Räägime asjast! – Kaarma ja Mustjala (32)

Räägime asjast! – Kaarma ja Mustjala

 

Täna vastavad küsimusele, milline on kõige esmane probleem/valdkond, millega koduvallas tegelema hakkaksite ja millele ei ole teie hinnangul seni piisavalt tähelepanu pööratud, Kaarma ja Mustjala vallavolikogusse oma nimekirjaga kandideerivad erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid.

Kaarma

Kaarma On Ühtne

Meie põhimõte: ”Meie ei luba, vaid täidame selle, mida oleme teiega koos kavandanud.”

Kaarma vald on jätkusuutlik ja arenev omavalitsus ning väita seda, et meil oleks valdkondi, millega pole üldse tegeletud, on vale.

Esimene asi, millega tuleb tegelema hakata, on koostöö kavandamine ja järgmise aasta eelarve arutamine, sest eks lubadusi ja kavandatavat saab ellu viia paljuski raha toel.

Järgnevalt toome ära nimekirja ettevõtmistest, mida soovime ellu viia või mida tahame korraldada järgneva nelja aasta jooksul.

1. Kaarma vald jätkab iseseisva omavalitsusena.
2. Jätkame neid häid ettevõtmisi, mis on end meie vallas õigustanud.
3. Mõõdukas ja reaalne arendustegevus vallas.
4. Tegeleme ühistranspordikorralduse probleemiga.
5. Moodustame tegusad komisjonid.
6. Pöörame erilist tähelepanu huviharidusele.
7. Teede korrashoid ja remont.
8. Sõidukiirused asulates vajavad mõistlikke piiranguid.
9. Raamatukoguteenus kaugematesse küladesse.
10. Autopood jõuab kaugematesse kantidesse või korraldatakse bussisõit poodi.
11. Küla- ja seltsielu toetamine.
12. Tasuta koolitoit ja töövihikud.
13. Abruka transport ja saarelised probleemid.
14. Nasvale seltsi- või rahvamaja.
15. Kergliiklusteede rajamine.
16. Prügimajanduse korrastamine.
17. Klubitegevuse ja omakultuuri toetamine.
18. Veemajanduse projektidega jätkamine.
19. Ettevõtluskeskkonna soosimine.
20. Ettevõtjatega koostöö ja koolitused.
21. Vallapäevade traditsiooni taaselustamine.
22. Koostöö usuorganisatsioonidega.
23. Hooldekodu rajamine sobivasse kohta.
24. Randveres ka kohalik piirkonnakeskus.
25. Tänavavalgustus käidavamates kohtades.

Eesti Keskerakond

Kavatseme jätkata senist head tööd valitsuse ja volikogu tasemel ning üritame lahendada kõik jooksvalt kerkivad probleemid.

Kõigis valdkondades saab kindlasti teha tulevikus tulusamat tööd. Oleme jätkuvalt valmis koostööks kõigiga, kes tahavad aidata leida parimaid lahendusi valla igapäevaelu korraldamiseks ja tuleviku kujundamiseks. Selleks on vaja aruteludesse kaasata külavanemate ja seltside abil võimalikult palju elanikke ja seeläbi tagada valla kõigi piirkondade tasakaalustatud areng.

Viimaste aastate aktiivne elamuehitus ja planeeritud arendused on toonud ja toovad kaasa olulisi muudatusi elanike paiknemise osas, mistõttu tuleb koostada hariduse ja lastehoiuteenuse uus strateegia ja arengukava, mida on kavas teha koostöös naaberomavalitsustega.

Jätkame ja mitmekesistame noorte vaba aja sisustamiseks ürituste ja laagrite korraldamist. Peame oluliseks noorte vabaajakeskuse väljaarendamist ja noorte rahvusvahelist koostööd.

Peame väga oluliseks Nasva vabaajakeskuse väljaehitamist.
Laiendame sotsiaalteenuste kättesaadavust. Jätkame Randvere tööõppekeskuse väljaarendamist. Rekonstrueerime Eikla koolihoone, millest oluline osa saab olema kaasaja nõuetele vastav vanurite hooldekodu.

Toetame ettevõtlusele olulise infrastruktuuri väljaarendamist, et tagada ettevõtete toimimine ja töökohtade säilimine.

Teeme tööd Abruka liinile uue laeva ehitamiseks, mis rahuldaks nii reisijate kui ka kaubaveo vajadused.

Jätkame vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamist, kasutades selleks projektipõhist rahastamist.

Tagame ka piiratud võimaluste juures olemasolevate vallateede sõidetavuse olukorras, kus teede korrashoiuks, ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks eraldatav raha on oluliselt vähenenud. Jätkame koostööd uute kergliiklusteede projekteerimiseks ja ehitamiseks.
Kõigi vajalike arenduste ja muudatuste elluviimiseks on meil piisavalt ideid, hea kogemus ja vajalikud oskused.

