Räägime asjast! – Muhu (8)

Räägime asjast! – Muhu

 

Täna vastavad küsimusele, milline on kõige esmane probleem/valdkond, millega koduvallas tegelema hakkaksite ja millele ei ole teie hinnangul seni piisavalt tähelepanu pööratud, Muhu vallavolikogusse oma nimekirjaga kandideerivad erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid. Toimetusse ei jõudnud erakonna Isamaa ja Res Publica Liit vastus.

Eesti Reformierakond

Muhu vald peab jääma iseseisvaks!
Oleme veendunud, et Muhu vald peab ka edaspidi eksisteerima iseseisva saarvallana. Peame väga oluliseks Muhu valla riigile kuuluvate kruusateede mustkatte alla viimist. Lisaks tuleb leida rohkem vahendeid valla oma teede remondiks ning projekteerida Liiva–Piiri ja Liiva–Hellamaa jalgrattateed.

Kontroll kaevandamise üle tuleb anda täielikult vallale nii Koguva kui ka Pärase karjääris. Riiklike ja kohalike investeeringute abil tahame parandada saare infrastruktuuri ja soodustada ettevõtlust, mis loob uusi töökohti. Peame tähtsaks laiendada ümberõppe ja koolituse võimalusi.

Muhu põhikooli ja Muhu tublide õpetajate baasil soovime pakkuda elukestvat õpet ka täiskasvanutele. Valla spordihoone tuleb liita kooliga ja parandada selle kasutusvõimalusi. Aitame kaasa noortekeskuse tööle ja Piiri metsas seikluspargi väljaarendamisele.

Jätkame aktiivselt Muhusse Euroopa Liidu fondide investeeringute toomist ja ehitame valmis Muhu hooldekodu, millest peab saama valdade koostöö märgiga Muhumaa visiitkaart. Need, kes vajavad valla tuge, peavad seda saama senisest rohkem vajadustepõhiselt. Elavdame mittetulundusühingute ja külaseltside tegevust, pakkudes neile nõu ja abi valla poolt. 

Loome majandus- ja kultuurikontakte teiste Läänemere saartega ja avame Muhumaa mereväravad. Valla kodulehest peab saama Muhu avaportaal, mis võimaldab muhulastel endil aktiivselt kaasa lüüa ja vallas oma asju ajada.

Küsime valla elanikelt ja mõttekodadelt tagasisidet. Kutsume muhulased nii lähedalt kui ka kaugemalt saare jaoks olulistes küsimustes kaasa rääkima.
Esitame vallavanema kandidaadiks kindla käega, kogenud ja tasakaaluka juhi Peeter Laumi.
Me armastame Muhumaad ja tahame tuua valla juhtimisse värsket energiat!

Keskerakond

* Senisest rohkem tuleb investeerida valla teedevõrgu arengusse. Muhu vallal on hallata 100 km vallateid ja samapalju lepingulisi erateid avalikuks kasutamiseks. Riigi rahastuse vähenemisel tuleb leida vahendeid teede korrashoiuks muul viisil. Olukorrale pakub leevendust Koguva karjääri kuulumine vallale.

* Muhu rahva liikumisvõimalused ei tohi halveneda. Ühistranspordivõimalused peaksid säilima vähemalt praegusel tasemel.
* Kergliiklustee rajamine Liiva ja Piiri vahel. Tegu on Muhu valla ja kogu maakonna ühe liiklustiheduselt ohtlikuma teelõiguga.
* Puhta keskkonna säilitamine Muhu saarel, et puhast joogivett jätkuks ka järgnevatele põlvkondadele.

* Valla põhivarade olukorra parandamine ja kaasajastamine. Rahastamist taotleda projektide kaudu.
* Muhu põhikooli võimaluste ärakasutamine – koolis on haritud õpetajad, kes laste arvu vähenedes kipuvad tööta jääma. Luua võimalused erinevate täiendusõpete ja kursuste läbiviimiseks.
* Ettevõtluskeskkonnale soodsa pinnase loomine, kommunikatsioonide rajamine, vajalik teave, nõustamine.

