Räägime asjast! – Laimjala ja Leisi (2)

Räägime asjast! – Laimjala ja Leisi

 

Täna vastavad küsimusele, milline on kõige esmane probleem/valdkond, millega koduvallas tegelema hakkaksite ja millele ei ole teie hinnangul seni piisavalt tähelepanu pööratud, Laimjala ja Leisi vallavolikogusse oma nimekirjaga kandideerivad erakonnad ja valimisliit. Toimetus ei saanud kahjuks vastuseid Leisi üksikkandidaatidelt.

Leisi

Keskerakond
Kõige olulisemaks küsimuseks järgneva nelja aasta jooksul peame me stabiilse elukeskkonna ja avalike teenuste taseme säilitamist vallas halvenenud majandusliku olukorra tingimustes. Sellest lähtuvalt on koostatud ka meie valimisplatvorm.

Meie ei arva, et riiki ja omavalitsust peaks juhtima turg, nagu arvab tänane valitsus, vaid kohalik rahvas peab ise juhtima kohalikku elu.
Seega peame nelja järgneva aasta jooksul oluliseks:
1. Olemasolevate avalike teenuste hulga ja taseme säilitamist.
2. Fondi loomist vallasisese külaliikumise toetamiseks.
3. Investori leidmist Leisi bensiinijaama ehitamiseks.

4. Laste hariduse ja huvihariduse endises mahus kompenseerimist omavahendite arvelt, vaatamata riigipoolse toetuse vähenemisele ja valla eelarvesse laekuvate summade kahanemisele.
5. Vallaelu ja infrastruktuuri arendamiseks erinevate programmide rahastamisvõimaluste senisest paremat kasutamist.
6. Vallaametnikele puhkusetoetuste maksmise lõpetamist ja palgakulude kasvu külmutamist.

7. Vallaelanikele ääreküladest keskusesse liikumise võimaluste taastamist vajalikul määral.
8. Koolilõpetanute ameti- ja kõrgkoolides edasiõppimise suuremat toetamist.
9. Pensionäridele vajaliku koduteenuse tagamist.
10. Mittetulundusühingute tegevuse toetamist.

Üks partei on öelnud, et uppuja päästmine on uppuja enda asi. Meie peame abivajajate toetamist raskel hetkel ka riigi ja omavalitsuse kohuseks. Sellest põhimõttest lähtudes kavatsevad Keskerakonna nimekirjas kandideerijad järgmise nelja aasta jooksul tegutseda.

Reformierakond
Seni on vallas edukalt kulgenud ehituslikud investeeringud (teede remont, bussiootekojad, heakord, asulate veevarustus, Leisi keskkoolihoone rekonstrueerimine jms).
Vähem on tähelepanu saanud inimene kui vallaelanik. Suurt tähelepanu osutatakse sotsiaalvaldkonna osas, kuid inimene, kes ise ja oma perega hakkama saab, jääb vallapoolsest tähelepanust kõrvale. Seepärast tuleb vallas sisse seada inimeste tunnustamise, tänuavaldamise ja parimate meelespidamise süsteem. Et oleks märgatud eestvedajaid, tublimaid ja ettevõtlikumaid inimesi.

Peame oluliseks Leisi keskkoolis gümnaasiumiosa säilitamist, mis on noorte kujunemisel ja kokkukasvamisel kodukohaga väga oluline. Selleks on vaja teha suurt tööd, et pakkuda teistest koolidest erinevat ja huvitavat õppeprogrammi, näiteks keskkonnasuunitlusega süvaõpet. Kindlasti on seda raskem saavutada kui mõni hoone ära remontida.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Sotsiaaldemokraatide eesmärk on tagada ühiskonna igale liikmele hea ja väärikas elu, sõltumata tema tegevusalast ja sellest, kas ta tegutseb maal või linnas. Meie juhtmõte on lihtne: “Me hoolime!” Me hoolime inimestest, sest inimese heaolu ongi kõigi asjade mõõt. Me hoolime inimese tervisest, tema ümbrusest ja üldisest elukeskkonnast.

Vallas peab olema oluline, milline on külade maine, elukeskkond. Selles osas on info edastajad nii külavanemad kui ka aktiivsed kodanikud (sädeinimesed). Külavanema üks olulisemaid ülesandeid on infovahetus volikogu, omavalitsuse ja külarahva vahel. Samas on väga tähtis, et ka külas saadakse õigeaegset teavet, milliseid otsuseid hakatakse vastu võtma, et kõigil oleks võimalus kaasa rääkida. Selleks on parim lahendus kutsuda ellu külavanemate ümarlaud.

