Räägime asjast! – Lümanda (13)

Räägime asjast! – Lümanda

 

Täna vastavad küsimusele, milline on kõige esmane probleem/valdkond, millega koduvallas tegelema hakkaksite ja millele ei ole teie hinnangul seni piisavalt tähelepanu pööratud, Lümanda vallavolikogusse oma nimekirjaga kandideerivad erakond ja valimisliidud.

Jätkusuutlik Vald

Meie esmane ülesanne on tegusate, ausate ja väärikate inimeste töölerakendamine volikogu esimehe, komisjonide esimeeste ja vallavanema ametikohal. Uus volikogu ja vallaametnikud peavad parandama valla senist haldussuutlikkust ja usaldusväärsust, et iga vallaelanik tõepoolest tajuks otsuste tegemisel tema huvidega arvestamist. Tuleb taastada valla hea maine.

Lümanda valla senistesse pikaajalise ja tõsise tööga saavutatud väärtustesse – edukas põhikool, lapsesõbralik lasteaed, rikkalik kultuurielu ja aktiivsete vallaelanike initsiatiivil saavutatud ettevõtmised – tuleb jätkuvalt panustada.

Hetke suurimad murekohad on kindlasti kohapealsete töökohtade vähesus, hõre bussiühendus, mitterahuldavad teeolud, veterinaararsti ja noorsootöötaja puudumine. Sotsiaalabi peab kiirelt jõudma tegeliku abivajajani. Samuti peab ametlik info liikuma ametnike ja elanike vahel. Valla elanik peab vallamajast saama abi ja teavet oma murede lahendamiseks.

Uuendusena tahame alustada täiskasvanute täiendus- ja ümberõppe korraldamist kooli baasil. Lasteaia kasutamata osa võiks välja ehitada päeva- ja turvakeskuseks. Toetame väikesadamate taastamistöid. Ka meie valda tuleb rajada terviserajad ja üles panna pangaautomaat. Tahame ellu kutsuda külavanemate kogu.

Valla prioriteet on infrastruktuur, mis tagab igapäevase töö (sh kaugtöö võimaluse). Konstruktiivne koostöö külavanemate, külaseltside ja kohalike ettevõtjatega tagab valla elujõulisuse. Valla arengu hoogustamiseks tuleb enam kasutada eurorahasid, tehes rohkem koostööd nii maakonna kui ka riigi tasandil. Tahame jätkusuutlikku ja usaldusväärset valda!

Elujõuline Vald

Valimisliidu Elujõuline Vald platvormi läbiv märksõna on valla juhtimise avatumaks muutmine. Konkreetsed sammud võiks laias laastus jagada kolmeks:

1. Elanike suurem osalus nii valla- kui ka külaelus ja seltsitegevuses. Tähtsustame külavanemate tööd ja tahame nad koondada vallavanema nõuandvasse kogusse. Pidades silmas haldusreformi, peavad külad olema tulevikus võimalikult iseseisvad üksused, et saada hakkama ka siis, kui administratiivkeskus asub kaugel. Vald peaks selle eesmärgi saavutamisel olema nende esimene koostööpartner.

2. Kaasajastamist nõuab ka teabe liikumise korraldamine Lümanda vallas – lisaks infolehe taaselustamisele soovime aktiveerida ka kodulehe ning luua meililisti, millega saaksid liituda kõik huvilised, hoidmaks end kursis Lümanda eluga. Püsielanike kõrval tahame üles leida ka suvitajad ja kaasata neid rohkem valla tegemistesse.

3. Näeme probleeme ka valla igapäevases juhtimises. Pooldame ideed võimalikust valdadevahelisest koostööst spetsialistide palkamisel. Volikogu ja vallavalitsuse vahel peaks toimuma rohkem sisulist tööd, mis eeldab tihedat infovahetust ja vastastikust usaldust. Mõlemad institutsioonid peavad aduma oma rolli, pädevust ja vastutust: sellist töist õhkkonda aitab muuhulgas luua volinike ja vallaametnike vastav koolitamine.

Praeguses majanduslikus olukorras ei saa me anda suuri lubadusi, kuid võib-olla on väiksemad isegi tähtsamad – et inimesed tahaksid oma mõtete ja soovidega vallamajja tulla.

Eesti Keskerakond

Meie nimekirja peamine valimislubadus on: “Rohkem tegusid, vähem lubadusi!”

Kaunis Kodu

Valimisliit Kaunis Kodu ei anna valimislubadusi. Valimiste eel teadvustatakse valla juhtimise põhimõtted, mida järgitakse ka pärast valimisi: need on kompetentsus, läbipaistvus ja seaduskuulekus. Sellest lähtuvalt viiakse ellu vallarahvaga koos läbiarutatud Lümanda valla arengukava, kindlustades sealjuures kõigile võrdsed võimalused ja õiglased tingimused.

• Võrdsed võimalused peavad olema meie lastel, et nad jõuaksid õigeks ajaks lasteaeda ja kooli; omandaksid elutarkusi ja teadmisi teiste lastega võrdsetel tingimustel ning jõuaksid pärast päevatööd turvaliselt tagasi oma kaunisse kodusse.

• Võrdsed võimalused peavad olema meie eakail kogukonna liikmeil ja abivajajail, et nad tunnetaksid tuge ja saaksid teistega võrdsetel tingimustel osaleda kogukonna tegemistes.

• Kõigil kogukonna liikmeil peab olema võrdne võimalus saada osa kogukonna hüvedest ja ühisüritustest ning jagada oma mõtteid kogukonna elu korraldajatega – külaga, vallaga, maakonnaga, riigiga.

• Kõigil küladel peavad olema võrdsed võimalused kogukonna arendamiseks kultuuri ja ühistegevuse kaudu. Kõigil kogukonna elu edendamiseks korraldatud avalike ettevõtmiste algatajail peavad olema võrdsed võimalused ja õiglased tingimused koostööpartnerite ja kaasrahastajate kaasamiseks.

• Kõigil ettevõtjail ja arendajail peavad olema võrdsed võimalused oma tegevuste alustamiseks ja väljaarendamiseks ning õiglased tingimused vabas ja ausas konkurentsis osalemiseks.

Taustaks olgu teadmine, et igal kogukonna liikmel on õigus rajada endale kodu, edendada seda kauniks ja kenaks ning tunda end oma kaunis kodus turvaliselt.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 39 korda, sh täna 1)