* Muhu “oma ürituse” loomine. Vaja oleks ülemuhulist traditsioonilist üritust, mis tooks rahva kokku ja annaks tegevust ja oleks huvitav kõigile, lastest vanuriteni. Senisest suuremahulisemad ja atraktiivsed laadad. Muhu oma laulupäev sinna juurde kuuluvate traditsioonidega. Vanade Muhu kommete taaselustamine, et vanemad põlvkonnad saaksid neid noortele edasi anda ja õpetada.

* Inimeste spordi- ja puhkevõimaluste parandamine – terved inimesed on eduka valla alus. Vaja on erinevate fondide kaasabil rajada korralik üldkasutatav supluskoht kõige sinna juurde kuuluvaga. Korrastada spordihoone ja staadion. Suveks oleks vajalik terviserada jooksmiseks ja kepikõnniks, talvel suusatamiseks.

Muhu Kodanik

Muhu valla omavalitsusjuhtide tööd iseloomustab poliitiline kultuuritus ja sügav eetikakriis. Sotsiaalsed hierarhiad ja sellest tulenev tugevama õiguse mentaliteet on muutunud probleemiks. Võim lubab endale avaliku õiglustunde otsest provotseerimist, lähtudes kõigi märkide järgi eeldusest, et avalikkusel pole võimalust sanktsioone rakendada.
Muhu vallavõimul puudub igasugune respekt kogu Muhu kogukonna vastu. Respekti puudumist iseloomustavad ilmekalt neljandat aastat kestvad ja suuri pingeid üles kütnud dolokivi kaevandamisloa taotlusega seonduvad probleemid ja protsessid.

Oma kodu ja elukeskkonda kaitsvad muhulased ja kodanikuühendused on saanud korduvalt kogeda Muhu vallavanema ja vallavolikogu esimehe hoolimatust, eksitamist, vaenu ja vastandamist.
Soovime alustada sellest, et probleeme ja asju nimetada nende õigete nimedega, avatult ja usalduslikult. Võim valitakse ju rahva teenimiseks. Oma eesmärkide elluviimiseks Muhu vallavolikogus on valimisliit Muhu Kodanik sõlminud Hea Tahte Lepingu.

Kutsume kõiki muhulasi ja Muhumaad armastavaid inimesi näitama üles kodanikujulgust oma kodu ja elukeskkonna kaitsmisel, seismaks vastu ülekohtule, hoolimatusele, kurjusele, pettusele, eksitamisele, vaenule ja vastandamisele. Ainult üksmeeles ja ühiselt saame hoida ja kaunistada oma kaunist Muhumaad, mis on meie kodu.

Üksikkandidaat Tõnu Väärtnõu

Senine vallavalitsus tegi algust riigiteede asfalteerimisega. Seni ei ole riigiteede olukord eriti kiita. Kui ka kõike seda 30 kilomeetrit riigiteid ei jõua asfalteerida, siis vähemalt algus tuleb ära teha.

Üksikkandidaat Kristjan Prii

Minu kandideerimise eesmärk on tuua Muhus juurde koostöövaimu erinevate huvigruppide tegevusse. Rõõm on tõdeda, et mõttekaaslasi, kes eelistavad kadedusele ja kiusule seltsis tegutsemist, on hulgaliselt. Sihiks on arendada Muhu ettevõtlust suunas, mis vähendab hooajalisusest tingitud suuri kõikumisi, tuua juurde uusi projekte ja nendega seotud investeeringuid ning säilitada Muhu omanäolisust. Muhus pole mitte vaid hää külas käia, siin on ka väga mõnus elada.

Aga sellest, va borrelioosist, peame küll jagu saama! Moodustame mõttekoja, kutsume teadlased kampa ja küsime puugitõrjeks euroraha.
Päikest!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 56 korda, sh täna 1)