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Meie arvates on suurim probleem Kaarma vallas omavalitsuse ja vallakodanike vaheline koostöö. Vallakodanike kaasamisele ja ettevõtluse arendamisele pole vallavalitsus viimasel ajal tähelepanu pööranud.
Meie peamine eesmärk on koostöö igal tasandil. Läbi pideva ühistegevuse, avatud arutelude ja meeskonnatöö on võimalik parendada elukvaliteeti ja leevendada majanduslikult rasket olukorda.

Tahame luua soodsa ettevõtluskeskkonna, mis pakub koolitusvõimalusi äriplaanide koostamiseks ja täienduskoolitusteks juhtimisalaste teadmiste osas. Toetame valda sisseregistreerunud äsja kõrgkooli lõpetanud ja tööle asunud inimesi, viime sisse äriideede konkursi ja tagame võrdse kohtlemise kõikidele ettevõtjatele. Kindlustades inimestele sissetuleku, ennetame sotsiaalseid probleeme.

Koostööga tagame kogukonna arengu.

1. Toetame ettevõtjaid, kes pakuvad tööd riskigruppidesse kuuluvatele inimestele.
2. Abistame külaseltse ja seltsinguid kogukonnale suunatud teenuste arendamisel.
3. Kaasame tegevusse noori, et tagada valla sujuv areng aastate lõikes.
4. Loome süsteemsed tugivõrgustikud lastega peredele, eakatele ja erivajadustega inimestele.
5. Külaelu arendamisel peame silmas traditsioone, olles avatud uutele lahendustele.
6. Turgutame küladevahelist koostööd nn külalt külale võrgustiku loomisega.
Kogemuste ja teadmiste vahetamisega tagame valla arengu ühtsuse.

Reformierakond

Kaarma vallas ei ole ükski valdkond nii mahajäänud, et sellega peaks kohe eelistatult tegelema hakkama. Areng on olnud ja peab ka edaspidi olema tasakaalustatud.

Kindlasti on iga valla peamised ülesanded vähemkindlustatute või haavatavamate abistamine ja infrastruktuurid.

Neist esimene hõlmab peamiselt lapsi, vanureid, puudega inimesi, töötuid, suuri peresid. Kõigile neile püüamegi edaspidi rohkem tähelepanu pöörata.
Püüame parandada laste õppimistingimusi, avardada vaba aja veetmise võimalusi. Soovime anda endast parima, et vanaduspõlve saaks meie vallas veeta sisuküllaselt ja nautides. Pöörame enam tähelepanu erivajadustega inimestele ja nende vajaduste rahuldamisele. Võitluses tööpuudusega otsime uusi võimalusi ettevõtluse arenguks vallas.

Tõhustame suurtele peredele jagatavat nii materiaalset kui ka moraalset abi. Et ennetada nn riskilaste ja riskiperede teket, seame sisse sotsiaalpedagoogi ametikoha.

Kõik need ja ka muudes valdkondades antud lubadused on täpsemalt kirjas meie programmis, mis on saadaval Reformierakonna kodulehel.

Mustjala

Koduvald Mustjala

Valimisliitu Koduvald Mustjala on liitunud hakkajad inimesed pea kõikidest küladest, kes teavad ja tunnevad oma koduküla olusid kõige paremini, hoolivad oma koduvallast ja tahavad selle edendamiseks pakkuda välja parimaid lahendusi. Meie seas on mehi ja naisi, noori ja eakaid, kel piisavalt kogemusi, elutarkust, värskust, ideid, tahet ja kompetentsust. Meile on esmatähtis inimene. Meie jaoks ei ole Mustjala mingi ääremaa. Mustjala on Saaremaa pärl.

Esmatähtsaks peame meie laste kvaliteetse alus- ja põhihariduse omandamist koduvallas, sotsiaalhoolekandeteenuste jätkamist, traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste toetamist, koostööd ja infovahetust külakogukondade vahel, seltsitegevuse projektide omaosaluse toetamist.
Olulisemad tegevused järgneval 4 aastal on Mustjala rahvamaja renoveerimiseks rahaliste vahendite leidmine, Mustjala koolimaja ühe osa ümberehitamine lasteaia ruumideks, Võhma külakeskuse renoveerimise toetamine, olulisemate infrastruktuuride väljaehitamine. Mustjala vallas on Saaremaa süvasadam, mille arendamiseks tuleb jätkuvalt suurendada piirkonna atraktiivsust. Kaunis puutumata loodus, muistsed paigad ja ainulaadsus annavad hea võimaluse loodusturismi ja ettevõtluse arendamiseks, mida eelistame igati toetada. Püüame igati kaasa aidata talunduse ja kalanduse arendamisele ja toetamisele koos küladesse paadisildade ja lautrikohtade väljaehitamisega.