Seni on Leisi omavalitsuse suhtlemine külakogukonnaga olnud suhteliselt juhuslik. Probleemi lahendamiseks tuleb volikogu juurde luua alaline külaelukomisjon, mille esmane eesmärk on külaliikumise arendamine.
Võib öelda, et külaliikumine ongi selleks, et äratada inimesi teadlikult tegutsema ja tuua esile külaeluga seotud positiivsed väärtused. See aitab elu külas säilitada, elavdada ja elamisväärseks muuta.

Külaliikumine toodab elujõudu maal ja on justkui sotsiaalne päästerõngas maapiirkondade elanikele. Nii mõneski Leisi valla külas on külaliikumine küll hoogustunud ja tahe midagi koos teha kasvanud, kuid kahjuks pole see nii igas piirkonnas. Järelikult on kasvu- ja arenguruumi küllaga, kui aga leidub eestvedajaid, kaasatulijaid ja toetajaid.

Laimjala

Keskerakond
Et vallas elu edasi arendada, peame kõik ühiselt selle poole püüdlema. Valla tegemistesse tuleb kaasata nii noori kui ka vanu. Igaüks peab saama ja mitte kartma oma arvamust välja öelda.

Peamine eesmärk on kindlasti kooli säilitamine kodukohas. See, et lapsi jääb koolis vähemaks, on praegu kõikide omavalitsuste mure. Mis aga ei tähenda seda, et koolimaja ei peaks remontima, klassiruume korras hoidma. Igal lapsel peab olema võimalus osaleda nii spordi- kui ka huvialaringides ja õppida korralikes tingimustes.

Kodukoht peab olema haridus- ja kultuurikeskne paik, kus igal lapsel ja noorel on turvaline ja arendav elada. Toetame kohaliku kultuurielu edendamist. Jätkame traditsioonilisi kultuuri- ja spordiüritusi.
Külavanemad peavad saama valla edasises arengus enam kaasa rääkida. Vald peab neid igati toetama ja nende ettepanekuid arvestama, on ju nemad kõige lähemal külarahvale.

Vallarahvale tuleb korraldada infotunde, kus küsimustele vastavad volikogu liikmed ja vallavalitsuse töötajad. Ühistel aruteludel tulevad esile valusamad probleemid.
Suuremat tähelepanu tuleb pöörata valla heakorrale – hoida saavutatut ja lõpuks valmis ehitada vallakeskuse tänavavalgustus.

Hooliv Laimjala
Elanikele peavad säilima vallapoolsed sotsiaaltoetused: tasuta transport põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele, tasuta ühiselamukohad ja üüritoad. Tagada tuleb toitlustamine Kahtla koolis. Jätkame matuse- ja sünnitoetuse maksmist. Mõlema vanema sissekirjutuse korral on sünnitoetus 5500 krooni ja matusetoetus 3000 krooni. Kaugemate külade elanikele peab säilima transport kord nädalas valla keskusesse.

Oluline on teedemajandus. Külakeskustesse tuleb paigaldada tolmuvaba kate, Eesmärk on hoida meie valla teed ühed paremad terves maakonnas. Tänasel päeval ja ka lähiaastatel on seltsid need, kes toovad valda erinevate projektide kaudu investeeringurahasid.

Täna on iga investeeringukroon, mis valda tuleb, raskelt saadud. Just selles valdkonnas seisavad ees suurimad tööd. Osaleme Muhu hooldekeskuse ehituses, Kukeoja tervendamise projekt ootab teostamist, samuti Ruhve puhke-lautrikoha väljaehitamine. Soovime muuta Asva linnuse turismiobjektiks. Lisaks mitmed MTÜ-de projektid, milles vald osaleb omaosaluse finatseerijana.

Igal aastal tuleb volikogul veebruari lõpuks võtta seisukoht kooli jätkamise osas. Kindlasti ei tehta otsuseid väikeses ringis, kaasatakse lapsevanemad, õpetajad, erinevad huvigrupid.
Meie eesmärk on üldine stabiilsus. Valla eelarve on tasakaalus, laenukoormus puudub, koostöö naaberomavalitsustega toimib. See annab uuele volikogule võimaluse jätkata tänaste plaanide elluviimist ning kasutada rahalisi vahendeid ka uute ideede edendamiseks.

On selge, et pärast valimisi tõstab pead ka haldusreformiteema. See eeldab läbirääkimiste laua taha pädevaid inimesi, tahtmist seista meie valla huvide eest.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)