Räägime asjast! – Ruhnu (8)

Täna vastavad küsimusele, milline on kõige esmane probleem/valdkond, millega koduvallas tegelema hakkaksite ja millele ei ole teie hinnangul seni piisavalt tähelepanu pööratud, Ruhnu vallavolikogusse oma nimekirjaga kandideerivad üksikkandidaadid ja valimisliidud. Toimetusse ei jõudnud vastus Keskerakonna kandidaadilt ja kahelt üksikkandidaadilt.

Ruhnu 13
Ruhnu 13 jätkab saare arendamist. Oleme optimistlikud saare elu korraldamisel, arvestades reaalseid võimalusi.

1. Vaatame üle valla arengukava
Koostame arengukava, mis võtab arvesse saare rahva soove ning ajaga muutunud vajadusi ja võimalusi. Koostame valla ehitusmääruse, turismi arengukava ja ajakohastame valla üldplaneeringu.
2. Tegeleme transpordiküsimustega
Ruhnu valla vajadusi rahuldava uue laeva projekteerimine ja ehitamine aastail 2010–2012 koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Kuni selle ajani aitame kaasa võimalustest lähtuvalt parima ühenduse korraldamiseks Ruhnu saarega.

3. Viime lõpule juba alustatud projektid
• Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus
• Jäätmepunkti ehitus, senise jäätmete mahapanekukoha korrastus
• Uue koolihoone ehitus
• Külalaienduse arendus

4. Toetame Korsi talu arendamist
Aitame kaasa Korsi talukompleksi muuseumiks kujundamisel. Talu õu on sobiv vabaõhuürituste läbiviimiseks.
5. Aitame kaasa päästeteenistuse arendamisel
Vaatame üle võimalused rakendada tulekahjude ja muude õnnetusjuhtumite vältimiseks ennetavaid meetmeid. Leiame lahendusi, et tõsta elanike ja külaliste turvatunnet saarel nii erakorralise meditsiiniabi vajamisel kui ka õnnetusjuhtumite korral.

6. Aitame kaasa OÜ Ruhnu Teenused arengule
Vallale kuuluvast osaühingust peab saama meeldiv koostööpartner nii Ruhnu valla elanikele kui ka ettevõtetele. Aitame välja töötada teenustepaketti saare heakorra tagamiseks.
7. Elavdame kogukonnasisest kultuurielu
Eesmärgiga ühendada kohaliku kogukonna liikmeid elavdame kultuurielu Ruhnu saarel.

Ühendnimekiri

Kindlasti tuleb hakata tegelema munitsipaalelamufondi arendamisega.

Üksikkandidaat Siiri Paulus-Jõe

Esmajärjekorras on vajalik taastada transpordiühendus maismaa ja Ruhnu vahel, seda nii kohalike elanike, turistide kui ka kaubavedajate soove arvestades. Selline kaos, nagu valitses 2009. aastal, on lubamatu (mõju Ruhnu saare majandusele on olnud laastav). Kohaliku vallavalitsuse/volikogu kohustus on tagada transpordiühendus suvel (majandusele mõeldes).

On arusaamatu, et transpordi liikuma panemiseks on vaja ettevõtjate pöördumisi, selleks et asjad ametkondade vahel liiguksid. Kohaliku majanduselu väljasuretamine võib kaasa tuua elanike suundumise mandrile, mis omakorda tõstab kohalike abivajajate hulka, kes vallalt õiguspäraselt sotsiaaltoetusi nõuavad.

Ruhnu vallal oleks vaja kasutada Euroopa struktuurifondide rahasid. Ruhnu vald on väike, veelgi väiksem on valla eelarve (suur osa kulub töötasudeks). Mõttekas oleks kasutada raha projekti omafinantseeringuteks, korrastamaks Ruhnu koolimaja ja Ruhnu laste mängutoaga seotud hoone. Lisaks oleks vaja luua spordiruum koos sisustusega, ehitada rahvamajale ja raamatukogule vajalikud abihooned. Kindlasti on vaja osaleda KOIT-kavas saamaks uue koolimaja ehituseks vajalikku lisaraha.

Vaja on kiiret ja efektiivset koostööd volikogu ja vallavalitsuse vahel, kus iga isik tajub vastutust ja panustab oma vastutusalas töösse nii palju, kui nõutakse. Kui oma töö kõrvalt paistab mõnele volikoguliikmele, et vallavalitsuse/volikogu poolt peale pandud kohustused on üle jõu käivad, siis peaks selle koha loovutama kellelegi, kes on sellest ka sisuliselt huvitatud.
Iga tiitliga käib kaasas kohustus täita ettekirjutatud nõudmisi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)