Suurimad murekohad on rahvaarvu vähenemine, töökohtade puudus, mille peatamiseks tuleb elukeskkonda aina paremaks muuta, soodustades ettevõtluse teket meie piirkonnas. Noored lõpetavad koolid, käivad maailmas ringi, saavad jalad alla, loovad pered ja tulevad oma koduvalda tagasi ning elu maal jätkub.

Vallavolikogu töös oleme koostööaltid ja soovime, et vastastikused ideed meid rikastavad ja aitavad meid edukalt eelseisvaid valla arenguid ellu viia.
Me armastame sind endiselt – meie Mustjala!

Valimisliit Mustjala Külad

Seame esmaseks ülesandeks valla arengukava kohese kriitilise ülevaatamise. Et toimuks valla tasakaalustatud areng, peab arendamine keskusest ka küladesse ulatuma. Praeguses arengukavas ei ole hariduse ja sotsiaalvaldkonnas toimunud mingit koostööd huvigruppidega. Arengukavast on täielikult välja jäänud meie põhiline tootmisharu – põllu- ja metsamajanduse areng koos nendega vahetus seoses oleva looduskeskkonna säilimise ja hooldamisega.

Kõigi vallaelu puudutavate otsuste tegemisel ja tegevuste planeerimisel lähtume nende otstarbekusest, majanduslikust kaalutlusest ja sihtgruppide soovidest.

1. Noorte perede jaoks on tähtis lasteaia säilitamine ja renoveerimine praeguses lasteaiamajas, et tagada väikestele lastele turvaline ja eale vastav arengukeskkond. Laste arv on aastaid olnud stabiilne ja on seda ka lähiaastatel.
2. Tuleb kaaluda aastaid tühjalt seisvasse renoveerimata mõisamaja ossa päevakeskuse loomist, kuna samas majas asub ka raamatukogu ja lähedal asuva koolisöökla baasil on võimalik korraldada soovijatele toitlustamine. Ühtlasi tuleb välja töötada koduhoolduse korraldamine.
3. Suuremateks valla üritusteks tuleb kasutada värskelt ehitatud spordisaali ja kooli aulat. Kuna spordisaali ülalpidamise kulud on väga suured, oleks seda vaja maksimaalselt kasutada ka muudeks üritusteks. Välja tuleb ehitada kooliaula lava ja muretseda spordisaali põrandakatted. Praeguse amortiseerunud rahvamaja saatuse võiksid otsustada Mustjala ümberkaudsed külaseltsid ja mittetulundusühingud analoogselt Võhma koolimajaga.

Enim vajavad sotsiaalset kaitset lastega pered, eriti praegu.
Lööme lahku vallaelanike ja ametiisikute isiklikud huvid, et jääksid ära kulukad kohtuskäigud. Vallavalitsus peab järgima võrdse kohtlemise printsiipi.

Koostöös vallarahvaga tuleb leida lahendus prügiprobleemile.
Oluline on koostöö teiste omavalitsustega (ühisprojektid, ühised spetsialistid).

Üksikkandidaat Meinhard Pahapill

Eesmärk on jätkata eelmiste valimiste programmi “Asjad öigeks Mustjala vallas” täitmist.

Soovin seista selle eest, et volikogu ja vallavalitsuse töö ja tegevus oleks aus, läbipaistev, vallaelanikke toetav ja arvestav, et ametnikud oleksid rahva jaoks, mitte vastupidi.

Luban aidata kaasa Mustjala valla kohaliku omavalitsuse haldussuutlikkuse ja võimekuse tõstmisele.

Jätkuvalt selgitan – vallavalitsusele, et ta ei ole ametiasutus, vaid kohaliku omavalitsuse täitevorgan; – volikogu liikmetele, et volikogu on kohaliku omavalitsuse võimuorgan, aga mitte täitevorgani kummitempel ja et volikogu esimees ei ole vallavanema kaisukaru, ka mitte alluv ametnik.

Luban läbi viia vallavalitsuse ja volikogu liikmetele tasuta koolitust kohalikke omavalitsusi puudutavate õigusaktide (ja nende sätete) selgitamise osas.
Toetan ja aitan kaasa, et tähtsustada volikogu komisjonide (volikogu tööorganite) tööd, haarata sinna tegusaid inimesi, kes soovivad sisuliselt arutada lahendamist vajavaid probleeme ning on suutelised välja pakkuma ka lahendusi.

Teen ettepaneku viia valla üldplaneering vastavusse valla uue arengukavaga 2009–2015.

Teen ettepanku korrigeerida valla uut arengukava 2009–2015 (arengukava täitmise eest on määratud vastutajateks vallakantselei ametnikud).
Teen kõik selleks, et tagada eakatele, kel raskusi igapäevase toimetulekuga, inimväärne ja mugav vanaduspõlv.

Jätkuvalt toetan volikogu esialgset ettepanekut (aastal 2006) rajada valda okupatsioonide ohvrite memoriaal (uuest arengukavast 2009–2015 välja jäetud).

Toetan igati külavanemate kogu loomist Mustjala vallas.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 66 korda, sh täna 1)