suhtlemine ja elanikkonna kaasamine on ainus viis tagamaks, et volikogu ja vallavalitsus ei kaugeneks ega võõranduks vallakodanikest ja nende tegelikest vajadustest. Vaid vallakodanike tegelikke vajadusi tundes on võimalik teostada valla piisavat, operatiivset ja mõistlikku juhtimist.

Külade Liidu nimekirjas kandideerivate inimeste õpi-, töö- ja ka elukogemus on meie hinnangul väga hea, et juhtida valda nimetatud eesmärkide põhiselt.

Külade Liit on seisukohal, et vald on inimeste jaoks, mitte vastupidi. Külade Liit saab oma ülesanded Pöide valla rahvalt!

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Pöide vald oli omal ajal kuulsamaid valdu Saaremaal. Mis on nüüd? Kuulsus on aegade jooksul tuhmunud, jäänud on vaid unine vaikelu. Meie tahame vallaelule uut hoogu anda ja valla mainet tublisti tõsta. Tahame teha nii, et iga pöidelane tunneks iseenda ja oma valla üle uhkust.

Meie tahame leida võimalusi tegemiseks, mitte otsida võimalusi mittemidagitegemiseks!

Kui saame vallaasjade otsustajateks, siis peame vajalikuks toimetada järgmistes valdkondades:

Avatus ja koostöö
*Kuna peame vallaelanikke partneriteks, siis lubame avatust, elavdame vallaelu.
*Suurendame vallarahva ühtekuuluvustunnet ühistegevuse kaudu.
*Tõmbame kõikidesse tegemistesse kaasa noori.
*Elavdame lobby-tööd igal tasandil.
*Parandame koostööd valla ning MTÜ-de, allasutuste, ettevõtjate, naabervaldade ja SOL-iga.
*Julgeme tunnistada oma ebaõnnestumisi.

Valla rahakott
*Suurendame valla tulubaasi – soodustame vallaga seotud maksumaksjate tulemist valla registrisse.
*Elavdame projektitööd kõigil tasanditel.
*Leiame võimalusi valitsemiskulude otstarbekamaks kasutamiseks.

Ettevõtlus ja ühistöö
*Toome ettevõtluse alase koolituse kohapeale.
*Korraldame ideekonkursse.
*Jätame või ostame strateegiliselt tähtsad maatükid munitsipaalmaaks.
*Äratame ellu talgutööde traditsiooni – teeme ise ja teeme ära!
*Muudame atraktiivseteks meie rohked vaatamisväärsused, ehitame välja Kübassaare matkaraja.

Info ja suhtlus
*Loome internetilingi ja seame üles vabakasutusega teadetetahvlid vallaelanikele.
*Hakkame regulaarselt korraldama teabepäevi.
*Parandame noorteinfo ja
-nõustamise kättesaadavust.

Haridus ja kultuur
*Säilitame oma kooli põhikoolina.
*Soodustame mujal õppivate vallalaste tagasipöördumist kodukooli.
*Alustame vallaga seotud lugude ja legendide kogumist.
*Rajame vallamuuseumi.

Sotsiaaltöö
*Säilitame vanuriabi senise hea taseme.
*Pöörame erilist tähelepanu noorperede ja üksikvanemate abistamisele.

Teed ja transport
*Korrastame vallateed.
*Soetame vallabussi.

Haldusreform
*Säilitame valla iseseisvuse.
 

Kui me kuuleme jutte valla jätkusuutlikkusest ja vallaelu arendamisest, on enamik inimesi ühel nõul – areng peab toimuma ja elujärg edenema. Pöide vallas on selleks ka palju ära tehtud. Iga valitsemisperiood on jätnud oma jälje valla arengusse ja hinnata teiste tehtut on vahest olulisem kui otsida kitsaskohti. Olen seda meelt, et jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb olla võimeline koostööks ka erimeelsuste puhul.

Mis siis eristab ühte valimisliitu või erakonda teisest? Kas põhimõtted, seisukohad, plaanid, projektid? Kõik me tahame ju tegelikult ühte ja sama, et meil oleks oma vald, kus on turvaline ja mõnus elada, et meie lapsed saaksid osa vallaelust.

Hoida meie püsiväärtusi ja arendada ääremaade koostööd vallakeskusega on mulle südamelähedane ja tahan selleks anda oma panuse. Elan ise valla ääremaal Kõrkveres ja näen kahjutundega, kuidas meie külad kahanevad. Elanikke jääb vähemaks ja lapsed võib mõnikord kokku lugeda ühe käe sõrmedel. Kuid iga inimene on ju väärtus ja see on ka põhjus, miks külaelu elavdamiseks on vaja kaasata keskusest kaugemal elavaid inimesi valla juhtimisse.

Pöide vallas on olemas külavanema statuut. See on üks võimalus initsiatiivi üles näidata. Külades on alati midagi, mida esile tuua. Tahan arendada koostööd ja laiendada sotsiaalseid võrgustikke nii külade kui ka nende elanike vahel. Oluline on arvestada inimeste soovide ja mõtetega.

Ja tõepoolest – teeme korda valla teed! Meie valla keskus on hoolitsetud ja kena, kuid puuduvad kõnniteed, piirded ja kompaktne planeering. Tahan seista selle eest, et maantee kõrval kulgeks väljaehitatud jalgrattatee, kuna usun, et seda kasutaks suur hulk elanikke. Väljaarendatud teedevõrgustik võiks olla kindlasti üks Pöide valla visiitkaartidest – kaunilt kujundatud keskus annab tunnistust oma kodust hoolivatest inimestest.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)